Kế hoạch tổ Văn - Sử - Văn Phòng năm học 2019-2020

TRƯỜNG THPT CHU VĂN THỊNH

TỔ: VĂN- SỬ-VĂN PHÒNG

 

Số: 01 /KH- TCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Mai Sơn, ngày 06 tháng 09 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Giáo dục tổ chuyên môn năm học 2019 – 2020

Căn cứ Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 16/7/2019của UBND tỉnh Sơn La về việc Ban hanh khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La;

Chỉ Thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục;

Chỉ Thị số 13/CT-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục tỉnh Sơn La;

Công văn 1318 /SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh từ năm học 2017 – 2018 ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La.

Số: 1591/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020;

Số: 1609/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và QLCLGD năm học 2019-2020;

Số: 1615/SGDĐT-T&KTQLCLGD ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về tổ chức thi học sinh giỏi năm học 2019-2020;

Số: 1616/SGDĐT-TTr ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2019-2020;

Thông báo số 544/TB-SGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kết luận Hội nghị đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020.

Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020 của trường THPT Chu Văn Thịnh đã được các cấp phê duyệt.

Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tổ Văn- Sử- Văn phòng ban hành Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2019 – 2020 như sau:

Phần I

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

I. Đội ngũ giáo viên, nhân viên (Số lượng, chất lượng, tinh thần thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật)

1. Số lượng:

Tổ Văn - Sử - Văn phòng là một trong những tổ chuyên môn thuộc Trường THPT Chu Văn Thịnh.

Cơ cấu tổ Văn năm học 2019 – 2020: Tổng số: 20 giáo viên, nhân viên   Dân tộc: 04  Nữ DT: 03

- Giáo viên:  Tổng 15: Nữ : 12, nam : 3     Trình độ:  8 đại học ; Thạc sỹ: 07 đ/c

- Nhân Viên : 05                                         Trình độ:  Đại học 03, trung cấp 02.

+ Kiêm nghiệm: 12: Hiệu trưởng, Hiệu phó,tổ trưởng, tổ phó,  Bí thư  Đoàn trường, Bí thư chi đoàn CBGV, GVCN

2. Chất lượng:

* Chất lượng dạy và học: 100% GV hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chất lượng giảng dạy các bộ môn trong tổ đạt trên 88% từ TB trở lên.

         + 20/20 đ/c đạt LĐTT, tổ công đoàn vững mạnh.

Các thành viên trong tổ luôn cố gắng khắc phục những khó khăn khách quan và chủ quan để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần nâng cao thành tích chung của nhà trường. Chất lượng đội ngũ tương đối đồng đều: 100% đạt Chuẩn (Đại học), chất lượng chuyên môn năm trước đều xếp loại từ Khá trở lên. Trong đó, có 02GV đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh; 05 đạt GV dạy giỏi cấp  trường; 01 đ/c được tặng bằng khen của UBND tỉnh; 02 đ/c được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La; 05 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; tỉ lệ các thành viên trong tổ sau 01 năm học được các cấp khen thưởng chiếm số lượng cao.

3. Tinh thần, thái độ và ý thức tổ chức kỉ luật:

a. Ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật, tinh thần thái độ làm việc của tổ:

- Giáo viên trong tổ đều có ý thức tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn. Có trách nhiệm cao trong công việc. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ, có chí hướng phấn đấu, nhiệt tình trong công tác. Chấp hành nghiêm túc kỉ luật cơ quan, thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn. Không có hiện tượng vô tổ chức, kỉ luật. Không có giáo viên nào vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Đội ngũ giáo viên không đồng đều, một bộ phận ý thức tự học, tự bồi dưỡng chưa cao; Việc đầu tư cho soạn giảng còn hạn chế. Việc tích hợp các nội dung chưa triệt để. Việc xây dựng chuyên đề áp dụng vào giảng dạy còn chiếu lệ, chưa hiệu quả;  việc đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá hiệu quả chưa thật cao do giáo viên chưa thực sự quyết tâm và do học sinh lực học còn yếu. Việc đổi mới phương pháp dạy học còn gặp nhiều khó khăn cả về phía giáo viên và học sinh. Sinh hoạt chuyên môn chưa thực sự nghiêm túc và hiệu quả.   

    Đa số Gv còn trẻ, kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều nên việc học hỏi lẫn nhau gặp nhiều khó khăn. Một số giáo viên còn chưa yên tâm công tác.

 Số thành viên trong tổ nhiều, tổ có 05 đc làm nhiệm vụ văn phòng . Do tính chất công việc khác nhau nên việc sinh hoạt tổ gặp khó khăn.

Đa số bộ văn phận văn phòng lương còn thấp nên nhiều đc chưa yên tâm với nghề.

b. Ý thức thực hiện nề nếp chuyên môn:

- Nghiêm túc chấp hành quy chế chuyên môn, thực hiện tốt các kế hoạch chuyên môn của nhà trường, tổ bộ môn.

II. Học sinh (Chất lượng bộ môn, phân loại đối tượng học sinh)

- Chất lượng bộ môn Văn, Sử  đảm bảo tỉ lệ % theo đăng kí đầu năm học

( Phụ lục 1)

- Từng bộ môn giáo viên đã khảo sát, phân loại theo lực học của học sinh để có kế hoạch ôn thi HSG và  phụ đạo học sinh yếu kém theo lớp, theo khối.

