Kế hoạch tổ Toán - Lí - Tin năm học 2019-2020

TRƯỜNG THPT CHU VĂN THỊNH

TỔ: TOÁN – LÍ – TIN

Số: … /KH-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Mai Sơn, ngày     tháng     năm 2019

 

KẾ HOẠCH

GIÁO DỤC TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 -2020

 

       Căn cứ quyết định 1744/QĐ-UBND ngày 16/7/2019  về việc ban hành kế hoạch thời gian  năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La,

          Căn cứ  công văn số1318/SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Căn cứ công văn 1591 /SGDĐT-GDTrH  ngày 03/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Căn cứ hướng dẫn số 1609/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và QLCLGD năm học 2019 - 2020;

Căn cứ công văn số 1615/SGDĐT-T&KTQLCLGD ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về tổ chức thi học sinh giỏi năm học 2019 - 2020;

Căn cứ hướng dẫn số 1616/SGDĐT-TTr ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2019 - 2020;

Căn cứ thông báo kết luận số 544 /TB-SGDĐT  ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về kết luận Hội nghị đảm bảo chất l;ượng giáo dục năm học 2019 - 2020;

          Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của nhà trường, Ban chuyên môn của nhà trường. Tổ Toán – LÍ – Tin  ban hành kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2019 – 2020 như sau:

 

PHẦN I.

                                                      ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

 1. Đội ngũ giáo viên (Số lượng, chất lượng, tinh thần thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật)
 1. Số lượng
 • Giáo viên:  Tổng số: 17 thành viên

              Toán: 8,    Tin: 4,    Lí: 5      Nữ : 8    nam : 9

              BGH: 1

              Kiêm nghiệm: 05: Tổ trưởng, tổ phó, GVCN, CTCĐ, thư kí HĐ,

 • Trình độ:  17 Đ/c đều đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó Thạc sĩ: 5 Đ/c,  

2. Chất lượng:

- Các thành viên trong tổ luôn cố gắng khắc phục những khó khăn khách quan và chủ quan để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần nâng cao thành tích chung của nhà trường.Chất lượng đội ngũ tương đối đồng đều: 100% đạt Chuẩn (Đại học), chất lượng chuyên môn năm trước đều xếp loại từ Khá trở lên. Trong đó, có 02 GV đạt GV dạy giỏi trường; 01 đ/c được tặng bằng khen của Bộ trưởng bộ GD&ĐT; 03 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; tỉ lệ các thành viên trong tổ sau 01 năm học được các cấp khen thưởng chiếm số lượng cao.

- Chất lượng dạy và học: 100% GV hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chất lượng giảng dạy các bộ môn trong tổ đạt trên 100% từ TB trở lên.

+ 17/17 đ/c đạt LĐTT, Tổ đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, và bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh; tổ công đoàn vững mạnh.

3. Tinh thần, thái độ và ý thức tổ chức kỉ luật:

       Ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật, tinh thần thái độ làm việc của tổ:

-  Giáo viên trong tổ đều có ý thức tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn. Có trách nhiệm cao trong công việc. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ, có chí hướng phấn đấu, nhiệt tình trong công tác. Chấp hành nghiêm túc kỉ luật cơ quan, thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn. Không có hiện tượng vô tổ chức, kỉ luật. Không có giáo viên nào vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

-  Đội ngũ giáo viên không đồng đều, một bộ phận ý thức tự học, tự bồi dưỡng chưa cao; việc đầu tư cho soạn giảng còn chưa nhiều. Việc xây dựng chuyên đề áp dụng vào giảng dạy còn chiếu lệ, chưa hiệu quả; việc đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá chưa thật tốt do giáo viên chưa thực sự quyết tâm và do học sinh lực học còn yếu.      

 - Đa số Gv còn trẻ, kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều nên việc học hỏi lẫn nhau gặp nhiều khó khăn. 

      Ý thức thực hiện nề nếp chuyên môn:

     Nghiêm túc chấp hành quy chế chuyên môn, thực hiện tốt các kế hoạch chuyên môn của nhà trường, tổ bộ môn.

II. Học sinh

-  Chất lượng bộ môn: Năm học 2018 – 2019 môn Toán đạt 85% từ trung bình trở lên, môn Lí đạt trên 90%, môn Tin đạt 97% từ trung bình trở lên. Chất lượng bộ môn chưa có sự đồng đều giữa các đối tượng; tỉ lệ học sinh trung bình và yếu còn cao, tỉ lệ khá giỏi còn ít.

-  Chất lượng đầu vào thấp, học sinh đa số là dân tộc vùng sâu nên sự tiếp thu kiến thức chậm, các kiến thức cơ bản nắm không chắc.

-  Học sinh còn lười học, mải chơi, chưa tự giác học,

III. Chương trình (Thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện)

1. Thuận lợi trong việc thực hiện

- Tổ  nhận được sự lãnh chỉ đạo của Chi bộ nhà trường, ban giám hiệu nhà trường, ban chuyên môn và sự phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể trong trường. 

 - Đa số các đồng chí giáo viên trong tổ đều là giáo viên đã có nhiều năm công tác, đầy nhiệt huyết, có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và được tiếp xúc với phương pháp dạy học mới.Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, đoàn kết giúp đỡ nhau, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2.Khó khăn trong việc thực hiện

- Các thành viên trong tổ đa số còn con nhỏ, nhà ở xa trường, rải rác ở khắp thành phố nên việc học hỏi lẫn nhau gặp nhiều khó khăn.

- Một bộ phận ý thức tự học, tự bồi dưỡng chưa cao, việc đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá chưa thật tốt.

- Chưa sử dụng được đầy đủ các thiết bị, mô hình trực quan.

- Chưa có điều kiện đi học hỏi kinh nghiệm các trường bạn.

- Học sinh trên một lớp khá đông, chất lượng đầu vào chưa đảm bảo, nên việc áp dụng các phương pháp dạy học theo năng lực và phẩm chất học sinh, cũng như áp dụng các kỹ thuật dạy học mới là khó thực hiện được.

- Học sinh đa số là dân tộc vùng sâu sự tiếp thu kiến thức chậm, các kiến thức cơ bản nắm không chắc.

- Học sinh còn lười học, chưa tự giác, chây ỳ, ỷ lại.

PHẦN II.

MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU

 1. Mục tiêu tổng quát
 1. Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo của các thành viên trong tổ.
 2.  Nâng cao năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các thành viên trong tổ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học,  chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên. Xây dựng chương trình ôn tập và kiểm tra đánh giá học sinh phù hợp với việc thay đổi hình thức thi THPT Quốc gia cho học sinh ba khối trong đó chú trọng đến học sinh khối 12.
 3.  Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên đối với các phong trào thi đua của các tổ chức trong nhà trường. Nâng cao chất lượng dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

      II. Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

 1. Chỉ tiêu về đội ngũ cán bộ giáo viên

      a. Thực hiện nghiêm túc công tác chuyên môn

* Chỉ tiêu phấn đấu: 100% giáo viên trong tổ chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn.

* Các biện pháp:

   - Phân  công  giảng  dạy  theo định hướng: đảm bảo các giáo viên có năng lực giảng dạy ở các lớp mũi nhọn, đảm bảo công bằng trong phân công giảng dạy.

   - Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

   - Giảng  dạy  thực  hiện  nghiêm túc chương trình do tổ bộ môn xây dựng được phê duyệt của Ban giám hiệu nhà trường.

   - Giảng dạy có hiệu quả theo Chuẩn kiến thức kĩ năng gắn với các nội dung tích hợp.

   - Tích  cực  thực  hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

   - Tăng cường công tác dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy; xây dựng giờ dạy mẫu.

   - Xây dựng  ma  trận  câu  hỏi, ma  trận  đề kiểm tra, ngân hàng đề kiểm tra, tài liệu ôn tập và hướng dẫn học sinh tự học.

   - Khuyến khích giáo viên đăng ký thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi và chiến sĩ thi đua các cấp.

   - Tích  cực  sưu  tầm, mua tài liệu, tự làm thiết bị dạy học để phục vụ cho việc giảng dạy của bộ môn.

b.  Xây dựng đội ngũ có nghiệp vụ sư phạm vững vàng và có trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn.

 - Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Không ngừng đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh.

 - Xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn tốt; có nghiệp  vụ   sư phạm vững vàng, có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao 

  Chỉ tiêu

 • 100% giáo viên tham gia có hiệu quả các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ do Sở GD-ĐT, nhà trường, tổ chuyên môn tổ chức.
 • 100% giáo viên có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 • 100% giờ dạy đạt từ TB trở lên trong đó 90% trở lên đạt giờ dạy khá giỏi.

 -    100% giáo viên thực hiện tốt chương trình đổi mới phương pháp dạy học.

 -    05 đ/c CSTĐ cấp CS (Danh sách cụ thể ở phụ lục 01)

 -    Có 03 giáo viên đạt GV giỏi cấp trường.

 -    03 Đc theo học lớp trung cấp lí luận chính tr.

* Biện pháp thực hiện:

- Ngay từ đầu năm cho anh em giáo viên trong tổ đăng kí chất lượng giờ dạy, kết quả thi đua cả năm lấy đó làm mục tiêu phấn đấu và thực hiện (Phụ lục số 02)

- Tất cả giáo viên tích cực tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Các giáo viên tích cực nghiên cứu chương trình, có đề án đổi mới phương pháp dạy học (có đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, Phụ lục 03)

- Tham  gia đầy đủ các hội nghị tập huấn của Sở GD - ĐT, triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung tập huấn cho các thành viên trong tổ.

         - Tham  gia sinh  hoạt  cụm  chuyên  môn với trường THPT trong cụm.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề (bám sát theo yêu cầu của tài liệu tập huấn hè 2017, 2018, 2019). (tại Phụ lục 03)

      - Tăng cường tự học tự bồi dưỡng bằng nhiều giải pháp, hình thức. Tăng cường dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn từ 2 đến 3 lần/ tháng: trao đổi chuyên môn, sinh hoạt tư tưởng; đánh giá hoạt động của tổ, triển khai kế hoạch hoạt động. (sinh hoạt thường xuyên, theo chủ đề…)

- Thường xuyên dự giờ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn:

+ Định kì: theo kế hoạch của chuyên môn: 2 lần/ năm.

