Kế hoạch tổ Hóa - Sinh - Địa - Công nghệ năm học 2019-2020

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT CHU VĂN THINH

TỔ: HÓA - SINH - ĐỊA - CN

 

Số: … /KH-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Mai Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

GIÁO DỤC TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 -2020

 

Căn cứ quyết định 1744/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La,

Căn cứ công văn số1318/SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Căn cứ công văn 1591 /SGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Căn cứ hướng dẫn số 1609/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và QLCLGD năm học 2019-2020;

Căn cứ công văn số 1615/SGDĐT-T&KTQLCLGD ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về tổ chức thi học sinh giỏi năm học 2019-2020;

Căn cứ hướng dẫn số 1616/SGDĐT-TTr ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2019-2020;

Căn cứ thông báo kết luận số 544 /TB-SGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về kết luận Hội nghị đảm bảo chất l;ượng giáo dục năm học 2019-2020;

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của trường THPT Chu Văn Thịnh, Tổ Hóa- Sinh-CN ban hành Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2019-2020 như sau:

PHẦN I.

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

I. Đội ngũ giáo viên (Số lượng, chất lượng, tinh thần thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật)

- Giáo viên: Tổng 17: Nữ : 13, nam : 4 Trình độ: 15 đại học Thạc sỹ: 02

+ Kiêm nghiệm: 11: Hiệu phó,tổ trưởng, tổ phó, GVCN

- Tinh thần thái độ, ‎y thức tổ chức kỷ luật.

Các đồng chí giáo viên trong tổ có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, đoàn kết giúp đỡ nhau, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vu. Luôn thực hiện tốt các quy định do nhà trường , do Sở GD và bộ GD&ĐT đề ra.

 1. ngũ giáo viên không đồng đều, một bộ phận ý thức tự học, tự bồi dưỡng chưa cao;Việc đầu tư cho soạn giảng còn chưa nhiều.Việc tích hợp các nội dung chưa triệt để.Việc xây dựng chuyên đề áp dụng vào giảng dạy còn chiếu lệ, chưa hiệu quả; việc đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá chưa thật tốt do giáo viên chưa thực sự quyết tâm và do học sinh lực học còn yếu. Việc đổi mới phương pháp dạy học còn gặp nhiều khó khăn cả về phía giáo viên và học sinh. Sinh hoạt chuyên môn chưa thực sự nghiêm túc và hiệu quả.

Đa số Gv còn trẻ , kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều nên việc học hỏi lẫn nhau gặp nhiều khó khăn. Một số giáo viên còn chưa yên tâm công tác.

II. Chương trình (Thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện)

* Thuận lợi

- Tổ gồm rất nhiều thành viên đảm nhiệm những công việc khác nhau nhưng các đc đều có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

- các đc đều có phẩm chất đạo đức tốt.

- Đã có khung chương trình sẵn của bộ GDDT

- Có sự hướng dẫn và chỉ đạo sát sao của sở Giáo dục và đào tạo ,BGH nhà trường.

Nhìn chung chương trình phù hợp với trình độ nhận thức, năng lực, lứa tuổi của HS THPT.

- Nguồn tài liệu phong phú...

- Đa số các đồng chí giáo viên trong tổ đều là giáo viên trẻ, đầy nhiệt huyết và được tiếp xúc với phương pháp dạy học mới.Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, đoàn kết giúp đỡ nhau, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Các đồng chí giáo viên môn địa có nhiều kinh nghiệm trong công tác ôn thi học sinh giỏi nhiều năm.

* Khó khăn

- Việc đổi mới phương pháp dạy và học theo định hướng phát triển năng lực còn gặp nhiều khó khăn do một số giáo viên chưa bắt nhịp được với sự thay đổi , tư tưởng ngại thay đổi. Học sinh quen lối học thụ động nên khả năng tự học còn yếu.

- Đa số các giáo viên chưa thực sự đổi mới phương pháp dạy học trong tất cả các tiết học.

- Việc xây dựng chuyên đề áp dụng vào giảng dạy còn chiếu lệ, chưa hiệu quả. Sinh hoạt chuyên môn chưa thực sự hiệu quả.

- Việc tích hợp các nội dung chưa triệt để.

- Chưa đổi mới được toàn diện phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

- Chưa có một mẫu cụ thể cho việc xây dựng một tiết hoạt động trải nghiệm, một giáo án 5 bước theo hướng đổi mới nên việc soạn giảng gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc.

- Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo đa số chỉ bó buộc trong khuôn viên nhà trường do việc tổ chức đi tham quan liên quan tới kinh phí và sự an toàn cho học sinh.

- Các thành viên trong tổ đa số còn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nên việc học hỏi lẫn nhau gặp nhiều khó khăn.

- Một số giáo viên còn chưa yên tâm công tác.

- Một bộ phận ý thức tự học, tự bồi dưỡng chưa cao, việc đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá chưa thật tốt.

- Đối tượng HS còn yếu không đồng đều đa số là dân tộc vùng sâu sự tiếp thu kiến thức chậm, các kiến thức cơ bản nắm không chắc nên việc dạy học và áp dung các kĩ thuật dạy học theo tinh thần đổi mới gặp rất nhiều khó khăn.

- Cơ sở vật chất, hệ thống phòng học, máy chiếu, dụng cụ học tập, máy ảnh, máy ghi âm.. phục vụ cho việc dạy theo hướng đổi mới chưa đáp ứng được yêu cầu nên chưa hiệu quả.

- Số lượng thành viên đông, đảm nhiệm nhiều mảng việc khác nhau, nhiều khu khác nhau nêu việc quản lí và điều hành cũng gặp nhiều khó khăn.

PHẦN II.

MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU

I. Mục tiêu tổng quát

* Đối với giáo viên:

1/- Mục tiêu 1: Những chỉ tiêu cơ bản về chuyên môn: Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đã đăng kí đầu năm.

2/-Mục tiêu 2: GVDG và GVG các cấp: Phấn đấu có đạt 4 Gv giỏi cấp trường. 02 giáo viên giỏi cấp tỉnh

3/-.Mục tiêu 3: Xây dựng đội ngũ có nghiệp vụ sư phạm vững vàng và có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn.

4/- Mục tiêu 4: Chất lượng các mặt giáo dục lớp chủ nhiệm: Phấn đấu 40% GVCN đạt GVCN giỏi

5/- Mục tiêu 5: Thực hiện quy chế chuyên môn: Thực hiện nghiêm túc mọi nội quy, quy định của trường, sở và nghành đề ra.

6/- Mục tiêu 6: Kế hoạch tổ chức chuyên đề: Tổ chức được ít nhất 4 chuyên đề trong 1 năm đối với mỗi môn một cách hiệu quả.

7/- Mục tiêu 7: Kế hoạch, chỉ tiêu sử dụng ĐDDH: Phấn đâu100% Gv sử dụng đầy đủ hợp lí các thiết bị dạy học hiệu quả

8/-Mục tiêu 8: Kế hoạch thanh, kiểm tra GV: Thực hiện kiểm tra nghiêm túc, hiệu quả, rút kinh nghiệm kịp thời

9/-Mục tiêu 9: Chỉ tiêu về HSG: Ôn thi 5 HS giỏi môn Địa, 3 Hs giỏi môn Hóa. 3 học sinh giỏi môn Sinh

10/-Mục tiêu 10: 100% giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá ở các mức độ khác nhau phù hợp với từng đối tượng học sinh.

11/-Mục tiêu 11: Kế hoạch dạy và học khác: Dạy các hoạt động HĐGDNGLL, HĐHN, ngoại khoá chuyên môn cùng với các tổ khác.

II. Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

 1. Chỉ tiêu về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

* GVDG và GVG các cấp; GV cấp tỉnh :

- Tổ có 04 GV giỏi cấp trường

- Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 0 2

* Xây dựng đội ngũ có nghiệp vụ sư phạm vững vàng và có trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn.

-Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Không ngừng đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh.

-Xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn tốt; có nghiệp vụ sư phạm vững vàng, có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Chỉ tiêu

100% giáo viên tham gia có hiệu quả các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ do Sở GD-ĐT, nhà trường, tổ chuyên môn tổ chức.

100% giáo viên có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

100% giờ dạy đạt từ TB trở lên trong đó 50% trở lên đạt giờ dạy khá giỏi.

Tổ đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

* Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đổi mới PPDH, PP KT-ĐG.