III. Chương trình (Thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện)

- Thuận lợi

          Có sự quan tâm hướng dẫn và chỉ đạo của sở GD, Chi bộ nhà trường, ban giám hiệu nhà trường, ban chuyên môn và sự phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể trong trường.

Thực hiện theo chương trình, SGK của Bộ trong đó có bổ sung, điều chỉnh một số tiết cho phù hợp với thực tế dung lượng bài dạy, đối tượng học sinh. 100% HS học theo chương trình Chuẩn. Được sự quan tâm tạo điều kiện của nhà trường, tổ bộ môn về tinh thần, thời gian, kiến thức và điều kiện công tác. Là môn học nền tảng cho các môn học khác, có mặt trong kì thi tốt nghiệp (bắt buộc, từ năm 2014) nên nhiều học sinh đã chú ý đầu tư học tập. Sách tham khảo và tài liệu cho bộ môn khá phong phú và đa dạng.

Tổ gồm rất nhiều thành viên đảm nhiệm những công việc khác nhau nhưng các đc đều có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Đa số các đồng chí giáo viên trong tổ đều là giáo viên trẻ, đầy nhiệt huyết và được tiếp xúc với phương pháp dạy học mới.Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, đoàn kết giúp đỡ nhau, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Một số đồng chí giáo viên môn Sử có nhiều kinh nghiệm trong công tác ôn thi học sinh giỏi nhiều năm.

- Khó khăn:

Việc đổi mới phương pháp dạy và học theo định hướng phát triển năng lực còn gặp nhiều khó khăn do một số giáo viên chưa bắt nhịp được với sự thay đổi, tư tưởng ngại thay đổi. Học sinh quen lối học thụ động nên khả năng tự học còn yếu.

 Đa số các giáo viên chưa thực sự đổi mới phương pháp dạy học trong tất cả các tiết học.

          Việc xây dựng chuyên đề áp dụng vào giảng dạy còn chiếu lệ, chưa hiệu quả. Sinh hoạt chuyên môn còn hình thức hiệu quả chưa được cao.

          Việc tích hợp các nội dung chưa triệt để.   

Chưa đổi mới được toàn diện phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

 Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo đa số chỉ bó buộc trong khuôn viên nhà trường do việc tổ chức đi tham quan liên quan tới kinh phí và sự an toàn cho học sinh.

Các thành viên trong tổ đa số còn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nên việc học hỏi lẫn nhau gặp nhiều khó khăn. Một số giáo viên còn chưa yên tâm công tác. Một bộ phận ý thức tự học, tự bồi dưỡng chưa cao, việc đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá chưa thật tốt.   

 Đối tượng HS còn yếu không đồng đều đa số là dân tộc vùng sâu sự tiếp thu kiến thức chậm, các kiến thức cơ bản nắm không chắc nên việc dạy học và áp dung các kĩ thuật dạy học theo tinh thần đổi mới gặp rất nhiều khó khăn.

Cơ sở vật chất, hệ thống phòng học, máy chiếu, dụng cụ học tập, máy ảnh, máy ghi âm.. phục vụ cho việc dạy theo hướng đổi mới chưa đáp ứng được yêu cầu nên chưa hiệu quả.

Số lượng thành viên đông, đảm nhiệm nhiều mảng việc khác nhau, nhiều khu khác nhau nêu việc quản lí và điều hành cũng gặp nhiều khó khăn.

Tổ gồm nhiều đồng chí đảm nhiệm các nhiệm vụ khác nhau nên việc sinh hoạt tổ gặp nhiều khó khăn

Phần II

MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU

 1. Mục tiêu tổng quát:

Mục tiêu 1: Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo của các thành viên trong tổ.

 Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các thành viên trong tổ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên. Xây dựng chương trình ôn tập và kiểm tra đánh giá học sinh phù hợp với việc thay đổi hình thức thi THPT Quốc gia cho học sinh ba khối trong đó chú trọng đến học sinh khối 12. Nâng cao chất lượng dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Có đội tuyển học sinh giỏi hai môn Sử,Văn.  Đảm bào chỉ tiêu đỗ tốt nghiệp do trường và Sở Giáo dục giao cho.

Mục tiêu 3: Hoàn  thành  tốt  các  nhiệm  vụ khác: Chủ nhiệm lớp, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hoạt động của tổ chức Công đoàn, hoạt động khác của nhà trường.

II. Các chỉ tiêu cụ thể

 1. Chỉ tiêu về đội ngũ cán bộ, giáo viên:

*  GVDG  và GVG các cấp; GV cấp tỉnh :

- Tổ có  05 GV giỏi cấp trường

-  Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 02

          * Xây dựng đội ngũ có nghiệp vụ sư phạm vững vàng và có trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn.

           -Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Không ngừng đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh.

            -Xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn tốt; có nghiệp  vụ   sư phạm vững vàng, có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

  Chỉ tiêu

100% giáo viên tham gia có hiệu quả các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ do Sở GD-ĐT, nhà trường, tổ chuyên môn tổ chức.