+ Đột xuất: Từ 1 đến 2 lần trở lên/ 1 kì/ 1 giáo viên.

. Tổ trưởng, tổ phó dự tối thiểu 3 tiết/năm/ 1 giáo viên.

. Giáo viên: Tối thiểu dự 2 tiết / năm.

- Kiểm tra chuyên môn:

+ Sổ đầu bài: hàng tuần.

+ Các loại hồ sơ khác: KHBDTX, hồ sơ chủ nhiệm, kế hoạch chuyên môn, sổ dự giờ: Tuần 4 hàng tháng.

+ Duyệt giáo án của tổ: Thứ 5 tuần 1, tuần 3 hàng tháng.

+ Kiểm tra: Theo đơn vị tổ 2 lần/ năm (vào cuối kỳ học).

- Thực hiện nghiêm việc dạy theo chuẩn kiến thức, sử dụng phương tiện dạy học và tích hợp theo quy định: Yêu cầu cụ thể trong giáo án từng tiết, hàng tháng phê duyệt giáo án, kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm nghiêm túc để tổ viên thực hiện tốt.

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin: Có kế hoạch thực hiện công tác BDTX, tự học tự bồi dưỡng về tin học. Xây dựng ngân hàng giáo án điện tử, hòm thư điện tử của tổ, của từng cá nhân.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch BDTX để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc các tiết dạy chuyên đề, đổi mới, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo…      

- Mỗi GV thực hiện ít nhất 20% tiết dạy đổi mới theo định hướng phát triển năng lực học sinh. (Kế hoạch bài học).

   - Lên kế hoạch kịp thời kiểm tra, thẩm định đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên trong tổ đặc biệt với những đồng chí đăng kí Chiến sĩ thi đua.

*   Thực hiện xây dựng chuyên đề, đổi mới PPDH, PP KT-ĐG.

 - Mỗi môn đưa vào giảng dạy các chủ đề đã xây dựng có hiệu quả từ những năm trước.

 - Tập trung xây dựng chuyên đề ôn tập thi THPT Quốc gia. Các chuyên đề phải được bàn bạc thảo luận, kiểm định trong tổ nhóm chuyên môn trước khi thực hiện. Sau khi thực hiện phải đánh giá rút kinh nghiệm. Dự kiến 2 chuyên đề/ kỳ/ môn.

- Mỗi Gv soạn thêm 10% giáo án đổi mới/ năm

- Mỗi môn thực hiện dạy học trải nghiệm sáng tạo theo hướng dẫn với những nội dung phù hợp. (Mỗi giáo viên phải  thực hiện ít nhất 4% tổng số tiết).

 *Kế hoạch, chỉ tiêu sử dụng ĐDDH:  Chỉ tiêu:  100% GV sử dụng đồ dung đầy đủ trong các tiết dạy (với những tiết đã có thiết bị).

 *Thực hiện quy chế  chuyên môn:

- Chuẩn bị bài dạy: 100% giáo viên chuẩn bị đầy đủ GA, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập trước khi lên lớp.

     - 100% Gv hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài đầy đủ, hiệu quả.

     - Giảng dạy trên lớp: 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc giờ giấc lên lớp, giảng dạy đầy đủ nội dung không cắt xén chương trình, phương pháp phù hợp, tác phong sư phạm mẫu mực, thực hiện nghiêm túc theo công văn số1318 /SGDĐT-GDPT ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triểnnăng lực học sinh và công văn 1591/SGDĐT-GDTrH  ngày 03/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

*Kế hoạch thanh, kiểm tra GV:

 Chỉ tiêu

- Dự kiến thanh tra toàn diện từng mặt: Tháng 10: 2 đ/c, tháng 11 : 2 đ/c  : tháng 1: 2 đ/c, tháng 2: 2 đ/c, tháng 3: 1 đ/c.

- Dự giờ ít nhất 1 lần/GV/kì , kiểm tra hồ sơ sổ sách: Ít nhất 2 lần / tháng/ GV

*Dạy bù đắp kiến thức: Chỉ tiêu: 100% giáo viên dạy bù đắp kiến thức cho học sinh yếu kém theo đúng sự phân công và đạt hiệu quả cao.

     *Dạy học môn tự chọn:

 Chỉ tiêu: 100% GV thực hiện nghiêm túc theo PPCT đã được duyệt và thống nhất.

     * Ngoại khoá:  Phối hợp với các tổ chuyên môn trong nhà trường Tổ chức ngoại khóa chuyên môn vào tháng 11/2019.

     *Tổ chức hoạt động GDNGLL: Hoạt động GDNGLL thực hiện giảng dạy theo tháng: Mỗi tháng 2 tiết. Yêu cầu giáo viên tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh và thực hiện các nội dung lồng ghép (phải thể hiện trên giáo án). GV được phân công: Trần Hữu Long

*Đăng kí danh hiệu thi đua

+ Về chính quyền:

STT

Họ và tên

Danh hiệu thi đua

1

Kiều Anh Dũng

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS, UBNDT TBK

2

Hà Văn Thắng

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS, UBNDT TBK

3

Đặng Văn Thuận

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS, UBNDT TBK

4

Trần Chiến Công

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS, UBNDT TBK

5

Phạm Ngọc Hưng

LĐTT,  HT khen,

6

Nguyễn Nam Hùng

LĐTT,GĐSK,  HT khen, CSTĐCCS,

7

Chung Lan Phương

LĐTT, HT nhà trường khen

8

Nguyễn Thị Thu Hiền

LĐTT, HT nhà trường khen

9

Đặng Thị Phương Nhung

LĐTT,GĐSK,  HT khen, CSTĐCCS

10

Nguyễn Thị Mừng

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS, UBNDT TBK

11

Phạm Thị Hà

LĐTT,GĐSK,  HT khen, CSTĐCCS

12

Trần Mai Phương

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS

13

Trần Hữu Long

LĐTT,  HT khen, GĐSK

14

Nguyễn Xuân Thu

LĐTT,  HT khen

15

Hoàng Văn Đồng

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS

16

Đỗ Thị Hiền

LĐTT,  HT khen, GĐSK

17

Phạm Thị Thanh Hải

LĐTT

 

+Về Công Đoàn

STT

Họ và tên

Danh hiệu thi đua

 

1

Kiều Anh Dũng

CĐV tích cực, CĐN khen

 

2

Hà Văn Thắng

CĐV tích cực, CĐN khen

 

3

Đặng Văn Thuận

CĐV tích cực,CĐN khen

4

Trần Chiến Công

CĐV tích cực, CĐN khen

 

5

Phạm Ngọc Hưng

CĐV tích cực, CĐN khen

 

6

Nguyễn Nam Hùng

CĐV tích cực, CĐN khen

 

7

Chung Lan Phương

CĐV tích cực

 

8

Nguyễn Thị Thu Hiền

CĐV tích cực

 

9

Đặng Thị Phương Nhung

CĐV tích cực

 

10

Nguyễn Thị Mừng

CĐV tích cực, CĐN khen

 

11

Phạm Thị Hà

CĐV tích cực, CĐN khen

 

12

Trần Mai Phương

CĐV tích cực, CĐN khen

 

13

Trần Hữu Long

CĐV tích cực, CĐN khen

 

14

Nguyễn Xuân Thu

CĐV tích cực

 

15

Hoàng Văn Đồng

CĐV tích cực, CĐN khen

 

16

Đỗ Thị Hiền

CĐV tích cực

 

17

Phạm Thị Thanh Hải

CĐV tích cực

 

+ Tổ chuyên môn:  Tổ Lao động tiên tiến, Lao động xuất sắc

2. Chỉ tiêu về học sinh

* Chỉ tiêu:.

Môn Toán :

Khối lớp

Số HS

HỌC LỰC

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tổng K10

490

Số lượng

13

90

188

200

0

%

2,6

18,3

38,3

40,7

 

Tổng K11

406

Số lượng

12

105

199

90

0

%

3,0

25,9

49,0

22,2

0

Tổng K12

291

Số lượng

11

81

151

48

0

%

3,8

27,8

51,9

16,5

0

Tổng 3 khối

1187

Số lượng

36

276

538

338

0

%

3,0

23,3

45,4

28,5

0

    

 

 Môn Vật Lí :

Khối lớp

Số HS

HỌC LỰC

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tổng K10

490

Số lượng

13

86

150

239

0

%

2,7

17,6

30,7

49,0

0

Tổng K11

406

Số lượng

19

95

176

114

0

%

4,7

23,5

43,6

28,2

0

Tổng K12

291

Số lượng

15

72

132

71

0

%

5,2

24,8

45,5

24,5

0

Tổng 3 khối

1187

Số lượng

47

253

458

424

0

%

4,0

21,4

38,6

35,8

0

 

 Môn Tin:

Khối lớp

Số HS

HỌC LỰC

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tổng K10

490

Số lượng

57

130

215

38

 

%

12,8

29,6

49,0

8,7

 

Tổng K11

406

Số lượng

50

129

207

20

 

%

12,3

31,8

51,0

4,9

 

Tổng K12

291

Số lượng

48

108

134

0

 

%

16,6

37,2

46,2

0

 

Tổng 3 khối

1187

Số lượng

155

367

556

58

 

%

13,1

30,9

46,8

4,9

 

 

* Biện pháp thực hiện:  

-  Đổi mới phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

-   Đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá.

-  Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm hình thành, phát huy những kĩ năng khác cho học sinh.

- Tăng cường kiểm tra miệng, thực hiện việc kiểm tra 15 phút hợp lí theo nội dung kiến thức.

-  Kiểm tra bài tập của học sinh thường xuyên, có nhận xét, cho điểm.

-  Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài cụ thể, khoa học.

-  Giảng dạy đúng trọng tâm, có hiệu quả từ các tiết lý thuyết đến thực hành, ôn tập, kiểm tra.

-  Xây dựng đội ngũ cán sự bộ môn hướng dẫn học sinh học tập hiệu quả.

-  Xây dựng các chủ đề học tập cho cả năm học.

-  Trước các cụm bài giảng cần xây dựng các bảng mô tả và câu hỏi minh hoạ đảm bảo tính hệ thống.

-  Tích hợp đầy đủ các nội dung theo yêu cầu (Môi trường, kĩ năng sống, tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

b. Thi THPT Quốc gia.