Chỉ tiêu

100% giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn: Thực hiện nội dung, chương trình, hồ sơ sổ sách, giáo án, chấm trả bài, lấy điểm, tính điểm, ra vào lớp ....

100% giáo viên có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định của Bộ GD-ĐT (điều lệ trường THPT và trường PT có nhiều cấp học) cũng như Sở GD-ĐT Sơn La (công văn số 1318/GDTrH ngày tháng năm của Sở GD-ĐT Sơn La quy định về các loại hồ sơ sổ sách trong trường THPT)

100% hồ sơ đạt từ khá trở lên trong đó 50% trở lên tốt

100% giáo viên có ý thức đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá theo hướng tích cực phù hợp với đối tượng học sinh.

*Kế hoạch, chỉ tiêu sử dụng ĐDDH:

-Chỉ tiêu: 100% GV sử dụng đồ dung đầy đủ trong các tiết dạy (với những tiết đã có thiết bị).

*Thực hiện quy chế chuyên môn:

Chỉ tiêu:

- Chuẩn bị bài dạy : (Giáo án, ĐDDH, hướng dẫn HS chuẩn bị, . . . )

100% Gv chuẩn bị đầy đủ GA, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập trước khi lên lớp.

100% Gv hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài đầy đủ, hiệu quả.

- Giảng dạy trên lớp : (Thực hiện giờ giấc, chương trình, nội dung, phương pháp, tác phong sư phạm, . . .): 100% Gv thực hiện nghiêm túc giờ giấc lên lớp, giảng dạy đầy đủ nội dung không cắt xén chương trình, phương pháp phù hợp, tác phong sư phạm mẫu mực.

*Kế hoạch thanh, kiểm tra GV:

Chỉ tiêu

- Dự kiến thanh tra toàn diện từng mặt: Tháng 10: 2 đ/c, tháng 11 : 2 đ/c : tháng 1: 2đ/c, tháng 2: 2 đ/c, tháng 3: 1 đ/c.

+Dự giờ ít nhất 1 lần/GV/kì , kiểm tra hồ sơ sổ sách: Ít nhất 2 lần / tháng/ GV

*Phụ đạo HS yếu, kém:

Chỉ tiêu: 100% giáo viên dạy phụ đạo học sinh yếu kém theo đúng sự phân công và đạt hiệu quả cao.

*Bồi dưỡng HSG: hai môn Hóa, Địa, Sinh

*Dạy học môn tự chọn:

Chỉ tiêu: 100% GV thực hiện nghiêm túc theo PPCT đã được duyệt và thống nhất.

*Tổ chức hoạt động GDNGLL:

Chỉ tiêu: 100% GV được phân công sẽ thực hiện theo lịch của nhà trường, thực hiện nghiêm túc , hiệu quả..

* Ngoại khoá:

- Chỉ tiêu: Phấn đấu tổ chức 1 buổi ngoại khoá tháng 11.2019

 • Dự kiến nội dung: Chuyên môn

*Đăng kí danh hiệu thi đua

+ Về chính quyền:

STT

Họ và tên

Danh hiệu thi đua

1

Nguyễn Trung Thành

LĐTT, HT khen, CSTĐCCS

2

Nguyễn Phương Lâm

LĐTT,CSTĐCS

3

Nguyễn Thị Bích Hảo

LĐTT

4

Lương Thị Phượng

LĐTT,CSTTCS

5

Phạm Thị Đào

LĐTT

6

Nguyễn Thị Thúy Vân

LĐTT, HT nhà trường khen, CSTĐCS

7

Nguyễn Thị Hương

LĐTT, HT nhà trường khen, CSTĐCS

8

Vì Thị Hoài

LĐTT

9

Phạm Hải Hòa

LĐTT ,CSTĐCS

10

Phạm Thị Thúy

LĐTT

11

Phạm Thị Huyền

LĐTT, CSTĐCS, CSTĐCT, UBNDTTBK

12

Trần Văn Cường

LĐTT, CSTĐCS

13

Lê Giang Thủy

LĐTT

14

Vũ Thị Luyện

LĐTT,CSTĐCS

15

Nguyễn Thị Vân Nam

LĐTT

16

Vũ Tiến Đức

LĐTT

17

Nguyễn Thị Thu Hà

LĐTT

+Về Công Đoàn

STT

Họ và tên

Danh hiệu thi đua

 

1

Nguyễn Trung Thành

CĐV tích cực, CĐN khen

 

2

Nguyễn Phương Lâm

CĐV tích cực,CĐNK

 

3

Nguyễn Thị Bích Hảo

CĐV tích cực

4

Lương Thị Phượng

CĐV tích cực,CĐNK

 

5

Phạm Thị Đào

CĐV tích cực

 

6

Nguyễn Thị Thúy Vân

CĐV tích cực,CĐNK

 

7

Nguyễn Thị Hương

CĐV tích cực, CĐN khen

 

8

Vì Thị Hoài

CĐV tích cực

 

9

Phạm Hải Hòa

CĐV tích cực,CĐNK

 

10

Phạm Thị Thúy

CĐV tích cực

 

11

Phạm Thị Huyền

CĐV tích cực,CĐNK

 

12

Trần Văn Cường

CĐV tích cực

 

13

Lê Giang Thủy

CĐV tích cực

 

14

Vũ Thị Luyện

CĐV tích cực,CĐNK

 

15

Nguyễn Thị Vân Nam

CĐV tích cực

 

16

Vũ Tiến Đức

CĐV tích cực

 

17

Nguyễn Thị Thu Hà

CĐV tích cực

 

 

2/ Chỉ tiêu về học sinh:

*Môn Hóa

Khối lớp

Số HS

 

HỌC LỰC

 

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tổng K10

 

Số lượng

13

105

214

156

0

%

2,7%

21,4%

43,7%

31,8%

0

Tổng K11

 

Số lượng

8

120

177

103

0

%

2,0%

29,4%

43,4%

25,2%

0

Tổng K12

 

Số lượng

10

107

143

31

0

%

3,4%

36,8%

49,1%

10,7%

0

 

*Môn Sinh

Khối lớp

Số HS

 

HỌC LỰC

 

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tổng K10

 

Số lượng

15

111

274

90

0

%

3,1%

22,7%

55,9%

18,4%

0

Tổng K11

 

Số lượng

11

125

202

68

0

%

2,7%

30,8%

49,8%

16,7%

0

Tổng K12

 

Số lượng

6

90

128

24

0

%

2,4%

36,3%

51,6%

9,7%

0

*Môn Công nghệ:

Khối lớp

Số HS

 

HỌC LỰC

 

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tổng K10

 

Số lượng

63

200

227

0

0

%

12,9%

40,8%

46,3%

0 %

0

Tổng K11

 

Số lượng

88

166

152

0

0

%

21,7%

40,9%

37,4%

0%

0

Tổng K12

 

Số lượng

81

149

61

0

0

%

27,8%

51,2%

21,0%

0 %

0

 

* Môn Địa:

Khối lớp

Số HS

 

HỌC LỰC

 

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tổng K10

 

Số lượng

5

78

290

117

0

%

1 %

15,9 %

59,2 %

23,9 %

0

Tổng K11

 

Số lượng

14

146

231

15

0

%

3,4 %

36,0 %

56,9 %

3,7 %

0

Tổng K12

 

Số lượng

13

129

146

3

0

%

4,5 %

44,3 %

50,2 %

1,0 %

0

 

2.Cơ sở vật chất

- Lớp học: Nhà trường có 26 phòng học 2 nhà ba tầng, 3 lớp học nhà hai tầng và 4 phòng lớp học làm phòng để trang thiết bị thí nghiệm.

- Bàn ghế: Đủ cho công tác giảng dạy và học tập.

- Sách giáo khoa, sách tham khảo: Đa số các em được nhà trường cho mượn

- Phòng thí nghiệm, thực hành, vườn trường, xưởng trường thư viện: Chưa đầy đủ.

- Để phục vụ cho các tiết học dạy theo hoạt động trải nghiêm, dạy học theo hướng đổi mới nhà trường cần:

+ Mua nhiều tài liệu tham khảo cho GV

+ Lớp học kê bàn ghế theo nhóm...

+ Hệ thống máy chiếu có 4 máy.

+ Kinh phí cho các hoạt động ngoại khóa ...