100% giáo viên có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

100% giờ dạy đạt từ TB trở lên trong đó 50% trở lên đạt giờ dạy khá giỏi.

 Tổ đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

*   Thực hiện xây dựng chuyên đề, đổi mới PPDH, PP KT-ĐG.

     - Mỗi môn đưa vào giảng dạy các chủ đề đã xây dựng có hiệu quả từ những năm trước.

      - Tập trung xây dựng chuyên đề ôn tập thi THPT Quốc gia, ôn thi học sinh giỏi. Các chuyên đề phải được bàn bạc thảo luận, kiểm định trong tổ nhóm chuyên môn trước khi thực hiện. Sau khi thực hiện phải đánh giá rút kinh nghiệm. Dự kiến 2 chuyên đề/ kỳ/ môn.

- Mỗi Gv soạn thêm 10% giáo án đổi mới/ năm

       - Mỗi môn thực hiện dạy học trải nghiệm sáng tạo theo hướng dẫn với những nội dung phù hợp. (Mỗi giáo viên phải  thực hiện ít nhất 4% tổng số tiết).

 *Kế hoạch, chỉ tiêu sử dụng ĐDDH:  Chỉ tiêu:  100% GV sử dụng đồ dung đầy đủ trong các tiết dạy (với những tiết đã có thiết bị).

 *Thực hiện quy chế  chuyên môn:

- Chuẩn bị bài dạy: 100% giáo viên chuẩn bị đầy đủ GA, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập trước khi lên lớp.

- 100% Gv hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài đầy đủ, hiệu quả.

 - Giảng dạy trên lớp: 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc giờ giấc lên lớp, giảng dạy đầy đủ nội dung không cắt xén chương trình, phương pháp phù hợp, tác phong sư phạm mẫu mực, thực hiện nghiêm túc theo công văn số1318 /SGDĐT-GDPT ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triểnnăng lực học sinh và công văn 1591/SGDĐT-GDTrH  ngày 03/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

*Kế hoạch thanh, kiểm tra GV:

 Chỉ tiêu

- Dự kiến thanh tra toàn diện từng mặt: Tháng 10: 2 đ/c, tháng 11 : 2 đ/c  : tháng 1: 2 đ/c, tháng 2: 2 đ/c, tháng 3: 1 đ/c.

- Dự giờ ít nhất 1 lần/GV/kì , kiểm tra hồ sơ sổ sách: Ít nhất 2 lần / tháng/ GV

 *Dạy bù đắp kiến thức: Chỉ tiêu: 100% giáo viên dạy phụ đạo học sinh yếu kém theo đúng sự phân công và đạt hiệu quả cao.

          *Bồi dưỡng HSG: hai môn Văn, Sử

 *Dạy học môn tự chọn:

 Chỉ tiêu: 100% GV thực hiện nghiêm túc theo PPCT đã được duyệt và thống nhất.

          * Ngoại khoá:  Phối hợp với các tổ chuyên môn trong nhà trường Tổ chức ngoại khóa chuyên môn vào tháng 11/2019.

           *Tổ chức hoạt động GDNGLL: Hoạt động GDNGLL thực hiện giảng dạy theo tháng: Mỗi tháng 2 tiết. Yêu cầu giáo viên tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh và thực hiện các nội dung lồng ghép (phải thể hiện trên giáo án). GV được phân công: Tòng Văn Tọa, Đỗ Lan Anh, Phạm Thị Bích Thảo, Hà Kim Liên, Lê Thị Hà.

*Đăng kí danh hiệu thi đua

 + Về chính quyền:

STT

Họ và tên

Danh hiệu thi đua

1

Tòng Văn Tọa

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS, UBNDT TBK

2

Nguyễn Thị Chung

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS, UBNDT TBK

3

Nguyễn Thị Lan Anh

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS, UBNDT TBK

4

Nguyễn Thanh Bình

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS, UBNDT TBK

5

Phạm Thị Bích Thảo

LĐTT,  HT khen, GĐSK, CSTĐCCS, UBNDT TBK

6

Nguyễn Thị Thu Hương

LĐTT,GĐSK,  HT khen, CSTĐCCS,

7

Nguyễn Khắc Hoàn

LĐTT, HT nhà trường khen

8

Lê Thị Hà

LĐTT, HT nhà trường khen

9

Lò Thị Hậu

LĐTT,GĐSK,  HT khen, CSTĐCCS

10

Đinh Thị Tuyết Mai

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS, UBNDT TBK

11

Hà Kim Liên

LĐTT,GĐSK,  HT khen, CSTĐCCS

12

Đỗ Lan Anh

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS

13

Nguyễn Thùy Linh

LĐTT,  HT khen, GĐSK

14

Quang Trung

LĐTT,  HT khen

15

Nguyễn Thành Lê

LĐTT,  HT khen, CSTĐCCS

16

Đoàn Thị Dân

LĐTT,  HT khen, GĐSK

17

Cầm Thị Phước

LĐTT

18

Dương Thùy Dung

LĐTT,  HT khen, GĐSK

19

Trần Hải Yến

LĐTT

20

Nguyễn Thị Thủy

LĐTT

 

+Về Công Đoàn

STT

Họ và tên

Danh hiệu thi đua

 