   * Chỉ tiêu phấn đấu: Đạt tỉ lệ trung bình cần đạt: Toán điểm từ 3,3 trở lên, môn Lí: 4,0 trở lên

  * Biện pháp thực hiện:       

- Xây dựng đề cương ôn thi và có phương pháp ôn luyện phù hợp cho các đối tượng học sinh.

- Tổ chức ôn thi, ra đề thi thử nhằm điều chỉnh phương pháp ôn.

- Bám sát theo cấu trúc đề thi của học trước (theo yêu cầu đổi mới đề thi) và theo dõi phương án thi một kì thi chung quốc gia để ôn luyện phù hợp.

- Chú trọng rèn kĩ năng giải toán nhanh, kĩ năng giải  phát triển năng lực học tập của học sinh; đảm bảo học sinh có khả năng vận dụng kiến thức giải quyết các nội dung không có trong chương trình.

3.Cơ sở vật chất

- Lớp học: Nhà trường có 23 phòng học 2 nhà ba tầng, 3 lớp học nhà hai tầng và 4 phòng lớp học làm phòng để trang thiết bị thí nghiệm.

- Bàn ghế: Đủ cho công tác giảng dạy và học tập.

- Sách giáo khoa, sách tham khảo: Đa số các em được nhà trường cho mượn

- Đồ dùng giảng dạy thí nghiệm: Chưa đủ.

- Phòng thí nghiệm, thực hành, vườn trường, xưởng trường thư viện: Chưa đầy đủ.

     Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra tổ Toán – Lí – Tin đề nghị nhà trường bổ xung thêm phương tiện, trang thiết bị để phục vụ cho việc dạy học ứng dụng công nghệ thông tin như: phòng  máy riêng phục vụ cho việc giảng dạy tất cả các môn học khác bằng bài giảng điện tử, máy chiếu projector; các giáo viên tăng cường làm thêm đồ dùng dạy học; tăng cường nghiên cứu, sử dụng tối đa các đồ dùng, thiết bị dạy học đã có, tích cực khai thác nguồn nguyên liệu trên mạng để áp dụng.

 

PHẦN III.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MÔN

I.Phân phối chương trình (PL1)

II. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá

 1. Chủ đề

Môn

Tên chủ đề

Thời gian thực hiện

Toán

                

Chuyên đề ôn thi THPT QG: Khảo sát hàm số

Dự kiến tháng 10

Chuyên đề ôn thi THPTQG: Phương trình mũ và logarit

Dự kiến tháng 12

Chuyên đề ôn thi THPTQG: Nguyên hàm và Tích phân

          Dự kiến tháng 1

Chuyên đề ôn thi THPTQG: Phương trình đường thẳng trong không gian

Dự kiến Tháng 4

                

CĐ1: Lăng kính (Lớp 11)

Tháng 10

CĐ2: Sự truyền song cơ (Lớp 12)

Tháng 12

CĐ3:  Cơ năng  chất điểm (Lớp 10)

Tháng 2

CĐ4: Sóng điện từ (Lớp 12)

Tháng 4

 

 

 

 

 

 

Tin

                

CĐ 1: Bài toán và thuật toán (Tin 10)

 

CĐ 2: Bảo mật thông tin trong các CSDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Đổi mới phương pháp dạy học (các tiết áp dụng PPDH tích cực được tổ chuyên môn  xây dựng, tổ chức giảng dạy và rút kinh nghiệm theo hướng nghiên cứu bài học)

+ Môn Toán:

Lớp

Bài, tiết, nội dung

Thời gian thực hiện

10

Có bản đăng kí kèm theo

Theo PPCT

11

Có bản đăng kí kèm theo

Theo PPCT

12

Có bản đăng kí kèm theo

Theo PPCT

+ Môn Lí

Lớp

Bài, tiết, nội dung

Thời gian thực hiện

10

Có bản đăng kí kèm theo

Theo PPCT

11

Có bản đăng kí kèm theo

Theo PPCT

12

Có bản đăng kí kèm theo

Theo PPCT

 

+ Môn Tin

Lớp

Bài, tiết, nội dung

Thời gian thực hiện

10

Có bản đăng kí kèm theo

Theo PPCT

11

Có bản đăng kí kèm theo

Theo PPCT

12

Có bản đăng kí kèm theo

Theo PPCT

 

3.Trải nghiệm sáng tạo

+ Môn Toán

 

Lớp

Bài, tiết, nội dung

Thời gian thực hiện

Hình thức

10

Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Sau bài

Theo nhóm

Thống kê

Sau bài

Theo nhóm

11

Xác suất của biến cố

 

Theo nhóm

Cấp số nhân

 

Theo nhóm

12

Khối đa diện lồi, khối đa diện đều

Sau bài

Theo nhóm

Mặt tròn xoay

Sau bài

Theo nhóm

Mặt cầu

Sau bài

Theo nhóm

+ Môn Lí

Lớp

Bài, tiết, nội dung

Thời gian thực hiện

10

 

Theo PPCT

11

 

Theo PPCT

12

 

Theo PPCT

+ Môn Tin

 

Lớp

Bài, tiết, nội dung

Thời gian thực hiện

Hình thức

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

 

4. Đổi mới kiểm tra đánh giá (các hình thức mới được áp dụng thay thế cho các bài kiểm tra truyển thống)

+ Môn Toán: Không thay đổi

Lớp

Bài/tiết

Thời gian thực hiện

Hình thức

Thuyết minh

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

+ Môn Tin: Không thay đổi

Lớp

Bài/tiết

Thời gian thực hiện

Hình thức

Thuyết minh

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

5. Tiết đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, trải nghiệm sáng tạo của cá nhân đăng ký( Phụ lục kèm theo)

6. Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu, kém.

a. Bồi dưỡng học sinh giỏi: Không

b. Phụ đạo học sinh yếu kém, dạy bù đắp kiến thức.

          - Yêu cầu giáo viên nâng cao ý thức, tinh thần tự nguyện, trách nhiệm trong việc phụ đạo học sinh yếu kém, dạy bù đắp kiến thức.

          - Yêu cầu giáo viên tự nguyện phụ đạo ngay từ đầu năm. Đầu tuần đăng kí tiết dạy với chuyên môn (điền vào bảng niêm yết trong phòng hội đồng) Hàng tuần, tháng chuyên môn kiểm tra , tổng hợp và đánh giá việc chất  lượng, tiến độ thực hiện.

- Căn cứ vào kết quả khảo sát, tổ chức cho giáo viên dạy bù đắp kiến thức để học sinh có kiến thức kỹ năng cơ bản, đáp ứng nhu cầu học tập. Mỗi Gv phải thực giảng  dạy  đạt số tiết tối thiểu theo quy định. (Nếu học sinh chưa đạt được mức nhận thức cơ bản thì phải bố trí dạy thêm tiết)

Dự kiến số tiết tối thiểu: Môn Toán10: 12 tiết /1 lớp, Môn Toán11: 15 tiết /1 lớp, Môn Toán12: 15 tiết /1 lớp. Môn Lí:  tối thiểu 8 tiết/ lớp.

7. Thi Giáo viên giỏi, thao giảng, khảo sát năng lực giáo viên, Bồi dưởng nâng cao trình độ.

Thi Giáo viên giỏi:(theo kế hoạch của chuyên môn)

+ Đăng ký thi giáo viên giỏi cấp trường từ đầu năm( 3 đồng chí: Hùng, Trần Phương,  Đỗ Hiền).

Khảo sát năng lực giáo viên:(theo kế hoạch của chuyên môn)

+ Thời gian tổ chức: tháng 9/2019

+ Tổ chức kiểm tra tập trung

+ Hình thức: Giải bài thi, chấm bài, thông báo kết quả

+ Lấy kết quả  khảo sát để đánh giá kết quả BDTX và  làm một căn cứ  xem xét phân công nhiệm vụ.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ: Không

8. Sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn cụm trường.

a. Sinh hoạt chuyên môn

+ Thời gian: 2 tuần/ lần.

+ Hình thức: Sinh hoạt tập trung, thực hiện theo hướng dẫn của các nhóm môn.

  + Nội dung:

- Nâng cao nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh. Thảo luận cách thức áp dụng cụ thể vào quá trình dạy học, vào bài học cụ thể đảm bảo các giáo viên đều có nhận thức đúng và áp dụng hiệu quả, đúng hướng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của mình.

- Thảo luận các bài sắp dạy trong kế hoạch dạy học; thống nhất những nội dung điều chỉnh tài liệu, đảm bảo tài liệu dạy học phù hợp với đặc điểm của học sinh, phù hợp với địa phương, phù hợp với mục tiêu thi cuối cấp.

- Tập trung cao độ trong việc xây dựng các chuyên đề ôn tập, thảo luận trao đổi về phương pháp ôn thiTHPT Quốc gia, phương pháp dạy học để đáp ứng kỳ thi THPT Quốc gia và phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu chất lượng thi THPT Quốc gia với từng môn.

- Tìm hiểu các kỹ thuật dạy học tích cực, thảo luận việc áp dụng vào các giờ học cụ thể, đảm bảo các giáo viên đều có ý thức và biết cách áp dụng các kỹ thuật dạy học tích cực trong việc giảng dạy trên lớp, đem lại nhiều giờ dạy chất lượng, tạo hứng thú cho người học.

- Thảo luận, thống nhất nội dung, địa chỉ, cách thức dạy học lồng ghép, tích hợp; cách thức tổ chức hoạt động học tập trên lớp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với nội dung chương trình bộ môn.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh; trao đổi kinh nghiệm đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh; kinh nghiệm tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho hoạt động tự học, tự quản của học sinh.

- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị bài học áp dụng phương pháp dạy học tích cực; tổ chức dạy học và dự giờ; phân tích thảo luận và đánh giá bài dạy minh họa của giáo viên theo hướng phân tích hoạt động học tập của học sinh; cùng suy ngẫm và vận dụng để hướng dẫn hoạt động học của học sinh. Mỗi nhóm chuyên môn xây dựng tối thiểu 01 kế hoạch bài học/môn/Học kì (theo hướng nghiên cứu bài học).