PHẦN III.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MÔN

I.Phân phối chương trình ( phụ lục kèm theo)

II. Đổi mới phương pháp dạy học , kiểm tra đánh giá

1.Chủ đề:

* Môn Sinh:

Môn

Tên chủ đề

Thời gian thực hiện

 

 

 

Sinh

CĐ 1: Tiêu hóa ở động vật

CĐ 2: Cấu trúc di truyền của quần thể

CĐ 3: Các đặc trưng cơ bản của quần thể

CĐ 4: Sinh trưởng của vi sinh vật

 

Hóa

CĐ 1: Este- lipit

 

Công nghệ

CĐ 2: Este

Tháng 9, tháng 10, tháng, tháng 2

Địa

CĐ 1: Đất nước nhiều đồi núi

CĐ 2:Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

CĐ 3:Nhật bản

CĐ 4: Đông Nam Á

Tháng 9, tháng 9, tháng tháng 2, tháng 4

2. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá

* Đổi mới phương pháp dạy học (các tiết áp dụng PPDH tích cực được xây dựng, tổ chức giảng dạy và rút kinh nghiệm theo hướng nghiên cứu bài học)

( có phụ lục kèm theo)

3.Trải nghiệm sáng tạo ( tối thiểu 4% số tiết dạy theo hình thức trải nghiệm sáng tạo do cá nhân của tổ đề xuất được tổ chuyên môn nhất trí thực hiện )

( có phụ lục kèm theo)

4. Giáo dục hướng nghiệp, nghề phổ thông

- Giáo dục hướng nghiệp thực hiện giảng dạy tập trung theo tháng (mỗi tháng 1 tiết cùng với HĐGDNGLL) theo sự phân công của chuyên môn

- Dạy nghề thực hiện theo kế hoạch dạy học nghề phổ thông (Theo kế hoạch dạy nghề 1639/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 11/9/2019 và kế hoạch giáo dục nghề phổ thông số 86/KH-CVT ngày 6/9/2019 của nhà trường): Dạy trong học kỳ I 15 tuần, kỳ II 12 tuần, mỗi tuần 4 tiết /lớp. Tổng số lớp nghề: 4 lớp nghề làm vườn, 5 lớp nghề điện dân dụng.

- Tiếp tục tiến hành đổi mới nội dung dạy Nghề nông nghiệp: Trồng cây ăn quả trên đất dốc, chế biến và bảo quản nông sản.

- Tăng cường các hoạt động giáo dục khởi nghiệp, tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong trường phổ thông nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của học sinh phổ thông. Động viên học sinh tham gia cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” các cấp.

5. Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu, kém.

a. Bồi dưỡng học sinh giỏi

- Môn Địa: Trần Văn Cường

- Môn Sinh: Nguyễn Thị Thúy Vân

- Môn Hóa: Nguyễn Thị Phương Lâm

b. Phụ đạo bù đắp kiến thức.

- Yêu cầu giáo viên nâng cao ý thức, tinh thần tự nguyện, trách nhiệm trong việc phụ đạo học sinh yếu kém, dạy bù đắp kiến thức.

- Yêu cầu giáo viên tự nguyện phụ đạo ngay từ đầu năm. Đầu tuần đăng kí tiết dạy với chuyên môn (điền vào bảng niêm yết trong phòng hội đồng) Hàng tuần, tháng chuyên môn kiểm tra , tổng hợp và đánh giá việc chất lượng, tiến độ thực hiện.

- Căn cứ vào kết quả khảo sát, tổ chức cho giáo viên dạy bù đắp kiến thức để học sinh có kiến thức kỹ năng cơ bản, đáp ứng nhu cầu học tập. Mỗi Gv phải thực giảng dạy đạt số tiết tối thiểu theo quy định. (Nếu học sinh chưa đạt được mức nhận thức cơ bản thì phải bố trí dạy thêm tiết)

Dự kiến số tiết tối thiểu : Môn Hóa 10 tiết /1 lớp. Môn Sinh Khối 10 tối thiểu 4 tiết/ lớp, khối 11, 12 tối thiểu 5 tiết/ 1 lớp. Môn Địa khối 10 tối thiểu 5 tiết / 1 lớp, khối 11 tối thiểu 4 tiết / 1 lớp, khối 12 tối thiểu 4 tiết/ 1 lớp.

6. Thi Giáo viên giỏi, thao giảng, khảo sát năng lực giáo viên

Thi Giáo viên giỏi: (theo kế hoạch của chuyên môn)

+ Đăng ký thi giáo viên giỏi cấp trường từ đầu năm

Khảo sát năng lực giáo viên: (theo kế hoạch của chuyên môn)

+ Thời gian tổ chức: tháng 9/2019

+ Tổ chức kiểm tra tập trung

+ Hình thức: Giải bài thi, chấm bài, thông báo kết quả

+ Lấy kết quả khảo sát để đánh giá kết quả BDTX và làm một căn cứ xem xét phân công nhiệm vụ.

7. Sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn cụm trường.

a. Sinh hoạt chuyên môn

+ Thời gian: 2 tuần/ lần.

+ Hình thức: Sinh hoạt tập trung, thực hiện theo hướng dẫn của các nhóm môn.

+ Nội dung:

- Nâng cao nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh. Thảo luận cách thức áp dụng cụ thể vào quá trình dạy học, vào bài học cụ thể đảm bảo các giáo viên đều có nhận thức đúng và áp dụng hiệu quả, đúng hướng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của mình.

- Thảo luận các bài sắp dạy trong kế hoạch dạy học; thống nhất những nội dung điều chỉnh tài liệu, đảm bảo tài liệu dạy học phù hợp với đặc điểm của học sinh, phù hợp với địa phương, phù hợp với mục tiêu thi cuối cấp.

- Tập trung cao độ trong việc xây dựng các chuyên đề ôn tập, thảo luận trao đổi về phương pháp ôn thi THPT Quốc gia, phương pháp dạy học để đáp ứng kỳ thi THPT Quốc gia và phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu chất lượng thi THPT Quốc gia với từng môn.

- Tìm hiểu các kỹ thuật dạy học tích cực, thảo luận việc áp dụng vào các giờ học cụ thể, đảm bảo các giáo viên đều có ý thức và biết cách áp dụng các kỹ thuật dạy học tích cực trong việc giảng dạy trên lớp, đem lại nhiều giờ dạy chất lượng, tạo hứng thú cho người học.

- Thảo luận, thống nhất nội dung, địa chỉ, cách thức dạy học lồng ghép, tích hợp; cách thức tổ chức hoạt động học tập trên lớp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với nội dung chương trình bộ môn.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh; trao đổi kinh nghiệm đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh; kinh nghiệm tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho hoạt động tự học, tự quản của học sinh.

- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị bài học áp dụng phương pháp dạy học tích cực; tổ chức dạy học và dự giờ; phân tích thảo luận và đánh giá bài dạy minh họa của giáo viên theo hướng phân tích hoạt động học tập của học sinh; cùng suy ngẫm và vận dụng để hướng dẫn hoạt động học của học sinh. Mỗi tổ/nhóm chuyên môn xây dựng tối thiểu 01 kế hoạch bài học/môn/Học kì (theo hướng nghiên cứu bài học).

- Mỗi môn ít nhất 1sản phẩm bài giảng elearning và khuyến khích tham gia cuộc thi tìm kiếm đại sứ elearning. Mỗi giáo viên xây dựng ít nhất 1 đề kiểm tra để xây dựng ngân hàng đề thi (không tính đề kiểm tra định kì). Mỗi môn xây dựng 100 câu hỏi tập trung vào khung nhận biết thông hiểu (trong đó 40% nhận biết), môn văn xây dựng 5 đề thi. Hạn nộp 20/11.

b. Sinh hoạt cụm chuyên môn: Thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch của cụm chuyên môn

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở và sự thống nhất của cụm chuyên môn. Trong từng đợt phân công các tổ (nhóm) chuyên môn trong cụm thiết kế giáo án và cử giáo viên dạy minh họa; mỗi môn tổ chức dạy minh họa ít nhất 3 tiết/3 khối lớp; mỗi trường trong cụm cử tham gia dạy minh họa ít nhất 01 môn.

8. Sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối

Chỉ đạo và hướng dẫn giáo viên, học sinh tham gia hiệu quả các hoạt động trên “Trường học kết nối

+ Tham gia các chủ đề Sinh hoạt chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức trên “Trường học kết nối”: GV đăng nhập tham gia các khóa học, trao đổi sinh hoạt chuyên môn theo tổ/nhóm chuyên môn tại trường hoặc theo cụm trường. Mỗi tổ/nhóm chuyên môn lựa chọn và nộp tối thiểu: 02 sản phẩm/môn/trường lên “Trường học kết nối” theo hạn quy định trên trang.