1

Tòng Văn Tọa

CĐV tích cực, CĐN khen

 

2

Nguyễn Thị Chung

CĐV tích cực, CĐN khen

 

3

Nguyễn Thị Lan Anh

CĐV tích cực,CĐN khen

4

Nguyễn Thanh Bình

CĐV tích cực, CĐN khen

 

5

Phạm Thị Bích Thảo

CĐV tích cực, CĐN khen

 

6

Nguyễn Thị Thu Hương

CĐV tích cực, CĐN khen

 

7

Nguyễn Khắc Hoàn

CĐV tích cực

 

8

Lê Thị Hà

CĐV tích cực

 

9

Lò Thị Hậu

CĐV tích cực

 

10

Đinh Thị Tuyết Mai

CĐV tích cực, CĐN khen

 

11

Hà Kim Liên

CĐV tích cực, CĐN khen

 

12

Đỗ Lan Anh

CĐV tích cực, CĐN khen

 

13

Nguyễn Thùy Linh

CĐV tích cực, CĐN khen

 

14

Quang Trung

CĐV tích cực

 

15

Nguyễn Thành Lê

CĐV tích cực, CĐN khen

 

16

Đoàn Thị Dân

CĐV tích cực

 

17

Cầm Thị Phước

CĐV tích cực

 

18

Dương Thùy Dung

CĐV tích cực, CĐN khen

 

19

Trần Hải Yến

CĐV tích cực

 

20

Nguyễn Thị Thủy

CĐV tích cực

 

+ Tổ chuyên môn:  Tổ Lao động tiên tiến, Lao động xuất sắc

 1. Chỉ tiêu về học sinh. (Chỉ lấy chỉ tiêu về học lực)
 • Chỉ tiêu học sinh Giỏi: Có đội thi HSG môn Văn, Sử và có HS đạt giải cấp tỉnh.
 • Chỉ tiêu học sinh nghiên cứu KHKT: Có HS tham gia nghên cứu KHKT, phấn đấu có giải

- Chỉ tiêu điểm thi THP Quốc gia ( Mức điểm trung bình cần đạt): Môn Văn 3,8 điểm, môn Sử 3,6 điểm.

- Chỉ tiêu học lực

a, Môn Văn

Khối lớp

Số HS

 

HỌC LỰC

 

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tổng K10

490

Số lượng

11

63

221

146

0

%

2,5

14,3

50,1

33,1

0

Tổng K11

406

Số lượng

12

107

190

95

0

%

3,0

26,5

47,0

23,5

0

Tổng K12

291

Số lượng

18

123

104

45

01

%

6,2

42,3

35,7

15,5

0,3

Tổng 3 khối

1187

Số lượng

41

293

515

286

01

%

3,5

24,7

43,4

24,1

0,1

b, Môn Sử

Khối lớp

Số HS

 

HỌC LỰC

 

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tổng K10

490

Số lượng

0

60

282

148

0

%

0

12,2

57,6

30,2

0

Tổng K11

406

Số lượng

47

      133

180

46

0

%

11,6

32,8

44,3

11,3

0

Tổng K12

291

Số lượng

21

128

121

21

0

%

7,2

44,0

41,6

7,2

0

Tổng 3 khối

1187

Số lượng

68

321

583

215

0

%

5,7

27,0

49,1

18,1

0

3. Chỉ tiêu về các Tổ chức, Đoàn thể Nhà trường

* Công  Đoàn:

- Tổ: Tổ công đoàn xuất sắc

- Cá nhân: 100% đạt đoàn viên từ khá trở lên.

- Đề nghị công đoàn ngành khen: 10 đoàn viên

- Danh hiệu “giỏi việc nước đảm việc nhà”: 14 đoàn viên

* Đoàn thanh niên: 100% đạt đoàn viên từ khá trở lên.

4. Cơ sở vật chất (cần có để thực hiện kế hoạch)

- Lớp học: Nhà trường có 26 phòng học 2 nhà ba tầng, 3 lớp học nhà hai tầng và 4 phòng lớp học làm phòng để trang thiết bị thí nghiệm.

- Bàn ghế: Đủ cho công tác giảng dạy và học tập.

- Sách giáo khoa, sách tham khảo: Đa số các em được nhà trường cho mượn.

- Sách tham khảo về cấu trúc đề thi mới, về kiến thức lí luận văn học cho học sinh ôn luyện.

- Phương tiện dạy học (tranh ảnh được cấp theo danh mục, máy chiếu phục vụ cho bài giảng).

- Để phục vụ cho các tiết  học dạy theo hoạt động trải nghiêm, dạy học theo hướng đổi mới nhà trường cần:

+ Mua nhiều tài liệu tham khảo cho GV

+ Lớp học kê bàn ghế theo nhóm...

+ Hệ thống máy chiếu có 4 máy.

+ Kinh phí cho các hoạt động ngoại khóa ...

III. Giải pháp:

          - Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, quán triệt triển khai đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ, Sở và nhà trường tới từng thành viên của tổ chuyên môn.

          - Đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học. Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp, bồi dưỡng giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

          - Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá. Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp và kiểm tra đánh giá ngay từ đầu năm học.