- Mỗi môn ít nhất 1sản phẩm bài giảng elearning và khuyến khích tham gia cuộc thi tìm kiếm đại sứ elearning. Mỗi giáo viên xây dựng ít nhất 1 đề kiểm tra để xây dựng ngân hàng đề thi (không tính đề kiểm tra định kì. Mỗi nhóm ra một đề gồm 100 câu theo các mức độ do sở giao)

        b. Sinh hoạt cụm chuyênmôn: Thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch của cụm chuyên môn

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở và sự thống nhất của cụm chuyên môn. Trong từng đợt phân công các tổ (nhóm) chuyên môn trong cụm thiết kế giáo án và cử giáo viên dạy minh họa; mỗi môn tổ chức dạy minh họa ít nhất 3 tiết/3 khối lớp; mỗi trường trong cụm cử tham gia dạy minh họa ít nhất 01 môn.

9.  Sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối

Chỉ đạo và hướng dẫn giáo viên, học sinh tham gia hiệu quả các hoạt động trên “Trường học kết nối

+ Tham gia các chủ đề Sinh hoạt chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức trên “Trường học kết nối”: GV đăng nhập tham gia các khóa học, trao đổi sinh hoạt chuyên môn theo tổ/nhóm chuyên môn tại trường hoặc theo cụm trường. Mỗi nhóm chuyên môn lựa chọn và nộp tối thiểu: 02 sản phẩm/môn/trường lên “Trường học kết nối” theo hạn quy định.

+ Tải các video thí nghiệm trên “Trường học kết nối”phục vụ cho hoạt động dạy học trong năm học.

+ GV hướng dẫn HS tham gia các khóa học/chủ đề/bài học do giáo viên tạo ra trong Không gian trường học; tham khảo các tài liệu, đề thi tham khảo trong thư viện học liệu và đề thi, luyện thi THPT quốc gia,tham gia cuộc thi sử dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn, khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học trên “Trường học kết nối”, thực hiện biên soạn đề thi trực tuyến.

10. Tham gia, tổ chức các cuộc thi

          - Chỉ đạo giáo viên và học sinh tham gia các cuộc thi của các cấp, các ngành, nhà trường tổ chức:

Thi học sinh giỏi cấp trường.

Cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning, tìm kiếm đại sứ elearning….

Thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh

Tham gia thiết kế đồ dùng dạy học

 11. Kiểm tra công tác chuyên môn. (Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra chuyên môn)

            - Kiểm tra tổ chuyên môn.

            - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn chung của trường: Kế hoạch chuyên môn, sổ ghi đầu bài, học bạ, SĐL.

            - Kiểm tra giáo viên: Dự giờ, hồ sơ, giáo án, thực hiện quy chế chuyên môn…

            - Kiểm tra các hoạt động chuyên môn:, HĐGDNGLL, việc thực hiện giáo dục lồng ghép.

 

PHẦN IV

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG

I. Kế hoạch tháng 8/ 2019

1. Sinh hoạt chuyên môn:

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Tập huấn tại trường

Theo lịch của CM

 1. Các nhiệm vụ khác

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Sắp xếp và ổn định lớp 10

Ban tuyển sinh, GVCN,

1-15/8

2

Bồi dưỡng chuyên môn hè

GV cốt cán các nhóm tập huấn tại Sở

Cán bộ quản lý

GV toàn trường

15-18/9

 

21-22/9

23-25/8

3

Lập các loại hồ sơ sổ sách theo quy định

Cả tổ

26/8-15/9

4

Xây dựng và lập kế hoạch tổ chuyên môn; Phân phối chương trình, GV hoàn thành kế hoạch cá nhân.

TTCM và các giáo viên

26/8-15/9

5

Lập danh sách học sinh học nghề khối 11, học nghề theo chương trình của Bộ quốc phòng (Theo mẫu)

GVCN

5/9-10/9

6

Duyệt hồ sơ xin miễn học thể dục và miễn thực hành môn GDQP-AN  cho HS các khối

GVCN

30/8

7

GVCN cho HS đăng ký  và mượn SGK

GVCN

26/8

9

 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và các, kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

GV, Tổ trưởng, Ban CM

15/8-10/9

10

 Rà soát cơ sở vật, thiết bị dạy học, đề xuất mua bổ sung đề phục vụ cho năm học mới

CB thiết bị, TT, Đ/c Chung

15/8-10/9

11

Triển khai các quy chế, quy định về chuyên môn, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

GV toàn trường

12-16/8

Cập nhật và triển khai kịp thời trong giao ban

12

Phân công giảng dạy hợp lý

Cả tổ

10-15/8

 

II. Kế hoạch tháng 9/ 2019

 1. Sinh hoạt chuyên môn

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu các kĩ thuật dạy học tích cực

12/9

2

Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

 

 1. Các nhiệm vụ khác

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Hoàn thiện việc xây dựng các kế hoạch

GVCN

5-15/9

2

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ

TTCM

Trong tháng

3

Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 9

GV được phân công

22/9

5

Đăng kí thi GVG cấp trường.

GVBM,GVCN

21/9

6

Khảo sát chất lượng học sinh 3 khối

CM, GV,HS

11-14/9

7

Đăng kí chỉ tiêu chuyên môn, các danh hiệu thi đua

GVBM,GVCN

20-25/9

8

Khảo sát năng lực giáo viên

BGH, GV

20-25/9

8

Tiếp tục xây dựng và thực hiện các chuyên đề dạy học bám sát mục tiêu thi THPT Quốc gia.

Các tổ, nhóm môn

Trong tháng

9

Kiểm tra hồ sơ giáo án

Cả tổ

Trong các buổi họp tổ

10

Sinh hoạt chuyên môn

Cả tổ

2 lần trong tháng

 

III. Kế hoạch tháng 10/ 2019

 1. Sinh hoạt chuyên môn

 

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng chuyên đề 1 (các nhóm môn)

10

2

Học tập nghiên cứu cách soạn bài giảng e-learning

25

 1. Các nhiệm vụ khác

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Thi Gv dạy giỏi cấp trường

Tổ trưởng chuyên môn, GV đăng ký

Từ 14 đến 20/10

2

Thực hiện các chuyên đề các tổ đăng ký, xây dựng (nếu có)

TTCM và GV

Trong tháng

 

3

Tổ chuyên môn dự giờ, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch KT nội bộ (1/6 thành viên).

Báo cáo kinh nghiệm chuyên môn

TT và TPCM

Trong tháng

 

4

Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 10;, phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công, GV đăng ký

Trong tháng

 

5

Tổ chức dạy thêm học thêm cho hs khối 12

GV được phân công

7/10

6

Thao giảng chào mừng 20/10

CM, GV

Xong trước 15/10

7

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ , giáo án

Cả tổ

2 lần trong tháng

 

IV. Kế hoạch tháng 11/ 2019

 1. Sinh hoạt chuyên môn

 

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

 Kĩ năng xây dựng và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường THPT.

10

2

Xây dựng tiết dạy đổi mới PPDH số 1, dạy và rút kinh nghiệm giờ dạy

25

2. Các nhiệm vụ khác

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Tổ chức xây dựng và giảng dạy  chuyên đề

Cả tổ

Trong tháng

2

Tổ chức thao giảng chào mừng 20/11

BGH, tổ trưởng

GVBM

10/18/11

3

Các tổ chuyên môn tiếp tục dự giờ, kiểm tra nội bộ 1/6 GV trong tổ hoàn thành 50% kế hoạch)

BGH-TT và TPCM, Gv được kiểm tra

Trong tháng

 

4

Tổ chức KTGHKI theo kế hoạch của Sở (Nếu có)

BGH-GVBM

Theo kế hoạch của Sở

5

Thực hiện giảng dạy  nghề,HDNGLL và GDHN tháng 11,dạy ôn khối 12, phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công, Gv đăng ký

Theo TKB

 

6

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM

Thường xuyên

7

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn và kiểm tra hồ sơ giáo án

TTCM, GV

2 lần/ tháng

 

V. Kế hoạch tháng 12/ 2019

1. Sinh hoạt chuyên môn

 

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

 Xây dựng chuyên đề 2

10

2

Xây dựng tiết dạy đổi mới PPDH số 2, dạy và rút kinh nghiệm giờ dạy

25

 

2. Các nhiệm vụ khác

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Rà soát chương trình, thống nhất nội dung ôn tập, kiểm tra học kỳ I

TTCM, TPCM

Theo thời gian chỉ đạo của Sở

2

Kiểm định chất lượng đề tham khảo HKI khối 12 nộp qua gmail, ban ra đề chọn đề, in ấn, phô tô

Ban ra đề

Trước ngày kiểm tra 10 ngày

4

Tổ chức thi học kỳ I theo đề chung; Xét duyệt kết quả học kỳ I của các lớp

BGH-GVBM, GVCN

Theo kế hoạch của Sở

 

Tổ chuyên môn thống kê chất lượng bộ môn, so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm, thống kê tỉ lệ đạt ở các bộ môn

Tổ CM

Sau thi 5 ngày

6

Sơ kết công tác chuyên môn ở các tổ và bàn phương hướng học kỳ 2

TTCM

28-30/12

7

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM

Trong tháng

8

Thực hiện giảng dạy nghề, HDNGLL và GDHN tháng 12, dạy ôn khối 12, phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công

Trong tháng, tập trung cao độ trong tuần phụ đạo trong tuần 16-18

9

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ sổ sách

Cả tổ

2 lần trong tháng

 

VI. Kế hoạch tháng 1/ 2020

1 Sinh hoạt chuyên môn

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

 Đổi mới kiểm tra đánh giá

10

2

Phương pháp dạy học qua một số trò chơi

25

 

 

2. Các nhiệm vụ khác

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM, các GV

Trong tháng

2

Phân công giảng dạy kì 2

Cả tổ

Khi gần kết thúc kì 1

2

Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 1, dạy ôn khối 12 phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công

Trong tháng

4

Hội thảo chuyên môn

BGH, TT, GV

10-15/1

5

Thi học sinh giỏi cấp trường, chọn đội tuyển thi HSG cấp tỉnh

CM, Gv ôn thi, HS

1-9/1

6

Họp tổ sơ kết thi đua kì 1

Cả tổ

Theo lịch nhà trường

 

VII. Kế hoạch tháng 2/ 2020

Sinh hoạt chuyên môn

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

 Xây dựng tiết dạy học đổi mới PPDH số 3, dạy và rút kinh nghiệm.