+ Tải các video thí nghiệm trên “Trường học kết nối” phục vụ cho hoạt động dạy học trong năm học.

+ GV hướng dẫn HS tham gia các khóa học/chủ đề/bài học do giáo viên tạo ra trong Không gian trường học; tham khảo các tài liệu, đề thi tham khảo trong thư viện học liệu và đề thi, luyện thi THPT quốc gia, tham gia cuộc thi sử dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn, khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học trên “Trường học kết nối”, thực hiện biên soạn đề thi trực tuyến

9. Tham gia, tổ chức các cuộc thi

- Chỉ đạo giáo viên và học sinh tham gia các cuộc thi của các cấp, các ngành, nhà trường tổ chức:

Thi học sinh giỏi cấp trường.

Cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning, tìm kiếm đại sứ elearning….

Thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh

Tham gia thiết kế đồ dùng dạy học

10. Kiểm tra công tác chuyên môn. (Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra chuyên môn)

- Kiểm tra tổ chuyên môn.

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn chung của trường: Kế hoạch chuyên môn, sổ ghi đầu bài, học bạ, SĐL.

- Kiểm tra giáo viên: Dự giờ, hồ sơ, giáo án, thực hiện quy chế chuyên môn…

- Kiểm tra các hoạt động chuyên môn: dạy nghề, Hướng nghiệp, HĐGDNGLL, việc thực hiện giáo dục lồng ghép.

 

PHẦN IV

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG

 1. Kế hoạch tháng 8/2019

1.Sinh hoạt chuyên môn (nội dung, hình thức, đủ số buổi SHCM của cả năm học, có điều chỉnh trong quá trình thực hiện)

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Triển khai các nhiệm vụ năm học, phân công giảng dạy, xây dựng ppct

 

 

2. Nhiệm vụ khác

* Giáo viên:

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Sắp xếp và ổn định lớp 10

Ban tuyển sinh, GVCN,

1-15/8

2

Bồi dưỡng chuyên môn hè

GV cốt cán các nhóm tập huấn tại Sở

Cán bộ quản lý

GV toàn trường

15-18/9

 

21-22/9

23-25/8

3

Lập các loại hồ sơ sổ sách theo quy định

Cả tổ

26/8-15/9

4

Xây dựng và lập kế hoạch tổ chuyên môn; Phân phối chương trình, GV hoàn thành kế hoạch cá nhân.

TTCM và các giáo viên

26/8-15/9

5

Lập danh sách học sinh học nghề khối 11, học nghề theo chương trình của Bộ quốc phòng (Theo mẫu)

GVCN

5/9-10/9

6

Duyệt hồ sơ xin miễn học thể dục và miễn thực hành môn GDQP-AN cho HS các khối

GVCN

30/8

7

GVCN cho HS đăng ký và mượn SGK

GVCN

26/8

9

Môn Địa, Sinh , Hóa chọn lựa, lập danh sách đội tuyển HSG và tiến hành ôn thi

Nhóm Địa, Sinh , Hóa

9/9

10

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và các KH khác

GV, Tổ trưởng, Ban CM

15/8-10/9

11

Rà soát cơ sở vật, thiết bị dạy học, đề xuất mua bổ sung đề phục vụ cho năm học mới

CB thiết bị, TT, Đ/c Chung

15/8-10/9

12

Triển khai các quy chế, quy định về chuyên môn, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

GV toàn trường

12-16/8

Cập nhật và triển khai kịp thời trong giao ban

13

Phân công giảng dạy hợp lý

Cả tổ

10-15/8

 

II. Kế hoạch tháng 9/2019

1.Sinh hoạt chuyên môn (nội dung, hình thức, đủ số buổi SHCM của cả năm học, có điều chỉnh trong quá trình thực hiện)

+ Môn Hóa

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Chuyên đề ESTE- LIPIT

13

2

Chuyên đề ESTE

20- 27

+Môn Địa

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Trao đổi chuyên đề đất nước nhiều đồi núi

13

2

Trao đổi chuyên đề thiên nhiên miền nhiệt đới

20- 27

+ Môn Sinh:

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng chủ đề chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

13

2

Xây dựng chủ đề chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào( tiếp)

20- 27

+ Công nghệ

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng giáo án đổi mới bài 6: thực hành Tzan tio

 

2

Rút kinh nghiệm tiết dạy đổi mới bài 6

20- 27

 

+ Công nghệ 11,12

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng giáo án đổi mới bài 6: thực hành Tzan tio

 

2

Rút kinh nghiệm tiết dạy đổi mới bài 6

20- 27

 

2.Các nhiệm vụ khác

* Giáo viên:

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Củng cố ổn định đội tuyển HSG và bồi dưỡng cho đội tuyển;

GVBM

Từ tháng 9

2

 

Hoàn thiện việc xây dựng các kế hoạch

 

 

GVCN

5-15/9

3

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ

TTCM

Trong tháng

4

Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 9, dạy nghề phổ thông

GV được phân công

22/9

5

Đăng kí thi GVG cấp trường, thi Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình huống thực tiễn, học tích hợp theo chủ đề.

GVBM,GVCN

21/9

6

Khảo sát chất lượng học sinh 3 khối

CM, GV,HS

11-14/9

7

Khảo sát năng lực giáo viên

BGH, GV

20-25/9

8

Tiếp tục xây dựng và thực hiện các chuyên đề dạy học bám sát mục tiêu thi THPT Quốc gia.

Các tổ, nhóm môn

Trong tháng

9

Kiểm tra hồ sơ giáo án

Cả tổ

Trong các buổi họp tổ

10

Sinh hoạt chuyên môn

Cả tổ

2 lần trong tháng

 

III. Kế hoạch tháng 10/2019

1.Sinh hoạt chuyên môn (nội dung, hình thức, đủ số buổi SHCM của cả năm học, có điều chỉnh trong quá trình thực hiện)

+ Môn Hóa

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Dạy bài lipit gắn với sản xuất kinh doanh

13

2

 

20- 27

+Môn Địa

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Rút kinh nghiệm chuyên đề đất nước nhiều đồi núi

13

2

Rút kinh nghiệm thiên nhiên nhiệt đới gió mùa

20- 27

 

+ Môn Sinh:

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng chuyên đề cấu trúc di truyền quầnthể

13

2

Xây dựng chuyên đề cấu trúc di truyền quần thể ( tiếp)

20- 27

+ Công nghệ

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng chuyên đề bản vẽ xây dựng

13

2

Rút kinh nghiệm chuyên đề bản vẽ

20- 27

 

 

+ Công nghệ 11,12

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng chuyên đề bản vẽ xây dựng

13

2

Rút kinh nghiệm chuyên đề bản vẽ

20- 27

 

2.Các nhiệm vụ khác

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Tiếp tục BD đội tuyển HSG

Giáo viên môn Hóa, Sinh, Địa

Thi cấp trường tháng 10

2

Thực hiện các chuyên đề các tổ đăng ký, xây dựng (nếu có)

TTCM và GV

Trong tháng

 

3

Các tổ chuyên môn dự giờ, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch KT nội bộ (1/6 thành viên).

Báo cáo kinh nghiệm chuyên môn

TT và TPCM

Trong tháng

 

4

Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 10; dạy nghề PT, GDQP, phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công

Trong tháng

 

5

Tổ chức dạy thêm học thêm cho hs khối 12

GV được phân công

7/10

7

Thao giảng chào mừng 20/10

CM, GV

Xong trước 15/10

8

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ , giáo án

Cả tổ

2 lần trong tháng

9

Dự giờ đánh giá 8 giáo viên

GVBM,TT

Trong tháng

 

IV. Tháng 11/2019

1.Sinh hoạt chuyên môn (nội dung, hình thức, đủ số buổi SHCM của cả năm học, có điều chỉnh trong quá trình thực hiện)

+ Môn Hóa

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Hóa trị- phản ứng oxi hóa khử

13

2

Phản ứng oxi hóa khử

20- 27

+Môn Địa

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Trao đổi chuyên môn nghiên cứu bài học: bài 12 sự phân bố khí áp và một số loại gió chính

13

2

Rút kinh nghiệm bài 12 sự phân bố khí áp và một số loại gió chính

20- 27

 

+ Môn Sinh:

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng chuyên đề cấu trúc di truyền quầnthể

13

2

Xây dựng chuyên đề cấu trúc di truyền quần thể ( tiếp)