          - Khuyến khích động viên và phân công giáo viên tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp dạy học theo kế hoạch của Sở GD tổ chức.

          - Giao chỉ tiêu chuyên môn cho từng giáo viên. Đặc biệt là chỉ tiêu thi THPT Quốc Gia.

- Động viên khuyến khích giáo viên tích cực lựa chọn học sinh và ôn thi học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT.

          - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch đổi mới phương pháp của từng giáo viên.

          - Kiểm tra đánh giá năng lực giáo viên qua việc ra đề và giải đề thi THPT QG

          - Yêu cầu giáo viên thường xuyên phân loại học sinh và xây dựng kế hoạch dạy bù đắp kiến thức cho học sinh đặc biệt là học sinh yếu kém và tổ trưởng giám sát việc thực hiện kế hoạch của từng giáo viên.

 

 

Phần III

KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MÔN

  I. Phân phối chương trình: Xây dựng theo mẫu tại công văn 1318

(Phụ lục 3). 

II. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá

1. Chủ đề (các chủ đề tổ chuyên môn xác định xây dựng trong năm học)

1.1  Nhóm Văn

Môn

Tên chủ đề

Thời gian thực hiện

 

 

Chuyên đề ôn thi THPT QG: Đọc hiểu

Dự kiến tháng 10

 

Văn

Chuyên đề ôn thi THPTQG: Viết đoạn văn NL về một tư tưởng đạo lý

Dự kiến tháng 11

 

Chuyên đề ôn thi THPTQG: Viết đoạn văn NL về một hiện tượng đời sống

          Dự kiến tháng 11

 

                

 

 

Chuyên đề ôn thi THPTQG : NL về một bài thơ, đoạn thơ.

Tháng 1

 

 

Chuyên đề ôn thi THPTQG : NL về đoạn văn xuôi.

Tháng 3

 
  1. Nhóm Sử

Môn

Khối

Tên chủ đề

Thời gian thực hiện

 

 

 

Sử

10

Các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức ,Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Tháng 03/2020

11

Phong trào cách mạng ở các nước Châu Á

Tháng 12/2019

12

Tiết 16, 17: Chủ đề hành trình tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Tháng 10/2019

12

Tiết 18,19: Chủ đề quá trình ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

 

Tháng 11/2019

2. Đổi mới phương pháp dạy học (các tiết áp dụng PPDH tích cực được tổ chuyên môn xây dựng, tổ chức giảng dạy và rút kinh nghiệm theo hướng nghiên cứu bài học)

2.1 Nhóm Văn

Môn

 

Khối

Bài, tiết, nội dung

Thời gian thực hiện

 

12

 

Tiết 18: Tây Tiến( Quang Dũng)

Tuần 6

Tiết 67: Chiếc thuyền ngoài xa

Tuần 24

 

11

Tiết 22: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Tuần 6

Tiết 86: Chiều tối

Tuần 25

 

10

Tiết 22: Truyện Cười

Tuần 8

Tiết 87: Truyện Kiều

Tuần 31

  1. Nhóm Sử

 

Khối

Nội dung

Thời gian thực hiện

10

Các quốc gia cổ đại Phương Tây HiLap và Rô Ma

Tháng 10/2019

Sự hình thành và phát triển phong trào công nhân

Tháng 4/2020

11

Chiến tranh thế giới thứ nhất

Tháng 10/2019

Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

Tháng 3/2020

12

Phong trào cách mạng 1930-1935

Tháng 11/2019

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Tháng 12/2019

 

3. Trải nghiệm sáng tạo (tối thiểu 4% số tiết dạy theo hình thức trải nghiệm sáng tạo  do các cá nhân của tổ đề xuất được tổ chuyên môn nhất trí thực hiện)

3.1 Nhóm Văn

Môn

Khối

Bài, tiết, nội dung

Thời gian thực hiện

Hình thức

Văn

 

12

Tiết 32: Phát biểu theo chủ đề

Tuần 11

 

Tiết 90: Phát biểu tự do

Tuần 32

 

Tiết 92,93: Văn bản tổng kết

Tuần 33

 

Văn

 

11

Tiết 58,59: Viết bản tin

Tuần 15

 

Tiết 61,62: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

Tuần 16

 

Văn

 

10

BS 9,10: TNST sưu tầm và sáng tác Ca dao

Tuần 9,10

 

BS 11,12: TNST sưu tầm và sáng tác Truyện Cười.

Tuần 11,12

 

3.2 Nhóm Sử

Khối

Tên tiết trải nghiệm

Thời gian thực hiện

10

Lịch sủ địa phương

Tháng 3

11

Lịch sủ địa phương

Tháng 5

12

Lịch sủ địa phương

Tháng 4

4. Đổi mới kiểm tra đánh giá (các hình thức mới được áp dụng thay thế cho các bài kiểm tra truyển thống do các cá nhân của tổ đề xuất được tổ chuyên môn nhất trí thực hiện)

4.1 Nhóm Văn

Khối

Bài/tiết

Thời gian thực hiện

Hình thức

Thuyết minh

10

Bài 15 phút số 2

Tuần 9,10

Học sinh sưu tầm và tham gia sáng tác Ca Dao.