10

2

Giải pháp nâng cao ý thức học của học sinh

25

 

     2. Các nhiệm vụ khác

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM, GV

Trong tháng

2

Thực hiện giảng dạy nghề,HDNGLL và GDHN tháng 1, dạy ôn khối 12, phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công

Theo TKB

3

Thi học sinh giỏi cấp trường, chọn đội tuyển thi HSG cấp tỉnh

BGH, GV ôn, HS

14-16/2

4

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ giáo án

Cả tổ

2 lần trong tháng

 

VIII. Kế hoạch tháng 3/ 2020

            1. Sinh hoạt chuyên môn

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

 Xây dựng chuyên đề 3

10

2

Xây dựng tiết dạy học đổi mới PPDH số 4, dạy và rút kinh nghiệm.

25

 

            2. Các nhiệm vụ khác

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM, GV

Trong tháng

2

Kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2 theo kế hoạch của Sở (nếu có)

BGH- TTCM và  GVBM

Theo kế hoạch của Sở

3

Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 3, dạy ôn khối 12, phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công

Trong tháng

4

Tư vấn, định hướng nghề nghiệp, hướng dẫn đăng kí dự thi

GVCN

1-10/3

5

Tổ chức đăng kí, viết hồ sơ thi THPT QG

GVCN

 Theo khung thời gian chung của Bộ, Sở

6

Thi Gv giỏi cấp tỉnh

BGH, GV tham gia

 Theo kế hoạch của Sở

7

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ sổ sách

Nhóm chuyên môn

2 lần trong tháng

 

IX. Kế hoạch tháng 4/ 2020

     1. Sinh hoạt chuyên môn

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

 Xây dựng chuyên đề 4

10

2

Xây dựng tiết dạy học đổi mới PPDH số 5, dạy và rút kinh nghiệm.

25

 

            2. Các nhiệm vụ khác

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Đẩy mạnh công tác phụ đạo HS yếu, GVBM bổ sung HS yếu qua vào lớp phụ đạo

GVBM

15-25/4

2

 Ôn tập,Thi HKII ở khối 12 ; Chuẩn bị thi HK 2 ở khối 10 và 11

BGH-GVBM

20/4-15/5

3

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM, GV

Trong tháng

4

Kiểm định chất lượng đề tham khảo HKII khối 12

Ban kiểm định đề của tổ CM

Trước khi thi 10 ngày

5

Tổ chức kiểm tra  hồ sơ GV HK2

BGH-TTCM-TPCM

15/4

7

Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thi nghề phổ thông ở khối 11

Theo QĐ của Sở

15-20/4

8

Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 4

GV được phân công

Thứ 6 tuần thứ 2

9

Tổ chức thi thử THPT QG khối 12

CM, các tổ trưởng , GV 9 môn

10-20/4

10

 Làm hồ sơ thi THPT QG, nhập dữ liệu thi

CM, GVCN 12, thư kí

Theo lịch của Bộ, Sở

11

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ

Nhóm tổ chuyên môn

2 lần/ tháng

 

X. Kế hoạch tháng 5/ 2020

1. Sinh hoạt chuyên môn

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu định dạng đề thi THPT QG

10

2

Xây dựng tiết dạy học đổi mới PPDH số 6, dạy và rút kinh nghiệm.

25

 

           

2.Các nhiệm vụ khác

 

TT

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian thực hiện

1

   Ôn thi HKII khối 10 và 11

GVBM

Theo lịch của trường

2

Tiếp tục tổ chức thi HKII ở khối 10 và 11

TT - GVBM

Theo lịch chuyên môn

3

Chấm thi HKII và tổng kết điểm trung bình môn

Cả tổ

Theo lịch chuyên môn

4

Phân công kiểm tra chéo sổ điểm cá nhân trước khi vào sổ điểm lớn, sổ học bạ.

 

Cả tổ

Sau thi học kì

5

Xét duyệt kết quả học kỳ II của các lớp

BGH – GVCN

Theo lịch của trường

6

Thống kê chất lượng bộ môn, so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm, thống kê tỉ lệ đạt ở các bộ môn

Tổ CM

Theo lịch

7

Tổng kết công tác chuyên môn ở các tổ , góp ý nội dung chương trình và bàn phương hướng bồi dưỡng thường xuyên hè, phân công GVBM ôn tập cho HS thi lại

TTCM

19-24

8

Chuẩn bị các điều kiện cho tổng kết năm học, thi tốt nghiệp.

Cả tổ

 

Theo lịch của trường

9

Bình xét thi đua cuối năm, tổng kết tổ: tiến hành kiểm tra HSSS .

Cả tổ

19-24

 

XI. Kế hoạch tháng 6,7/ 2020

1. Sinh hoạt chuyên môn:

 - Dà soát tổ chức kiểm tra HSSS cá nhân.

2.Các nhiệm vụ khác

 

TT

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian thực hiện

1

Coi thi THPT QG 

Theo QĐ của Sở

Theo lịch của Sở

2

Thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10

Ban tuyển sinh

Theo lịch của trường

3

Tổ chức các lớp ôn tập thi lại trong hè 

GVBM theo phân công của BGH

Theo lịch của trường

4

Tổ chức cho HS rèn luyện hè

BGH – GVCN

Theo lịch của trường

5

Tham gia coi chấm thi lại và xét duyệt HS lên lớp

 

Gv được phân công

Theo lịch của trường

6

Báo cáo công tác tự bồi dưỡng của GVBM và chuẩn bị năm học mới

GVBM

Theo lịch của trường

 

 

BAN GIÁM HIỆU PHÊ DUY

TRƯỜNG THPT CHU VĂN THỊNH

TỔ: TOÁN – LÍ – TIN

Số: … /KH-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Mai Sơn, ngày     tháng     năm 2019

 

KẾ HOẠCH

GIÁO DỤC TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 -2020

 

       Căn cứ quyết định 1744/QĐ-UBND ngày 16/7/2019  về việc ban hành kế hoạch thời gian  năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La,

          Căn cứ  công văn số1318/SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Căn cứ công văn 1591 /SGDĐT-GDTrH  ngày 03/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Căn cứ hướng dẫn số 1609/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và QLCLGD năm học 2019 - 2020;

Căn cứ công văn số 1615/SGDĐT-T&KTQLCLGD ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về tổ chức thi học sinh giỏi năm học 2019 - 2020;

Căn cứ hướng dẫn số 1616/SGDĐT-TTr ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2019 - 2020;

Căn cứ thông báo kết luận số 544 /TB-SGDĐT  ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về kết luận Hội nghị đảm bảo chất l;ượng giáo dục năm học 2019 - 2020;

          Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của nhà trường, Ban chuyên môn của nhà trường. Tổ Toán – LÍ – Tin  ban hành kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2019 – 2020 như sau:

 

PHẦN I.

                                                      ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

 1. Đội ngũ giáo viên (Số lượng, chất lượng, tinh thần thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật)
 1. Số lượng
 • Giáo viên:  Tổng số: 17 thành viên

              Toán: 8,    Tin: 4,    Lí: 5      Nữ : 8    nam : 9

              BGH: 1

              Kiêm nghiệm: 05: Tổ trưởng, tổ phó, GVCN, CTCĐ, thư kí HĐ,

 • Trình độ:  17 Đ/c đều đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó Thạc sĩ: 5 Đ/c,  

2. Chất lượng:

- Các thành viên trong tổ luôn cố gắng khắc phục những khó khăn khách quan và chủ quan để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần nâng cao thành tích chung của nhà trường.Chất lượng đội ngũ tương đối đồng đều: 100% đạt Chuẩn (Đại học), chất lượng chuyên môn năm trước đều xếp loại từ Khá trở lên. Trong đó, có 02 GV đạt GV dạy giỏi trường; 01 đ/c được tặng bằng khen của Bộ trưởng bộ GD&ĐT; 03 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; tỉ lệ các thành viên trong tổ sau 01 năm học được các cấp khen thưởng chiếm số lượng cao.

- Chất lượng dạy và học: 100% GV hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chất lượng giảng dạy các bộ môn trong tổ đạt trên 100% từ TB trở lên.

+ 17/17 đ/c đạt LĐTT, Tổ đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, và bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh; tổ công đoàn vững mạnh.

3. Tinh thần, thái độ và ý thức tổ chức kỉ luật:

       Ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật, tinh thần thái độ làm việc của tổ:

-  Giáo viên trong tổ đều có ý thức tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn. Có trách nhiệm cao trong công việc. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ, có chí hướng phấn đấu, nhiệt tình trong công tác. Chấp hành nghiêm túc kỉ luật cơ quan, thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn. Không có hiện tượng vô tổ chức, kỉ luật. Không có giáo viên nào vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

-  Đội ngũ giáo viên không đồng đều, một bộ phận ý thức tự học, tự bồi dưỡng chưa cao; việc đầu tư cho soạn giảng còn chưa nhiều. Việc xây dựng chuyên đề áp dụng vào giảng dạy còn chiếu lệ, chưa hiệu quả; việc đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá chưa thật tốt do giáo viên chưa thực sự quyết tâm và do học sinh lực học còn yếu.      

 - Đa số Gv còn trẻ, kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều nên việc học hỏi lẫn nhau gặp nhiều khó khăn. 

      Ý thức thực hiện nề nếp chuyên môn:

     Nghiêm túc chấp hành quy chế chuyên môn, thực hiện tốt các kế hoạch chuyên môn của nhà trường, tổ bộ môn.

II. Học sinh

-  Chất lượng bộ môn: Năm học 2018 – 2019 môn Toán đạt 85% từ trung bình trở lên, môn Lí đạt trên 90%, môn Tin đạt 97% từ trung bình trở lên. Chất lượng bộ môn chưa có sự đồng đều giữa các đối tượng; tỉ lệ học sinh trung bình và yếu còn cao, tỉ lệ khá giỏi còn ít.

-  Chất lượng đầu vào thấp, học sinh đa số là dân tộc vùng sâu nên sự tiếp thu kiến thức chậm, các kiến thức cơ bản nắm không chắc.

-  Học sinh còn lười học, mải chơi, chưa tự giác học,

III. Chương trình (Thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện)

1. Thuận lợi trong việc thực hiện

- Tổ  nhận được sự lãnh chỉ đạo của Chi bộ nhà trường, ban giám hiệu nhà trường, ban chuyên môn và sự phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể trong trường. 