20- 27

 

+ Công nghệ

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng kế hoạch bài trải nghiệm sáng tạo: các giai đoạn thiết kế ( tiết 15,16)

13

2

Rút kinh nghiệm tiết 15,16

20- 27

 

2.Các nhiệm vụ khác

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Tổ chức xây dựng và giảng dạy chuyên đề

Cả tổ

Trong tháng

2

Tổ chức thao giảng chào mừng 20/11

BGH, tổ trưởng

GVBM

10/18/11

3

Các tổ chuyên môn tiếp tục dự giờ, kiểm tra nội bộ 1/6 GV trong tổ hoàn thành 50% kế hoạch)

BGH-TT và TPCM

Trong tháng

 

4

Tổ chức KTGHKI theo kế hoạch của Sở (Nếu có)

BGH-GVBM

Theo kế hoạch của Sở

5

Thực hiện giảng dạy nghề,HDNGLL và GDHN tháng 10, dạy nghề PT,GDQP, dạy ôn khối 12, phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công

Theo TKB

 

6

Thi GVG cấp trường

BGH,GV dự thi, các tổ trưởng

20-30/11

7

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM

Thường xuyên

8

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn và kiểm tra hồ sơ giáo án

 

 

9

Dự giờ đánh giá 4 giáo viên

GVBM,TT

Trong tháng

 

V. Tháng 12/2019

1.Sinh hoạt chuyên môn (nội dung, hình thức, đủ số buổi SHCM của cả năm học, có điều chỉnh trong quá trình thực hiện)

+ Môn Hóa

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Phản ứng oxi hóa khử

13

2

Xây dựng ma trận đề kiểm tra

20- 27

+Môn Địa

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Trao đối chuyên môn theo nghiên cứu bài học: Bài 15 bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai

13

2

Trao đổi chuyên môn theo nghiên cứu bài học: Bài 7 Liên minh Châu Âu ( T2)

20- 27

 • Môn Sinh

 

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng ma trận đề kiểm tra học kì 1

13

2

Sơ kết thi đua học kì 1

20- 27

 

+ Công nghệ

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận , xây dựng nội dung ôn tập và đề kiểm tra hk1

13

2

Thảo luận xây dựng tiết đổi mới bài: máy tăng âm

20- 27

 

2.Các nhiệm vụ khác

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Rà soát chương trình, thống nhất nội dung ôn tập, kiểm tra học kỳ I

TTCM, TPCM

Theo thời gian chỉ đạo của Sở

2

Kiểm định chất lượng đề tham khảo HKI khối 12 nộp qua gmail, ban ra đề chọn đề, in ấn, phô tô

Ban ra đề

Trước ngày kiểm tra 10 ngày

4

Tổ chức thi học kỳ I theo đề chung; Xét duyệt kết quả học kỳ I của các lớp

BGH-GVBM, GVCN

Theo kế hoạch của Sở

5

Các tổ chuyên môn thống kê chất lượng bộ môn, so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm, thống kê tỉ lệ đạt ở các bộ môn

Tổ CM

Sau thi 5 ngày

6

Sơ kết công tác chuyên môn ở các tổ và bàn phương hướng học kỳ 2

TTCM

28-30/12

7

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM

Trong tháng

8

Thực hiện giảng dạy nghề, HDNGLL và GDHN tháng 10, dạy nghề PT,GDQP, dạy ôn khối 12, phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công

Trong tháng, tập trung cao độ trong tuần phụ đạo trong tuần 16-18

9

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ sổ sách

Cả tổ

2 lần trong tháng

10

Dự giờ đánh giá 4 giáo viên

Cả tổ

Trong tháng

 

VI. Tháng 01/2020

1.Sinh hoạt chuyên môn (nội dung, hình thức, đủ số buổi SHCM của cả năm học, có điều chỉnh trong quá trình thực hiện)

+ Môn Hóa

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Công thức phân tử HCHC

13

2

Công thức phân tử HCHC

20- 27

+Môn Địa

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Rút kinh nghiệm bài 15 : Bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai

13

2

Rút kinh nghiệm bài 7 : Liên minh Châu Âu

20- 27

+ Môn Sinh:

 

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng chuyên đề di truyền học quân thể

13

2

Xây dựng chuyên đề di truyền học quân thể ( tiếp)

20- 27

 

+ Công nghệ 11,12

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Rút kinh nghiệm tiết dạy đổi mới bài tăng âm

13

2

Sơ kết học kì 1

20- 27

 

2.Các nhiệm vụ khác

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM, các GV

Trong tháng

2

Phân công giảng dạy kì 2

Cả tổ

Khi gần kết thúc kì 1

3

Thực hiện giảng dạy nghề HDNGLL và GDHN tháng 10, dạy nghề PT,GDQP, dạy ôn khối 12

GV được phân công

Trong tháng

4

Hội thảo chuyên môn

BGH, TT, GV

10-15/1

5

Thi học sinh giỏi cấp trường, chọn đội tuyển thi HSG cấp tỉnh

CM, Gv ôn thi, HS

1-9/1

6

Họp tổ sơ kết thi đua kì 1

Cả tổ

Theo lịch nhà trường

 

VII. Tháng 2/2020

1.Sinh hoạt chuyên môn (nội dung, hình thức, đủ số buổi SHCM của cả năm học, có điều chỉnh trong quá trình thực hiện)

+ Môn Hóa

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng chủ đề kim loại

13

2

Xây dựng chủ đề Ancol

20- 27

+Môn Địa

 

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Trao đổi chuyên môn theo hương nghiên cứu bài học: Bài 36 Duyên Hải Nam Trung bộ

13

2

Rút kinh nghiệm Bài 36: Duyên Hải Nam Trung bộ

20- 27

 

*Môn Sinh

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Trao đổi nội dung chuẩn bị cho sinh hoạt cụm chuyên môn

13

2

Trao đổi nội dung chuẩn bị cho sinh hoạt cụm chuyên môn ( tiếp)

20- 27

 

+ Công nghệ

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận, xây dựng chuyên đề cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

13

2

Rút kinh nghiệm tiết dạy chuyên đề trục khuỷu thanh truyền

20- 27

 

2.Các nhiệm vụ khác

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM, GV

Trong tháng

2

Thực hiện giảng dạy nghề,HDNGLL và GDHN tháng 10, dạy nghề PT,GDQP, dạy ôn khối 12, phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công

Theo TKB

3

Tổ chức cho HS tham gia kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh

BGH, GV ôn, HS

14-16/2

4

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ giáo án

Cả tổ

2 lần trong tháng

5

Dự giờ đánh giá 4 giáo viên

Cả tổ

Trong tháng

 

VIII. Tháng 3/2020

1.Sinh hoạt chuyên môn (nội dung, hình thức, đủ số buổi SHCM của cả năm học, có điều chỉnh trong quá trình thực hiện)

+ Môn Hóa

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng chủ đề Alncol

13

2

Xây dựng chủ đề sắt

20- 27

+Môn Địa

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng chuyên đề 12

13

2

Rút kinh nghiệm chuyên đề 12

20- 27

+ Môn Sinh:

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Trao đổi nội dung đề thi minh họa THPT quốc gia

13

2

Trao đổi nội dung đề thi minh họa THPT quốc gia ( tiếp)

20- 27

 

+ Công nghệ

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận, xây dựng chuyên đề đại cương động cơ đốt trong

13

2

Rút kinh nghiệm chuyên đề đại cương động cơ đốt trong

20- 27

 

2.Các nhiệm vụ khác

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM, GV

Trong tháng

2

Kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2 theo kế hoạch của Sở (nếu có)

BGH- TTCM và GVBM

Theo kế hoạch của Sở

3

Thực hiện giảng dạy nghề,HDNGLL và GDHN tháng 3, dạy nghề Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 3, dạy nghề.