Đánh giá thông qua Hoạt động TNST thay cho tiết: BS 9,10

11

Bài 15 phút số 3

Tuần 16

Học sinh thực hiện các bài phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, quay video.

Đánh giá thông qua Hoạt động TNST thay cho bài: PV và TLPV

12

Bài 15 phút số 2,6

Tuần 9

Học sinh phát biểu theo chủ đề trực tiếp, quay video.

Học sinh phát biểu tự do về các câu chuyện về Bác Hồ.

Đánh giá thông qua Hoạt động TNST thay cho bài: Phát biểu theo chủ đề, Phát biểu tự do.

4.1 Nhóm Sử

Môn

Lớp

Bài, tiết, nội dung

Thời gian thực hiện

Hình thức

Thuyết minh (thay cho bài kiểm tra nào)

Sử

10

Bài 15 phút học kì 2

Tuần 26

Học sinh  viết thu hoạch

Đánh giá thông qua Hoạt động TNST

Sử

11

Bài 15 phút

Tuần 33

Trình bày các vấn đề lịch sử địa phương

Đánh giá thông qua Hoạt động chuẩn bị và trình bày bài thu hoạch của HS

Sử

12

Bài 15 phút

Tuần 26

Ý kiến trao đổi về sự phát triển dân chủ ở địa phương, giáo dục tư tưởng, tình cảm, ý thức trách nhiệm phục vụ đất nước

Đánh giá thông qua Hoạt động chuẩn bị và trình bày của HS

5. Tiết đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, trải nghiệm sáng tạo của cá nhân đăng ký( Phụ lục kèm theo)

6. Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu, kém.

a. Bồi dưỡng học sinh giỏi

- Môn Văn: Lò Thi Hậu

- Môn Sử: Đỗ Lan Anh, Nguyễn Thành Lê

b. Phụ đạo học sinh yếu kém, dạy bù đắp kiến thức.

          - Yêu cầu giáo viên nâng cao ý thức, tinh thần tự nguyện, trách nhiệm trong việc phụ đạo học sinh yếu kém, dạy bù đắp kiến thức.

          - Yêu cầu giáo viên tự nguyện phụ đạo ngay từ đầu năm. Đầu tuần đăng kí tiết dạy với chuyên môn (điền vào bảng niêm yết trong phòng hội đồng) Hàng tuần, tháng chuyên môn kiểm tra , tổng hợp và đánh giá việc chất  lượng, tiến độ thực hiện.

- Căn cứ vào kết quả khảo sát, tổ chức cho giáo viên dạy bù đắp kiến thức để học sinh có kiến thức kỹ năng cơ bản, đáp ứng nhu cầu học tập. Mỗi Gv phải thực giảng  dạy  đạt số tiết tối thiểu theo quy định. (Nếu học sinh chưa đạt được mức nhận thức cơ bản thì phải bố trí dạy thêm tiết)

Dự kiến số tiết tối thiểu: Môn Sử 10 tiết /1 lớp. Môn Văn tối thiểu 15 tiết/ lớp.

7. Thi Giáo viên giỏi, thao giảng, khảo sát năng lực giáo viên, Bồi dưởng nâng cao trình độ.

Thi Giáo viên giỏi:(theo kế hoạch của chuyên môn)

+ Đăng ký thi giáo viên giỏi cấp trường từ đầu năm( 4 đồng chí: Hương, Bình, Thảo, Hậu)

          +Tổ chức thi giảng, thi năng lực, sáng kiến dự (Theo lịch của chuyên môn).

Khảo sát năng lực giáo viên:(theo kế hoạch của chuyên môn)

+ Thời gian tổ chức: tháng 9/2019

+ Tổ chức kiểm tra tập trung

+ Hình thức: Giải bài thi, chấm bài, thông báo kết quả

+ Lấy kết quả  khảo sát để đánh giá kết quả BDTX và  làm một căn cứ  xem xét phân công nhiệm vụ.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ:  02 đ/c hoàn thành chương trình Thạc sĩ( Chung, Thảo)

8. Sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn cụm trường.

a. Sinh hoạt chuyên môn

+ Thời gian: 2 tuần/ lần.

+ Hình thức: Sinh hoạt tập trung, thực hiện theo hướng dẫn của các nhóm môn.

+ Nội dung:

- Nâng cao nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh. Thảo luận cách thức áp dụng cụ thể vào quá trình dạy học, vào bài học cụ thể đảm bảo các giáo viên đều có nhận thức đúng và áp dụng hiệu quả, đúng hướng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của mình.

- Thảo luận các bài sắp dạy trong kế hoạch dạy học; thống nhất những nội dung điều chỉnh tài liệu, đảm bảo tài liệu dạy học phù hợp với đặc điểm của học sinh, phù hợp với địa phương, phù hợp với mục tiêu thi cuối cấp.

- Tập trung cao độ trong việc xây dựng các chuyên đề ôn tập, thảo luận trao đổi về phương pháp ôn thiTHPT Quốc gia, phương pháp dạy học để đáp ứng kỳ thi THPT Quốc gia và phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu chất lượng thi THPT Quốc gia với từng môn.