 - Đa số các đồng chí giáo viên trong tổ đều là giáo viên đã có nhiều năm công tác, đầy nhiệt huyết, có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và được tiếp xúc với phương pháp dạy học mới.Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, đoàn kết giúp đỡ nhau, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2.Khó khăn trong việc thực hiện

- Các thành viên trong tổ đa số còn con nhỏ, nhà ở xa trường, rải rác ở khắp thành phố nên việc học hỏi lẫn nhau gặp nhiều khó khăn.

- Một bộ phận ý thức tự học, tự bồi dưỡng chưa cao, việc đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá chưa thật tốt.

- Chưa sử dụng được đầy đủ các thiết bị, mô hình trực quan.

- Chưa có điều kiện đi học hỏi kinh nghiệm các trường bạn.

- Học sinh trên một lớp khá đông, chất lượng đầu vào chưa đảm bảo, nên việc áp dụng các phương pháp dạy học theo năng lực và phẩm chất học sinh, cũng như áp dụng các kỹ thuật dạy học mới là khó thực hiện được.

- Học sinh đa số là dân tộc vùng sâu sự tiếp thu kiến thức chậm, các kiến thức cơ bản nắm không chắc.

- Học sinh còn lười học, chưa tự giác, chây ỳ, ỷ lại.

 

 

PHẦN II.

MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU

 1. Mục tiêu tổng quát
 1. Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo của các thành viên trong tổ.
 2.  Nâng cao năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các thành viên trong tổ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học,  chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên. Xây dựng chương trình ôn tập và kiểm tra đánh giá học sinh phù hợp với việc thay đổi hình thức thi THPT Quốc gia cho học sinh ba khối trong đó chú trọng đến học sinh khối 12.
 3.  Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên đối với các phong trào thi đua của các tổ chức trong nhà trường. Nâng cao chất lượng dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

 

      II. Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

 1. Chỉ tiêu về đội ngũ cán bộ giáo viên

      a. Thực hiện nghiêm túc công tác chuyên môn

* Chỉ tiêu phấn đấu: 100% giáo viên trong tổ chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn.

* Các biện pháp:

   - Phân  công  giảng  dạy  theo định hướng: đảm bảo các giáo viên có năng lực giảng dạy ở các lớp mũi nhọn, đảm bảo công bằng trong phân công giảng dạy.

   - Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

   - Giảng  dạy  thực  hiện  nghiêm túc chương trình do tổ bộ môn xây dựng được phê duyệt của Ban giám hiệu nhà trường.

   - Giảng dạy có hiệu quả theo Chuẩn kiến thức kĩ năng gắn với các nội dung tích hợp.

   - Tích  cực  thực  hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

   - Tăng cường công tác dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy; xây dựng giờ dạy mẫu.

   - Xây dựng  ma  trận  câu  hỏi, ma  trận  đề kiểm tra, ngân hàng đề kiểm tra, tài liệu ôn tập và hướng dẫn học sinh tự học.

   - Khuyến khích giáo viên đăng ký thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi và chiến sĩ thi đua các cấp.

   - Tích  cực  sưu  tầm, mua tài liệu, tự làm thiết bị dạy học để phục vụ cho việc giảng dạy của bộ môn.

b.  Xây dựng đội ngũ có nghiệp vụ sư phạm vững vàng và có trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn.

 - Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Không ngừng đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh.

 - Xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn tốt; có nghiệp  vụ   sư phạm vững vàng, có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao 

  Chỉ tiêu

 • 100% giáo viên tham gia có hiệu quả các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ do Sở GD-ĐT, nhà trường, tổ chuyên môn tổ chức.
 • 100% giáo viên có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 • 100% giờ dạy đạt từ TB trở lên trong đó 90% trở lên đạt giờ dạy khá giỏi.

 -    100% giáo viên thực hiện tốt chương trình đổi mới phương pháp dạy học.

 -    05 đ/c CSTĐ cấp CS (Danh sách cụ thể ở phụ lục 01)

 -    Có 03 giáo viên đạt GV giỏi cấp trường.

 -    03 Đc theo học lớp trung cấp lí luận chính tr.

* Biện pháp thực hiện:

- Ngay từ đầu năm cho anh em giáo viên trong tổ đăng kí chất lượng giờ dạy, kết quả thi đua cả năm lấy đó làm mục tiêu phấn đấu và thực hiện (Phụ lục số 02)

- Tất cả giáo viên tích cực tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Các giáo viên tích cực nghiên cứu chương trình, có đề án đổi mới phương pháp dạy học (có đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, Phụ lục 03)

- Tham  gia đầy đủ các hội nghị tập huấn của Sở GD - ĐT, triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung tập huấn cho các thành viên trong tổ.

         - Tham  gia sinh  hoạt  cụm  chuyên  môn với trường THPT trong cụm.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề (bám sát theo yêu cầu của tài liệu tập huấn hè 2017, 2018, 2019). (tại Phụ lục 03)

      - Tăng cường tự học tự bồi dưỡng bằng nhiều giải pháp, hình thức. Tăng cường dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn từ 2 đến 3 lần/ tháng: trao đổi chuyên môn, sinh hoạt tư tưởng; đánh giá hoạt động của tổ, triển khai kế hoạch hoạt động. (sinh hoạt thường xuyên, theo chủ đề…)

- Thường xuyên dự giờ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn:

+ Định kì: theo kế hoạch của chuyên môn: 2 lần/ năm.

+ Đột xuất: Từ 1 đến 2 lần trở lên/ 1 kì/ 1 giáo viên.

. Tổ trưởng, tổ phó dự tối thiểu 3 tiết/năm/ 1 giáo viên.

. Giáo viên: Tối thiểu dự 2 tiết / năm.

- Kiểm tra chuyên môn:

+ Sổ đầu bài: hàng tuần.

+ Các loại hồ sơ khác: KHBDTX, hồ sơ chủ nhiệm, kế hoạch chuyên môn, sổ dự giờ: Tuần 4 hàng tháng.

+ Duyệt giáo án của tổ: Thứ 5 tuần 1, tuần 3 hàng tháng.

+ Kiểm tra: Theo đơn vị tổ 2 lần/ năm (vào cuối kỳ học).

- Thực hiện nghiêm việc dạy theo chuẩn kiến thức, sử dụng phương tiện dạy học và tích hợp theo quy định: Yêu cầu cụ thể trong giáo án từng tiết, hàng tháng phê duyệt giáo án, kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm nghiêm túc để tổ viên thực hiện tốt.

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin: Có kế hoạch thực hiện công tác BDTX, tự học tự bồi dưỡng về tin học. Xây dựng ngân hàng giáo án điện tử, hòm thư điện tử của tổ, của từng cá nhân.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch BDTX để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc các tiết dạy chuyên đề, đổi mới, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo…      

- Mỗi GV thực hiện ít nhất 20% tiết dạy đổi mới theo định hướng phát triển năng lực học sinh. (Kế hoạch bài học).

   - Lên kế hoạch kịp thời kiểm tra, thẩm định đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên trong tổ đặc biệt với những đồng chí đăng kí Chiến sĩ thi đua.

*   Thực hiện xây dựng chuyên đề, đổi mới PPDH, PP KT-ĐG.

 - Mỗi môn đưa vào giảng dạy các chủ đề đã xây dựng có hiệu quả từ những năm trước.

 - Tập trung xây dựng chuyên đề ôn tập thi THPT Quốc gia. Các chuyên đề phải được bàn bạc thảo luận, kiểm định trong tổ nhóm chuyên môn trước khi thực hiện. Sau khi thực hiện phải đánh giá rút kinh nghiệm. Dự kiến 2 chuyên đề/ kỳ/ môn.

- Mỗi Gv soạn thêm 10% giáo án đổi mới/ năm

- Mỗi môn thực hiện dạy học trải nghiệm sáng tạo theo hướng dẫn với những nội dung phù hợp. (Mỗi giáo viên phải  thực hiện ít nhất 4% tổng số tiết).

 *Kế hoạch, chỉ tiêu sử dụng ĐDDH:  Chỉ tiêu:  100% GV sử dụng đồ dung đầy đủ trong các tiết dạy (với những tiết đã có thiết bị).

 *Thực hiện quy chế  chuyên môn:

- Chuẩn bị bài dạy: 100% giáo viên chuẩn bị đầy đủ GA, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập trước khi lên lớp.

     - 100% Gv hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài đầy đủ, hiệu quả.

     - Giảng dạy trên lớp: 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc giờ giấc lên lớp, giảng dạy đầy đủ nội dung không cắt xén chương trình, phương pháp phù hợp, tác phong sư phạm mẫu mực, thực hiện nghiêm túc theo công văn số1318 /SGDĐT-GDPT ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triểnnăng lực học sinh và công văn 1591/SGDĐT-GDTrH  ngày 03/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

*Kế hoạch thanh, kiểm tra GV:

 Chỉ tiêu

- Dự kiến thanh tra toàn diện từng mặt: Tháng 10: 2 đ/c, tháng 11 : 2 đ/c  : tháng 1: 2 đ/c, tháng 2: 2 đ/c, tháng 3: 1 đ/c.

- Dự giờ ít nhất 1 lần/GV/kì , kiểm tra hồ sơ sổ sách: Ít nhất 2 lần / tháng/ GV

*Dạy bù đắp kiến thức: Chỉ tiêu: 100% giáo viên dạy bù đắp kiến thức cho học sinh yếu kém theo đúng sự phân công và đạt hiệu quả cao.

     *Dạy học môn tự chọn:

 Chỉ tiêu: 100% GV thực hiện nghiêm túc theo PPCT đã được duyệt và thống nhất.

     * Ngoại khoá:  Phối hợp với các tổ chuyên môn trong nhà trường Tổ chức ngoại khóa chuyên môn vào tháng 11/2019.