GV được phân công

Trong tháng

4

Tư vấn, định hướng nghề nghiệp, hướng dẫn đăng kí dự thi

GVCN

1-10/3

5

Tổ chức đăng kí, viết hồ sơ thi THPT QG

GVCN

Theo khung thời gian chung của Bộ, Sở

6

Thi Gv giỏi cấp tỉnh

BGH, GV tham gia

Theo kế hoạch của Sở

7

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ sổ sách

 

 

8

Dự giờ đánh giá giáo viên

Cả tổ

Trong tháng

 

IX. Tháng 4/2020

1.Sinh hoạt chuyên môn (nội dung, hình thức, đủ số buổi SHCM của cả năm học, có điều chỉnh trong quá trình thực hiện)

+ Môn Hóa

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng ma trận đề kiểm tra học kì 2

13

2

Xây dựng ma trận đề kiểm tra học kì 2

20- 27

2

 

20- 27

 

+Môn Địa

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận ma trận đề ktra học kì 2 khối 12

13

2

Thảo luận ma trận đề ktra học kì 2 khối 10,11

20- 27

+ Môn Sinh:

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng ma trận đề kiểm tra hì 2 khối 12

13

2

Xây dựng ma trận đề kiểm tra hì 2 khối 10, 11

20- 27

 

 

 

 

 

 

 

+ Công nghệ

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng nội dung ôn tập hk2 cn12

13

2

Thảo luận xây dựng nội dung ôn tập hk2 cn11

20- 27

 

2.Các nhiệm vụ khác

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Đẩy mạnh công tác phụ đạo HS yếu, GVBM bổ sung HS yếu qua vào lớp phụ đạo

GVBM

15-25/4

2

Ôn tập,Thi HKII ở khối 12 ; Chuẩn bị thi HK 2 ở khối 10 và 11

BGH-GVBM

20/4-15/5

3

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM, GV

Trong tháng

4

Kiểm định chất lượng đề tham khảo HKII khối 12

Ban kiểm định đề của các tổ CM

Trước khi thi 10 ngày

5

Tổ chức kiểm tra hồ sơ GV HK2

BGH-TTCM-TPCM

15/4

7

Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thi nghề phổ thông ở khối 11

Theo QĐ của Sở

15-20/4

8

Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 4

GV được phân công

Thứ 6 tuần thứ 2

9

Tổ chức thi thử THPT QG khối 12

CM, các tổ trưởng , GV 9 môn

10-20/4

10

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ

 

 

11

Dự giờ đánh giá 4 giáo viên. Hoàn thiện dự giờ đánh giá giáo viên năm học 2019-2020

Cả tổ

Trong tháng

11

Làm hồ sơ thi THPT QG, nhập dữ liệu thi

CM, GVCN 12, thư kí

Theo lịch của Bộ, Sở

 

 

X. Tháng 5/2020

1.Sinh hoạt chuyên môn (nội dung, hình thức, đủ số buổi SHCM của cả năm học, có điều chỉnh trong quá trình thực hiện)

+ Môn Hóa

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Xây dưng ma trận đề thi THPT QG

13

2

Xây dưng ma trận đề thi THPT QG

20- 27

 

+Môn Địa

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận ma trận đề thi THPT quốc gia

13

2

Tổng kết năm học 2018-2019

20- 27

+ Môn Sinh:

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận ma trận đề thi THPT quốc gia

13

2

Thảo luận ma trận đề thi THPT quốc gia

20- 27

 

+ Công nghệ

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Tổng kết công tác chuyên môn năm học 19-20

13

2

Xét thi đua năm học 2019-2020

20- 27

 

2.Các nhiệm vụ khác

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Tiếp tục tổ chức thi HKII ở khối 10 và 11

BGH-GVBM

Theo kế hoạch của Sở

2

Các tổ chuyên môn chấm thi HKII và tổng kết điểm trung bình môn ghi số điểm .

BGH-TT và TPCM

Sau khi thi

3

Tổ chức kiểm tra chéo việc ghi điểm và xếp loại học sinh giữa các lớp chủ nhiệm

GVCN theo phân công của BGH

Sau khi chấm, dự kiến điểm

4

Xét duyệt kết quả học kỳ II của các lớp

BGH – GVCN

Sau khi hoàn thiện

5

Các tổ chuyên môn thống kê chất lượng bộ môn, so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm, thống kê tỉ lệ đạt ở các bộ môn

Tổ CM

20-25/5

6

Tổng kết công tác chuyên môn ở các tổ, góp ý nội dung chương trình và bàn phương hướng bồi dưỡng thường xuyên hè, phân công GVBM ôn tập cho HS thi lại.

TTCM

20-25/5

7

Kiểm tra sổ gọi tên ghi điểm của GT và GVBM

BGH-TTCM

20-25/5

8

Dạy GDHN, HĐNGLL tháng 5, hướng dẫn thực hiện nội dung tháng 6-7-8

GV được phân công

Thứ 6 tuần thứ 2

9

Họp xét thi đua năm học 2019-2020

Cả tổ

Theo lịch của trường

 

XI. Tháng 6,7/2020

 1. Sinh hoạt chuyên môn: không
 2. Các nhiệm vụ khác:

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Coi thi tốt nghiệp THPT và chấm thi

Theo QĐ của Sở

Theo lịch của Sở

3

Thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10

Ban tuyển sinh

Tháng 7

4

Tổ chức các lớp ôn tập thi lại trong hè

GVBM theo phân công của BGH

1-10/8

6

Tổ chức xét duyệt HS lên lớp

BGH

12/8

8

Tập huấn, bồi dưỡng hè

GVBM

Theo lịch của Sở, Huyện

 

 

IV. Các hoạt động giáo dục khác liên quan đến bộ môn (công tác giáo viên chủ nhiệm, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể đục – thể thao, công tác đoàn, đội, NGLL, …vv.)

1. Công tác chủ nhiệm lớp

Chỉ tiêu: 08 tập thể lớp chủ nhiệm có điểm thi đua nằm trong top 15 của nhà trường; 100% c¸c tËp thÓ líp ®¹t chỉ tiêu đăng kí với nhà trường từ đầu năm.

Biện pháp thực hiện:

- Giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch chủ nhiệm và hồ sơ chủ nhiệm theo yêu cầu.

- Nắm rõ đặc điểm tình hình học sinh, có phương pháp chủ nhiệm hiệu quả.

- Phối hợp với giáo viên bộ môn, các tổ chức trong và ngoài nhà trường giáo dục học sinh.

- Phối hợp với phụ huynh quan tâm đến những đối tượng khác nhau trong lớp nhằm kịp thời động viên, uốn nắn học sinh.

- Tổ chức cho học sinh học tập nội quy, quy định của nhà trường.

- Duy trì sĩ số học sinh.

- Thường xuyên lồng ghép các vấn đề kĩ năng, kinh nghiệm và các văn bản chủ nhiệm vào các buổi sinh hoạt tổ nhằm giúp anh em có thêm kiến thức chủ nhiệm.

2. Các công tác khác.

Chỉ tiêu: 100% giáo viên trong tổ tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Biện pháp:

- Tham gia công tác bồi dưỡng chuẩn hoá, bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trong tỉnh theo yêu cầu của nhà trường.

- Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động, các công tác khác của nhà trường, đoàn thể, đảm bảo nề nếp giờ giấc làm việc, hội họp.

- Tham gia các phong trào thi đua đua cấp trên tổ chức, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của nhà trường, chấp hành các quy định về chuyên môn và quản lý của tổ, nhóm chuyên môn.

 

 

BAN GIÁM HIỆU PHÊ DUYỆT TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Vân

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TUẦN 01

 

( Từ ngày 9/9/ đến 14/9/2019)

II. Họp :

- Chiều thứ 2 họp tổ chuyên môn từ 2h30 phút.

- Chiều ngày thứ 5 (12/9) họp chi bộ từ 14h , họp cơ quan từ 15h30

 • Các đại hội: Đại hội chi đoàn học sinh chiều 14/9. Đại hội chi đoàn giáo viên chiều 18/9. Đại hội đoàn trường 22/9.

II. KẾ HOẠCH

* Chuyên môn:

- Chiều thứ 2 họp tổ chuyên môn. Chuẩn bị khảo sát đầu năm. Giáo viên chú ý hướng dẫn học sinh phương pháp học tập phù hợp với bộ môn.

- Khảo sát chất lượng đầu năm theo lịch nhà trường. Tổng hợp kết quả khảo sát theo mẫu.

- Thống nhất phân phối chương trình và in 2 bản nộp chuyên môn.

-Thống nhất mẫu hồ sơ giáo án.

- Dự kiến phân công giáo viên ôn thi học sinh giỏi, giáo viên ôn thi THPT quốc gia.

* Chủ nhiệm:

- Giáo viên chủ nhiệm đi đầu giờ tất cả các buổi trong tuần.

- Ổn định nề nếp của lớp. Điều tra để nắm rõ tình hình học sinh về hoàn cảnh gia đình, nơi ở, chế độ,kết quả học tập…

- Lưu ý nhắc nhở học sinh về việc thực hiện nề nếp nghiêm túc ngay từ đầu năm.