- Tìm hiểu các kỹ thuật dạy học tích cực, thảo luận việc áp dụng vào các giờ học cụ thể, đảm bảo các giáo viên đều có ý thức và biết cách áp dụng các kỹ thuật dạy học tích cực trong việc giảng dạy trên lớp, đem lại nhiều giờ dạy chất lượng, tạo hứng thú cho người học.

- Thảo luận, thống nhất nội dung, địa chỉ, cách thức dạy học lồng ghép, tích hợp; cách thức tổ chức hoạt động học tập trên lớp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với nội dung chương trình bộ môn.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh; trao đổi kinh nghiệm đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh; kinh nghiệm tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho hoạt động tự học, tự quản của học sinh.

- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị bài học áp dụng phương pháp dạy học tích cực; tổ chức dạy học và dự giờ; phân tích thảo luận và đánh giá bài dạy minh họa của giáo viên theo hướng phân tích hoạt động học tập của học sinh; cùng suy ngẫm và vận dụng để hướng dẫn hoạt động học của học sinh. Mỗi nhóm chuyên môn xây dựng tối thiểu 01 kế hoạch bài học/môn/Học kì (theo hướng nghiên cứu bài học).

- Mỗi môn ít nhất 1sản phẩm bài giảng elearning và khuyến khích tham gia cuộc thi tìm kiếm đại sứ elearning. Mỗi giáo viên xây dựng ít nhất 1 đề kiểm tra để xây dựng ngân hàng đề thi (không tính đề kiểm tra định kì). Nhóm Sử xây dựng 100 câu hỏi tập trung vào khung nhận biết thông hiểu (trong đó 40% nhận biết), nhóm Văn xây dựng 5 đề thi. Hạn nộp 20/11.

        b. Sinh hoạt cụm chuyênmôn: Thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch của cụm chuyên môn

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở và sự thống nhất của cụm chuyên môn. Trong từng đợt phân công các tổ (nhóm) chuyên môn trong cụm thiết kế giáo án và cử giáo viên dạy minh họa; mỗi môn tổ chức dạy minh họa ít nhất 3 tiết/3 khối lớp; mỗi trường trong cụm cử tham gia dạy minh họa ít nhất 01 môn.

9.  Sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối

Chỉ đạo và hướng dẫn giáo viên, học sinh tham gia hiệu quả các hoạt động trên “Trường học kết nối

+ Tham gia các chủ đề Sinh hoạt chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức trên “Trường học kết nối”: GV đăng nhập tham gia các khóa học, trao đổi sinh hoạt chuyên môn theo tổ/nhóm chuyên môn tại trường hoặc theo cụm trường. Mỗi nhóm chuyên môn lựa chọn và nộp tối thiểu: 02 sản phẩm/môn/trường lên “Trường học kết nối” theo hạn quy định trên trang.

+ Tải các video thí nghiệm trên “Trường học kết nối”phục vụ cho hoạt động dạy học trong năm học.

+ GV hướng dẫn HS tham gia các khóa học/chủ đề/bài học do giáo viên tạo ra trong Không gian trường học; tham khảo các tài liệu, đề thi tham khảo trong thư viện học liệu và đề thi, luyện thi THPT quốc gia,tham gia cuộc thi sử dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn, khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học trên “Trường học kết nối”, thực hiện biên soạn đề thi trực tuyến.

10. Tham gia, tổ chức các cuộc thi

          - Chỉ đạo giáo viên và học sinh tham gia các cuộc thi của các cấp, các ngành, nhà trường tổ chức:

Thi học sinh giỏi cấp trường.

Cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning, tìm kiếm đại sứ elearning….

Thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh

Tham gia thiết kế đồ dùng dạy học

 11. Kiểm tra công tác chuyên môn. (Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra chuyên môn)

            - Kiểm tra tổ chuyên môn.

            - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn chung của trường: Kế hoạch chuyên môn, sổ ghi đầu bài, học bạ, SĐL.

            - Kiểm tra giáo viên: Dự giờ, hồ sơ, giáo án, thực hiện quy chế chuyên môn…

            - Kiểm tra các hoạt động chuyên môn:, HĐGDNGLL, việc thực hiện giáo dục lồng ghép.

 

IV.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG

I. Kế hoạch tháng 8/ 2019

1. Sinh hoạt chuyên môn:

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

GV cốt cán tập huấn tại tổ chuyên môn

17-19/8

2.Các nhiệm vụ khác

* Giáo viên

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Sắp xếp và ổn định lớp 10

Ban tuyển sinh, GVCN,

1-15/8

2

Bồi dưỡng chuyên môn hè

GV cốt cán các nhóm tập huấn tại Sở

Cán bộ quản lý

GV toàn trường

15-18/9

 

21-22/9

23-25/8

3

Lập các loại hồ sơ sổ sách theo quy định

Cả tổ

26/8-15/9

4

Xây dựng và lập kế hoạch tổ chuyên môn; Phân phối chương trình, GV hoàn thành kế hoạch cá nhân.