     *Tổ chức hoạt động GDNGLL: Hoạt động GDNGLL thực hiện giảng dạy theo tháng: Mỗi tháng 2 tiết. Yêu cầu giáo viên tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh và thực hiện các nội dung lồng ghép (phải thể hiện trên giáo án). GV được phân công: Trần Hữu Long

*Đăng kí danh hiệu thi đua

+ Về chính quyền:

STT

Họ và tên

Danh hiệu thi đua

1

Kiều Anh Dũng

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS, UBNDT TBK

2

Hà Văn Thắng

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS, UBNDT TBK

3

Đặng Văn Thuận

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS, UBNDT TBK

4

Trần Chiến Công

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS, UBNDT TBK

5

Phạm Ngọc Hưng

LĐTT,  HT khen,

6

Nguyễn Nam Hùng

LĐTT,GĐSK,  HT khen, CSTĐCCS,

7

Chung Lan Phương

LĐTT, HT nhà trường khen

8

Nguyễn Thị Thu Hiền

LĐTT, HT nhà trường khen

9

Đặng Thị Phương Nhung

LĐTT,GĐSK,  HT khen, CSTĐCCS

10

Nguyễn Thị Mừng

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS, UBNDT TBK

11

Phạm Thị Hà

LĐTT,GĐSK,  HT khen, CSTĐCCS

12

Trần Mai Phương

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS

13

Trần Hữu Long

LĐTT,  HT khen, GĐSK

14

Nguyễn Xuân Thu

LĐTT,  HT khen

15

Hoàng Văn Đồng

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS

16

Đỗ Thị Hiền

LĐTT,  HT khen, GĐSK

17

Phạm Thị Thanh Hải

LĐTT

 

+Về Công Đoàn

STT

Họ và tên

Danh hiệu thi đua

 

1

Kiều Anh Dũng

CĐV tích cực, CĐN khen

 

2

Hà Văn Thắng

CĐV tích cực, CĐN khen

 

3

Đặng Văn Thuận

CĐV tích cực,CĐN khen

4

Trần Chiến Công

CĐV tích cực, CĐN khen

 

5

Phạm Ngọc Hưng

CĐV tích cực, CĐN khen

 

6

Nguyễn Nam Hùng

CĐV tích cực, CĐN khen

 

7

Chung Lan Phương

CĐV tích cực

 

8

Nguyễn Thị Thu Hiền

CĐV tích cực

 

9

Đặng Thị Phương Nhung

CĐV tích cực

 

10

Nguyễn Thị Mừng

CĐV tích cực, CĐN khen

 

11

Phạm Thị Hà

CĐV tích cực, CĐN khen

 

12

Trần Mai Phương

CĐV tích cực, CĐN khen

 

13

Trần Hữu Long

CĐV tích cực, CĐN khen

 

14

Nguyễn Xuân Thu

CĐV tích cực

 

15

Hoàng Văn Đồng

CĐV tích cực, CĐN khen

 

16

Đỗ Thị Hiền

CĐV tích cực

 

17

Phạm Thị Thanh Hải

CĐV tích cực

 

+ Tổ chuyên môn:  Tổ Lao động tiên tiến, Lao động xuất sắc

2. Chỉ tiêu về học sinh

* Chỉ tiêu:.

Môn Toán :

Khối lớp

Số HS

HỌC LỰC

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tổng K10

490

Số lượng

13

90

188

200

0

%

2,6

18,3

38,3

40,7

 

Tổng K11

406

Số lượng

12

105

199

90

0

%

3,0

25,9

49,0

22,2

0

Tổng K12

291

Số lượng

11

81

151

48

0

%

3,8

27,8

51,9

16,5

0

Tổng 3 khối

1187

Số lượng

36

276

538

338

0

%

3,0

23,3

45,4

28,5

0

    

 

 Môn Vật Lí :

Khối lớp

Số HS

HỌC LỰC

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tổng K10

490

Số lượng

13

86

150

239

0

%

2,7

17,6

30,7

49,0

0

Tổng K11

406

Số lượng

19

95

176

114

0

%

4,7

23,5

43,6

28,2

0

Tổng K12

291

Số lượng

15

72

132

71

0

%

5,2

24,8

45,5

24,5

0

Tổng 3 khối

1187

Số lượng

47

253

458

424

0

%

4,0

21,4

38,6

35,8

0

 

 Môn Tin:

Khối lớp

Số HS

HỌC LỰC

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tổng K10

490

Số lượng

57

130

215

38

 

%

12,8

29,6

49,0

8,7

 

Tổng K11

406

Số lượng

50

129

207

20

 

%

12,3

31,8

51,0

4,9

 

Tổng K12

291

Số lượng

48

108

134

0

 

%

16,6

37,2

46,2

0

 

Tổng 3 khối

1187

Số lượng

155

367

556

58

 

%

13,1

30,9

46,8

4,9

 

 

* Biện pháp thực hiện:  

-  Đổi mới phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

-   Đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá.

-  Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm hình thành, phát huy những kĩ năng khác cho học sinh.

- Tăng cường kiểm tra miệng, thực hiện việc kiểm tra 15 phút hợp lí theo nội dung kiến thức.

-  Kiểm tra bài tập của học sinh thường xuyên, có nhận xét, cho điểm.

-  Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài cụ thể, khoa học.

-  Giảng dạy đúng trọng tâm, có hiệu quả từ các tiết lý thuyết đến thực hành, ôn tập, kiểm tra.

-  Xây dựng đội ngũ cán sự bộ môn hướng dẫn học sinh học tập hiệu quả.

-  Xây dựng các chủ đề học tập cho cả năm học.

-  Trước các cụm bài giảng cần xây dựng các bảng mô tả và câu hỏi minh hoạ đảm bảo tính hệ thống.

-  Tích hợp đầy đủ các nội dung theo yêu cầu (Môi trường, kĩ năng sống, tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

b. Thi THPT Quốc gia.

   * Chỉ tiêu phấn đấu: Đạt tỉ lệ trung bình cần đạt: Toán điểm từ 3,3 trở lên, môn Lí: 4,0 trở lên

  * Biện pháp thực hiện:       

- Xây dựng đề cương ôn thi và có phương pháp ôn luyện phù hợp cho các đối tượng học sinh.

- Tổ chức ôn thi, ra đề thi thử nhằm điều chỉnh phương pháp ôn.

- Bám sát theo cấu trúc đề thi của học trước (theo yêu cầu đổi mới đề thi) và theo dõi phương án thi một kì thi chung quốc gia để ôn luyện phù hợp.

- Chú trọng rèn kĩ năng giải toán nhanh, kĩ năng giải  phát triển năng lực học tập của học sinh; đảm bảo học sinh có khả năng vận dụng kiến thức giải quyết các nội dung không có trong chương trình.

3.Cơ sở vật chất

- Lớp học: Nhà trường có 23 phòng học 2 nhà ba tầng, 3 lớp học nhà hai tầng và 4 phòng lớp học làm phòng để trang thiết bị thí nghiệm.

- Bàn ghế: Đủ cho công tác giảng dạy và học tập.

- Sách giáo khoa, sách tham khảo: Đa số các em được nhà trường cho mượn

- Đồ dùng giảng dạy thí nghiệm: Chưa đủ.

- Phòng thí nghiệm, thực hành, vườn trường, xưởng trường thư viện: Chưa đầy đủ.

     Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra tổ Toán – Lí – Tin đề nghị nhà trường bổ xung thêm phương tiện, trang thiết bị để phục vụ cho việc dạy học ứng dụng công nghệ thông tin như: phòng  máy riêng phục vụ cho việc giảng dạy tất cả các môn học khác bằng bài giảng điện tử, máy chiếu projector; các giáo viên tăng cường làm thêm đồ dùng dạy học; tăng cường nghiên cứu, sử dụng tối đa các đồ dùng, thiết bị dạy học đã có, tích cực khai thác nguồn nguyên liệu trên mạng để áp dụng.

 

 

PHẦN III.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MÔN

I.Phân phối chương trình (PL1)

II. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá

 1. Chủ đề

Môn

Tên chủ đề

Thời gian thực hiện

Toán

                

Chuyên đề ôn thi THPT QG: Khảo sát hàm số

Dự kiến tháng 10

Chuyên đề ôn thi THPTQG: Phương trình mũ và logarit

Dự kiến tháng 12

Chuyên đề ôn thi THPTQG: Nguyên hàm và Tích phân

          Dự kiến tháng 1

Chuyên đề ôn thi THPTQG: Phương trình đường thẳng trong không gian

Dự kiến Tháng 4

                

CĐ1: Lăng kính (Lớp 11)

Tháng 10

CĐ2: Sự truyền song cơ (Lớp 12)

Tháng 12

CĐ3:  Cơ năng  chất điểm (Lớp 10)

Tháng 2

CĐ4: Sóng điện từ (Lớp 12)

Tháng 4

 

 

 

 

 

 

Tin

                

CĐ 1: Bài toán và thuật toán (Tin 10)

 

CĐ 2: Bảo mật thông tin trong các CSDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Đổi mới phương pháp dạy học (các tiết áp dụng PPDH tích cực được tổ chuyên môn  xây dựng, tổ chức giảng dạy và rút kinh nghiệm theo hướng nghiên cứu bài học)

+ Môn Toán:

Lớp

Bài, tiết, nội dung

Thời gian thực hiện

10

Có bản đăng kí kèm theo

Theo PPCT

11

Có bản đăng kí kèm theo

Theo PPCT

12

Có bản đăng kí kèm theo

Theo PPCT

+ Môn Lí

Lớp

Bài, tiết, nội dung

Thời gian thực hiện

10

Có bản đăng kí kèm theo

Theo PPCT

11

Có bản đăng kí kèm theo

Theo PPCT

12

Có bản đăng kí kèm theo

Theo PPCT

 

+ Môn Tin

Lớp

Bài, tiết, nội dung

Thời gian thực hiện

10

Có bản đăng kí kèm theo

Theo PPCT

11

Có bản đăng kí kèm theo

Theo PPCT

12

Có bản đăng kí kèm theo

Theo PPCT

 

3.Trải nghiệm sáng tạo

+ Môn Toán

 

Lớp

Bài, tiết, nội dung

Thời gian thực hiện

Hình thức

10

Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Sau bài

Theo nhóm

Thống kê

Sau bài

Theo nhóm

11

Xác suất của biến cố

 

Theo nhóm

Cấp số nhân

 

Theo nhóm

12

Khối đa diện lồi, khối đa diện đều

Sau bài

Theo nhóm

Mặt tròn xoay

Sau bài

Theo nhóm

Mặt cầu

Sau bài

Theo nhóm

+ Môn Lí

Lớp

Bài, tiết, nội dung

Thời gian thực hiện

10

 

Theo PPCT

11

 

Theo PPCT

12

 

Theo PPCT

+ Môn Tin

 

Lớp

Bài, tiết, nội dung

Thời gian thực hiện

Hình thức

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

 

4. Đổi mới kiểm tra đánh giá (các hình thức mới được áp dụng thay thế cho các bài kiểm tra truyển thống)

+ Môn Toán: Không thay đổi

Lớp

Bài/tiết

Thời gian thực hiện

Hình thức

Thuyết minh

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

+ Môn Tin: Không thay đổi

Lớp

Bài/tiết

Thời gian thực hiện

Hình thức

Thuyết minh

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

5. Tiết đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, trải nghiệm sáng tạo của cá nhân đăng ký( Phụ lục kèm theo)

6. Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu, kém.

a. Bồi dưỡng học sinh giỏi: Không

b. Phụ đạo học sinh yếu kém, dạy bù đắp kiến thức.