- GVCN phổ biến nội quy trường, lớp tới học sinh.

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TUẦN 02

( Từ ngày 16/9/ đến 21/9/2019)

I.ĐÁNH GIÁ TUẦN 1

- Thực hiện theo kế hoạch. Đã tiến hành khảo sát đầu năm.Đã tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm.

II. KẾ HOẠCH TUẦN 2:

1.HỌP:

-Sáng thứ 2 họp với ban chấp hành chi đoàn giáo viên sau tiết 2.

-Chiều thứ 2 họp chi bộ từ 14h, họp cơ quan từ 15h30 sau đó họp tổ.

- Chiều thứ 4 ( 18/9) đại hội chi đoàn cán bộ giáo viên.

- Sáng chủ nhật ( 22/9) đại hội đoàn trường.

2. CHUYÊN MÔN:

- Phát động phong trào thi đua hoa điểm 10 trong tuần 2 ( 16 đến 21/9)

- Nhập điểm khảo sát chất lượng theo mẫu. Khi nhập lưu ý thực hiện theo đúng hướng dẫn trong gmail ( Hạn 17/9)

- Môn Địa cử 1 giáo viên tham gia dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Khảo sát năng lực giáo viên vào chiều ngày 20/9 ( thứ 6). Nội dung kiểm tra là làm bài ktra tương đương với bài ktra 1 tiết hoặc học kỳ của học sinh.

- Dự kiến lớp nghề gồm 5 lớp điện, 4 lớp làm vườn.

3. CHỦ NHIỆM:

- Sáng 16/9 nộp phiếu sinh hoạt hè. Sáng 16/9 hạn nộp biên bản kiểm tra hồ sơ các lớp.

- Nhắc học sinh bọc sổ đầu bài, hướng dẫn học sinh cách viết SĐB.

- Sáng thứ 7 họp chủ nhiệm xét chế độ 116 ( bổ xung học sinh chế độ) .

- GVCN khối 10 nhận học sinh bổ xung gặp đc Phước để nhậ bàn giao hồ sơ ( lưu ý gv ký nhận với đc Phước và yêu cầu hs ký nhận hồ sơ)

3. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

- Chào cờ từ 7h15 phút ( tính từ tuần này) Cờ đỏ theo dõi tính thi đua từ tuần 2.

- Học sinh vi phạm an toàn giao thông từ lần 1 phải mời phụ huynh đến làm việc với nhà trường.

- GVCN nên tạo điều kiện miễn giảm hoạt động lao động cho các bí thư , phó bí thư của lớp để hs có điều kiện tốt hơn khi tham gia các hoạt động đoàn.

- Giờ sinh hoạt phải thực hiện nghiêm túc 9 thời gian ít nhất 30 phút).

- Các lớp có số học sinh nghỉ trong tuần từ 10 lượt trở lên phải đi trực đầu giờ cả tuần ( trừ ngày nghỉ)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TUẦN 03

( Từ ngày 16/9/ đến 21/9/2019)

I.ĐÁNH GIÁ TUẦN 2

- Thực hiện theo kế hoạch đề ra. Đã tiến hành họp tổ chuyên môn.

- Tồn tại: Lỗi ký sổ đầu bài. Hoài Sinh 1B không ghi gì. Hương 10E không ghi gì. Cường thứ 3 không ghi gì. ( mỗi lỗi trừ 1 điểm các đc lưu ý đến thứ 6 hàng tuần nhà trường kiểm tra sổ đầu bài)

II. KẾ HOẠCH TUẦN 3:

1.Họp:

- Chiều thứ 6 họp trù bị hội nghị cán bộ công chức.

- Chiều thứ 4 thi năng lực giáo viên từ 14h. Họp tổ từ 15h.

- Sáng thứ 7 hội nghị cán bộ công chức.

( đc Huyền chuẩn bị tham luận theo sự phân công hạn nộp thứ 5)

2. Kế hoạch tuần

- Dạy nghề phổ thông từ tuần 3.

- Ban giám hiệu đi dự giờ giáo viên từ tuần 2.

-Sáng thứ 2 các đc đăng ký modum bồi dưỡng thường xuyên được dán trên bảng trong phòng hội đồng. Hoàn thiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hạn nộp thứ 6.

- Bổ xung 2 đc nhóm công nghệ 11,12 tham gia hoạt động động ngoài giờ .

-Thi năng lực giáo viên chiều thứ 4 từ 14h ( nội dung tương ứng đề thi trung học phổ thông quốc gia nhưng sẽ ko có câu quá khó)

- Triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng tích hợp trong tiết ngoài giờ lên lớp.

2. Chủ nhiệm :

- Tăng cường quản lý giáo dục học sinh.

- Nhắc nhở học sinh vệ sinh xong trước khi vào truy bài tránh tình trạng bụi ảnh hưởng môi trường xung quanh.

- Hoàn thiện đăng ký sổ liên lạc điện tử.

-Tổ chức thu nộp các khoản đợt 1.

- Duy trì văn nghệ sang thứ 2 cho phù hợp.

- Lưu ý không thu tiền in học bạ.

 

KẾ HOẠCH TUẦN 01 ( Từ ngày 9/9/ đến 14/9/2019)

II. Họp :

- Chiều thứ 2 họp tổ chuyên môn từ 2h30 phút.

- Chiều ngày thứ 5 (12/9) họp chi bộ từ 14h , họp cơ quan từ 15h30

 • Các đại hội: Đại hội chi đoàn học sinh chiều 14/9. Đại hội chi đoàn giáo viên chiều 18/9. Đại hội đoàn trường 22/9.

II. KẾ HOẠCH

* Chuyên môn:

- Chiều thứ 2 họp tổ chuyên môn. Chuẩn bị khảo sát đầu năm. Giáo viên chú ý hướng dẫn học sinh phương pháp học tập phù hợp với bộ môn.

- Khảo sát chất lượng đầu năm theo lịch nhà trường. Tổng hợp kết quả khảo sát theo mẫu.

- Thống nhất phân phối chương trình và in 2 bản nộp chuyên môn.

-Thống nhất mẫu hồ sơ giáo án.

- Dự kiến phân công giáo viên ôn thi học sinh giỏi, giáo viên ôn thi THPT quốc gia.

* Chủ nhiệm:

- Giáo viên chủ nhiệm đi đầu giờ tất cả các buổi trong tuần.

- Ổn định nề nếp của lớp. Điều tra để nắm rõ tình hình học sinh về hoàn cảnh gia đình, nơi ở, chế độ,kết quả học tập…

- Lưu ý nhắc nhở học sinh về việc thực hiện nề nếp nghiêm túc ngay từ đầu năm.

- GVCN phổ biến nội quy trường, lớp tới học sinh.

 

KẾ HOẠCH TUẦN 02 ( Từ ngày 16/9/ đến 21/9/2019)

I.ĐÁNH GIÁ TUẦN 1

- Thực hiện theo kế hoạch. Đã tiến hành khảo sát đầu năm.Đã tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm.

II. KẾ HOẠCH TUẦN 2:

1.HỌP:

-Sáng thứ 2 họp với ban chấp hành chi đoàn giáo viên sau tiết 2.

-Chiều thứ 2 họp chi bộ từ 14h, họp cơ quan từ 15h30 sau đó họp tổ.

- Chiều thứ 4 ( 18/9) đại hội chi đoàn cán bộ giáo viên.

- Sáng chủ nhật ( 22/9) đại hội đoàn trường.

2. CHUYÊN MÔN:

- Phát động phong trào thi đua hoa điểm 10 trong tuần 2 ( 16 đến 21/9)

- Nhập điểm khảo sát chất lượng theo mẫu. Khi nhập lưu ý thực hiện theo đúng hướng dẫn trong gmail ( Hạn 17/9)

- Môn Địa cử 1 giáo viên tham gia dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Khảo sát năng lực giáo viên vào chiều ngày 20/9 ( thứ 6). Nội dung kiểm tra là làm bài ktra tương đương với bài ktra 1 tiết hoặc học kỳ của học sinh.

- Dự kiến lớp nghề gồm 5 lớp điện, 4 lớp làm vườn.

3. CHỦ NHIỆM:

- Sáng 16/9 nộp phiếu sinh hoạt hè. Sáng 16/9 hạn nộp biên bản kiểm tra hồ sơ các lớp.

- Nhắc học sinh bọc sổ đầu bài, hướng dẫn học sinh cách viết SĐB.

- Sáng thứ 7 họp chủ nhiệm xét chế độ 116 ( bổ xung học sinh chế độ) .

- GVCN khối 10 nhận học sinh bổ xung gặp đc Phước để nhậ bàn giao hồ sơ ( lưu ý gv ký nhận với đc Phước và yêu cầu hs ký nhận hồ sơ)

3. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

- Chào cờ từ 7h15 phút ( tính từ tuần này) Cờ đỏ theo dõi tính thi đua từ tuần 2.

- Học sinh vi phạm an toàn giao thông từ lần 1 phải mời phụ huynh đến làm việc với nhà trường.

- GVCN nên tạo điều kiện miễn giảm hoạt động lao động cho các bí thư , phó bí thư của lớp để hs có điều kiện tốt hơn khi tham gia các hoạt động đoàn.

- Giờ sinh hoạt phải thực hiện nghiêm túc 9 thời gian ít nhất 30 phút).

- Các lớp có số học sinh nghỉ trong tuần từ 10 lượt trở lên phải đi trực đầu giờ cả tuần ( trừ ngày nghỉ)

KẾ HOẠCH TUẦN 03 ( Từ ngày 16/9/ đến 21/9/2019)

I.ĐÁNH GIÁ TUẦN 1

- Thực hiện theo kế hoạch đề ra. Đã tiến hành họp tổ chuyên môn.

- Tồn tại: Lỗi ký sổ đầu bài. Hoài Sinh 1B không ghi gì. Hương 10E không ghi gì. Cường thứ 3 không ghi gì. ( mỗi lỗi trừ 1 điểm các đc lưu ý đến thứ 6 hàng tuần nhà trường kiểm tra sổ đầu bài)

II. KẾ HOẠCH TUẦN 3:

1.Họp:

- Chiều thứ 6 họp trù bị hội nghị cán bộ công chức.

- Chiều thứ 4 thi năng lực giáo viên từ 14h. Họp tổ từ 15h.

- Sáng thứ 7 hội nghị cán bộ công chức.

( đc Huyền chuẩn bị tham luận theo sự phân công hạn nộp thứ 5)

2. Kế hoạch tuần

- Dạy nghề phổ thông từ tuần 3.

- Ban giám hiệu đi dự giờ giáo viên từ tuần 2.

-Sáng thứ 2 các đc đăng ký modum bồi dưỡng thường xuyên được dán trên bảng trong phòng hội đồng. Hoàn thiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hạn nộp thứ 6.

- Bổ xung 2 đc nhóm công nghệ 11,12 tham gia hoạt động động ngoài giờ .

-Thi năng lực giáo viên chiều thứ 4 từ 14h ( nội dung tương ứng đề thi trung học phổ thông quốc gia nhưng sẽ ko có câu quá khó)

- Triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng tích hợp trong tiết ngoài giờ lên lớp.

2. Chủ nhiệm :

- Tăng cường quản lý giáo dục học sinh.

- Nhắc nhở học sinh vệ sinh xong trước khi vào truy bài tránh tình trạng bụi ảnh hưởng môi trường xung quanh.

- Hoàn thiện đăng ký sổ liên lạc điện tử.

-Tổ chức thu nộp các khoản đợt 1.

- Duy trì văn nghệ sang thứ 2 cho phù hợp.

- Lưu ý không thu tiền in học bạ.

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TUẦN 4

( Từ 01/05 đến ngày 05/05/2019)

 

 

 

I.ĐÁNH GIÁ TUẦN 3

- Thực hiện theo đúng kế hoạch.

- Tồn tại : vẫn còn lỗi sổ đầu bài: 12B ( Hương), 10D ( đc Cường)

II. KẾ HOẠCH TUẦN 4

 1. Chuyên môn
 • Thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu.
 • Học nghề phổ thông theo TKB.
 • Dạy ngoài giờ lên lớp chiều thứ 2 ( thành phần theo sự phân công của chuyên môn)
 • Các đc đăng ký dạy phụ đạo bù đắp kiến thức cho học sinh ngay từ đầu năm.
 • Đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cấp trường ( lịch thi trước 20/10)
 • Giáo viên đăng ký các tiết dạy đánh giá học kì 1.
 1. Chủ nhiệm
 • Tăng cường quản lý , giáo dục học sinh.
 • Kiểm soát chặt chẽ sĩ số học sinh, việc học sinh vi phạm do hút thuốc lá, học sinh vi phạm an toàn giao thông.
 • Tiến hành thu nộp các khoản theo quy định, theo hạn của nhà trường.
 • Lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn để phát độn giáo viên đỡ đầu.
 • Các lớp thực hiện nghiêm túc việc lao động vệ sinh theo khu vực được phân công.

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 05 ( Từ ngày 7/10 đến 12/10/2019)

I.ĐÁNH GIÁ TUẦN 4

- Thực hiện theo kế hoạch đề ra. Đã tiến hành khảo sát năng lực giáo viên.

- Môn Sinh có 01 đồng chí về nhận công tác, phân công lại giảng dạy.

- Tồn tại: Lỗi ký sổ đầu bài: 12H Hương chưa ghi tên bài , đánh giá tiết học chư đúng. 10I Hương chưa ghi tên bài. 11D Hóa Lâm không ký tên, đánh giá tiết học chưa đúng.

- Các lớp đi đầu giờ cả tuần gồm: 12B, 12E, 11C, 11E, 10C, 10G, 10K ( hs hút thuốc, vi phạm ATGT)

Và 10G ( 10 lượt hs nghỉ học)

II. KẾ HOẠCH TUẦN 5:

* Chuyên môn:

-Chiều thứ 3 họp chi bộ từ 14h, họp cơ quan từ 15h30 phút. Họp tổ sau họp cơ quan.

- Thi giáo viên giỏi từ 14 đến 16/10.

- Sáng thứ 2 sau tiết chào cờ tất cả các đc nhóm Sinh, Địa, Hóa, Công nghệ nộp tờ kế hoạch giảng dạy tuần 6 về đc Chung để gv thi GVG bốc thăm bài giảng ( Yêu cầu nộp ngay sau tiết chào cờ để gv kịp bốc thăm. Đc nào chậm tự chịu trách nhiệm)

- Yêu cầu thực hiện phụ đạo học sinh như sau:

+Tổng số tiết phụ đạo trong 1 năm học trên 1 lớp ( dạy chính khóa) bằng 10% số tiết theo ppct.

( vd đc Vân dạy 4 lớp 12 theo ppct 50 tiết trên 1 năm. Vậy số tiết phụ đạo mỗi lớp 10% là 5 tiết . Tổng số tiết phụ đạo trong 1 năm 20 tiết). Lưu ý gv có thể ghép đối tượng học sinh cho phù hợp nhưng vẫn đảm bảo 1 buổi được tính 4 tiết và phải dạy đủ tổng số tiết theo quy định.

+Trong học kỳ 1 phải phụ đạo được 2/3 số tiết phải phụ đạo trong cả năm học.

+ Đăng ký phụ đạo vào bảng của chuyên môn treo phòng hội đồng để chuyên môn theo dõi. Yêu cầu phải đăng ký trong sáng thứ 2 của tuần đó nếu ko sẽ ko được dạy. Nếu ko đăng ký thì tiết dạy đó ko được tính.

* GVCN: - Nhắc nhở học sinh tập trung chào cờ đúng giờ. Nếu chậm 5 phút thì lớp bị trừ 10 điểm.

- Thực hiện thu chi bám sát thông tư 55. Thu đoàn phí hạn 10/10.

- Lập danh sách học sinh khó khăn để giáo viên đỡ đầu ( mỗi lớp tối đa 2 học sinh)

* Lưu ý một số quy định:

- Giáo viên bị nhắc nhở nói chuyện riêng trong giờ họp bị trừ 2 điểm /1 lần.

- Điểm cộng đối với các gvcn trong năm được thực hiện như sau: Các lớp xếp thi đua từ 01 đến 10 cộng 10 điểm. Các lớp xếp 11 đến 20 cộng 7 điểm. Các lớp xếp 21 đến 26 cộng 5 điểm( cộng vào cuối năm học)

- Việc thực hiện nộp bảo hiểm Y tế của học sinh được tính vào thi đua của giáo viên như sau: Mỗi học sinh ko nộp bảo hiểm, gvcn bị trừ 2 điểm. ( Lưu ý trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn gvcn liên hệ với đc Thành)

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tháng 07 : 6
Năm 2022 : 3.113