          - Yêu cầu giáo viên nâng cao ý thức, tinh thần tự nguyện, trách nhiệm trong việc phụ đạo học sinh yếu kém, dạy bù đắp kiến thức.

          - Yêu cầu giáo viên tự nguyện phụ đạo ngay từ đầu năm. Đầu tuần đăng kí tiết dạy với chuyên môn (điền vào bảng niêm yết trong phòng hội đồng) Hàng tuần, tháng chuyên môn kiểm tra , tổng hợp và đánh giá việc chất  lượng, tiến độ thực hiện.

- Căn cứ vào kết quả khảo sát, tổ chức cho giáo viên dạy bù đắp kiến thức để học sinh có kiến thức kỹ năng cơ bản, đáp ứng nhu cầu học tập. Mỗi Gv phải thực giảng  dạy  đạt số tiết tối thiểu theo quy định. (Nếu học sinh chưa đạt được mức nhận thức cơ bản thì phải bố trí dạy thêm tiết)

Dự kiến số tiết tối thiểu: Môn Toán10: 12 tiết /1 lớp, Môn Toán11: 15 tiết /1 lớp, Môn Toán12: 15 tiết /1 lớp. Môn Lí:  tối thiểu 8 tiết/ lớp.

7. Thi Giáo viên giỏi, thao giảng, khảo sát năng lực giáo viên, Bồi dưởng nâng cao trình độ.

Thi Giáo viên giỏi:(theo kế hoạch của chuyên môn)

+ Đăng ký thi giáo viên giỏi cấp trường từ đầu năm( 3 đồng chí: Hùng, Trần Phương,  Đỗ Hiền).

Khảo sát năng lực giáo viên:(theo kế hoạch của chuyên môn)

+ Thời gian tổ chức: tháng 9/2019

+ Tổ chức kiểm tra tập trung

+ Hình thức: Giải bài thi, chấm bài, thông báo kết quả

+ Lấy kết quả  khảo sát để đánh giá kết quả BDTX và  làm một căn cứ  xem xét phân công nhiệm vụ.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ: Không

8. Sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn cụm trường.

a. Sinh hoạt chuyên môn

+ Thời gian: 2 tuần/ lần.

+ Hình thức: Sinh hoạt tập trung, thực hiện theo hướng dẫn của các nhóm môn.

  + Nội dung:

- Nâng cao nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh. Thảo luận cách thức áp dụng cụ thể vào quá trình dạy học, vào bài học cụ thể đảm bảo các giáo viên đều có nhận thức đúng và áp dụng hiệu quả, đúng hướng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của mình.

- Thảo luận các bài sắp dạy trong kế hoạch dạy học; thống nhất những nội dung điều chỉnh tài liệu, đảm bảo tài liệu dạy học phù hợp với đặc điểm của học sinh, phù hợp với địa phương, phù hợp với mục tiêu thi cuối cấp.

- Tập trung cao độ trong việc xây dựng các chuyên đề ôn tập, thảo luận trao đổi về phương pháp ôn thiTHPT Quốc gia, phương pháp dạy học để đáp ứng kỳ thi THPT Quốc gia và phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu chất lượng thi THPT Quốc gia với từng môn.

- Tìm hiểu các kỹ thuật dạy học tích cực, thảo luận việc áp dụng vào các giờ học cụ thể, đảm bảo các giáo viên đều có ý thức và biết cách áp dụng các kỹ thuật dạy học tích cực trong việc giảng dạy trên lớp, đem lại nhiều giờ dạy chất lượng, tạo hứng thú cho người học.

- Thảo luận, thống nhất nội dung, địa chỉ, cách thức dạy học lồng ghép, tích hợp; cách thức tổ chức hoạt động học tập trên lớp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với nội dung chương trình bộ môn.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh; trao đổi kinh nghiệm đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh; kinh nghiệm tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho hoạt động tự học, tự quản của học sinh.

- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị bài học áp dụng phương pháp dạy học tích cực; tổ chức dạy học và dự giờ; phân tích thảo luận và đánh giá bài dạy minh họa của giáo viên theo hướng phân tích hoạt động học tập của học sinh; cùng suy ngẫm và vận dụng để hướng dẫn hoạt động học của học sinh. Mỗi nhóm chuyên môn xây dựng tối thiểu 01 kế hoạch bài học/môn/Học kì (theo hướng nghiên cứu bài học).

- Mỗi môn ít nhất 1sản phẩm bài giảng elearning và khuyến khích tham gia cuộc thi tìm kiếm đại sứ elearning. Mỗi giáo viên xây dựng ít nhất 1 đề kiểm tra để xây dựng ngân hàng đề thi (không tính đề kiểm tra định kì. Mỗi nhóm ra một đề gồm 100 câu theo các mức độ do sở giao)

        b. Sinh hoạt cụm chuyênmôn: Thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch của cụm chuyên môn

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở và sự thống nhất của cụm chuyên môn. Trong từng đợt phân công các tổ (nhóm) chuyên môn trong cụm thiết kế giáo án và cử giáo viên dạy minh họa; mỗi môn tổ chức dạy minh họa ít nhất 3 tiết/3 khối lớp; mỗi trường trong cụm cử tham gia dạy minh họa ít nhất 01 môn.

9.  Sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối

Chỉ đạo và hướng dẫn giáo viên, học sinh tham gia hiệu quả các hoạt động trên “Trường học kết nối

+ Tham gia các chủ đề Sinh hoạt chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức trên “Trường học kết nối”: GV đăng nhập tham gia các khóa học, trao đổi sinh hoạt chuyên môn theo tổ/nhóm chuyên môn tại trường hoặc theo cụm trường. Mỗi nhóm chuyên môn lựa chọn và nộp tối thiểu: 02 sản phẩm/môn/trường lên “Trường học kết nối” theo hạn quy định.

+ Tải các video thí nghiệm trên “Trường học kết nối”phục vụ cho hoạt động dạy học trong năm học.

+ GV hướng dẫn HS tham gia các khóa học/chủ đề/bài học do giáo viên tạo ra trong Không gian trường học; tham khảo các tài liệu, đề thi tham khảo trong thư viện học liệu và đề thi, luyện thi THPT quốc gia,tham gia cuộc thi sử dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn, khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học trên “Trường học kết nối”, thực hiện biên soạn đề thi trực tuyến.

10. Tham gia, tổ chức các cuộc thi

          - Chỉ đạo giáo viên và học sinh tham gia các cuộc thi của các cấp, các ngành, nhà trường tổ chức:

Thi học sinh giỏi cấp trường.

Cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning, tìm kiếm đại sứ elearning….

Thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh

Tham gia thiết kế đồ dùng dạy học

 11. Kiểm tra công tác chuyên môn. (Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra chuyên môn)

            - Kiểm tra tổ chuyên môn.

            - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn chung của trường: Kế hoạch chuyên môn, sổ ghi đầu bài, học bạ, SĐL.

            - Kiểm tra giáo viên: Dự giờ, hồ sơ, giáo án, thực hiện quy chế chuyên môn…

            - Kiểm tra các hoạt động chuyên môn:, HĐGDNGLL, việc thực hiện giáo dục lồng ghép.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN IV

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG

I. Kế hoạch tháng 8/ 2019

1. Sinh hoạt chuyên môn:

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Tập huấn tại trường

Theo lịch của CM

 1. Các nhiệm vụ khác

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Sắp xếp và ổn định lớp 10

Ban tuyển sinh, GVCN,

1-15/8

2

Bồi dưỡng chuyên môn hè

GV cốt cán các nhóm tập huấn tại Sở

Cán bộ quản lý

GV toàn trường

15-18/9

 

21-22/9

23-25/8

3

Lập các loại hồ sơ sổ sách theo quy định

Cả tổ

26/8-15/9

4

Xây dựng và lập kế hoạch tổ chuyên môn; Phân phối chương trình, GV hoàn thành kế hoạch cá nhân.

TTCM và các giáo viên

26/8-15/9

5

Lập danh sách học sinh học nghề khối 11, học nghề theo chương trình của Bộ quốc phòng (Theo mẫu)

GVCN

5/9-10/9

6

Duyệt hồ sơ xin miễn học thể dục và miễn thực hành môn GDQP-AN  cho HS các khối

GVCN

30/8

7

GVCN cho HS đăng ký  và mượn SGK

GVCN

26/8

9

 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và các, kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

GV, Tổ trưởng, Ban CM

15/8-10/9

10

 Rà soát cơ sở vật, thiết bị dạy học, đề xuất mua bổ sung đề phục vụ cho năm học mới

CB thiết bị, TT, Đ/c Chung

15/8-10/9

11

Triển khai các quy chế, quy định về chuyên môn, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

GV toàn trường

12-16/8

Cập nhật và triển khai kịp thời trong giao ban

12

Phân công giảng dạy hợp lý

Cả tổ

10-15/8

 

II. Kế hoạch tháng 9/ 2019

 1. Sinh hoạt chuyên môn

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu các kĩ thuật dạy học tích cực

12/9

2

Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

 

 1. Các nhiệm vụ khác

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Hoàn thiện việc xây dựng các kế hoạch

GVCN

5-15/9

2

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ

TTCM

Trong tháng

3

Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 9

GV được phân công

22/9

5

Đăng kí thi GVG cấp trường.

GVBM,GVCN

21/9

6

Khảo sát chất lượng học sinh 3 khối

CM, GV,HS

11-14/9

7

Đăng kí chỉ tiêu chuyên môn, các danh hiệu thi đua

GVBM,GVCN