TTCM và các giáo viên

26/8-15/9

5

GVCN cho HS đăng ký  và mượn SGK

GVCN

26/8

6

MônVăn, Sử chọn lựa, lập danh sách đội tuyển HSG và tiến hành ôn thi

Nhóm Văn, Sử

9/9

7

 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và các, kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

GV, Tổ trưởng, Ban CM

15/8-10/9

8

 Rà soát cơ sở vật, thiết bị dạy học, đề xuất mua bổ sung đề phục vụ cho năm học mới

CB thiết bị, TT, Đ/c Chung

15/8-10/9

9

Triển khai các quy chế, quy định về chuyên môn, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo

GV toàn trường

12-16/8

Cập nhật và triển khai kịp thời trong giao ban

10

Phân công giảng dạy hợp lý

Cả tổ

10-15/8

11

Tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực, và nâng cao phương pháp giảng dạy

Môn Văn, Sử

02/7 đến 15/8

*Văn phòng

 

TT

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian thực hiện

1

Chuẩn bị cho năm học mới

  Kiểm tra cơ sở vật chất các lớp học, các phòng ban, khuôn viên khu vực trường, khu nhà bán trú từ đó có ý kiến tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng  sửa chữa những chỗ hư hỏng.

Bảo vệ

Tổ trưởng

Kế toán

 

 

 

 

 

Từ 01/8 - 11/8/2018

2

  Tham gia học chính trị hè theo lịch của ban tuyên giáo huyện ủy Mai Sơn

Cả tổ

3

  Lập các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định

Cả tổ

4

- Chuẩn bị mua sắm văn phòng phẩm cấp phát cho giáo viên phục vụ năm học mới

- Chi trả đầy đủ kịp thời tiền lương, cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

 

Phòng tài vụ

5

Chuyển lương qua thẻ ATM cho cán bộ giáo viên nhà trường;

Phòng tài vụ

01-15

6

- Có kế hoạch sắp xếp, vệ sinh kiểm tra kho sách

- Lên lịch cho hs mượn sách

- Có kế hoạch cho giáo viên mượn sách nghiệp vụ, tham khảo phát huy hiệu quả tủ sách dùng chung.

- Ổn định hoạt động thư viện

- Phát văn phòng phẩm cho giáo viên.

 

 

 

Thư viện

 

 

 

Trong tháng

7

Họp tổ văn phòng rút kinh nghiệm và triển khai kế hoạch mới, bầu tổ trưởng, tổ phó;

Cả tổ

Từ 06 - 20/8

8

  Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho buổi lễ khai giảng năm học mới

Cả tổ

27/8-04/9

9

Phát ấn phẩm đầu năm cho GVCN

Văn thư

Từ 15 – 20/8

 

II. Kế hoạch tháng 9/ 2019

 1. Sinh hoạt chuyên môn

Môn Văn

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Chuyên đề Đọc hiểu văn bản

15

2

Thảo luận, xây dựng giáo án đổi mới bài Tây Tiến( Quang Dũng)

20- 27

 

Môn Sử

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Chủ đề: Các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây

15

2

Thảo luận, xây dựng giáo án đổi mới Chiến tranh thế giới thứ nhất

20- 27

 

2.Các nhiệm vụ khác

* Giáo viên:

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Củng cố ổn định đội tuyển HSG và  bồi dưỡng cho đội tuyển;

GVBM

Từ tháng 9

2

Hoàn thiện việc xây dựng các kế hoạch

GVCN

5-15/9

3

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ

TTCM

Trong tháng

5

Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 9

GV được phân công

22/9

6

Đăng kí thi GVG cấp trường, thi Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình huống thực tiễn, học tích hợp theo chủ đề.

GVBM,GVCN

21/9

7

Khảo sát chất lượng học sinh 3 khối

CM, GV,HS

11-14/9

8

Đăng kí chỉ tiêu chuyên môn, các danh hiệu thi đua

GVBM,GVCN

20-25/9

8

Khảo sát năng lực giáo viên

BGH, GV

20-25/9

9

Tiếp tục xây dựng và thực hiện các chuyên đề dạy học bám sát mục tiêu thi THPT Quốc gia.

Các tổ, nhóm môn

Trong tháng

10

Kiểm tra hồ sơ giáo án

Cả tổ

Trong các buổi họp tổ

11

Sinh hoạt chuyên môn

Cả tổ

2 lần trong tháng

* Văn phòng

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian thực hiện

1

Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ

 

TTCM

Từ 01-08

2

Chuyển lương qua thẻ ATM cho cán bộ giáo viên nhà trường;

Phòng tài vụ

01-15

3

Làm tốt công tác chuẩn bị cho khai giảng năm  học mới

 

Theo từng đầu việc

Từ 01- 04/9

4

Rà soát dụng cụ thí nghiệm đã hết hạn sử dụng, lập kế hoạch mua sắm bổ sung

Dung, Yến

Từ 10 đến 15/9

4

Lập danh sách BHYT, BHTT cho CBGV và Hs

 

Kế toán

Từ 01-15

5

- Tiếp tục cho hs mượn sách cấp,cho giáo viên mượn sách nghiệp vụ, tham khảo phát huy hiệu quả tủ sách dùng chung.

- Phát văn phòng phẩm cho giáo viên.

- Phô tô các văn bản, đề kiểm tra học sinh theo buổi trực.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thư viện chuẩn bị cho công nhận trường chuẩn giai đoạn I.

 

 

 

Thư viện

 

 

Trong tháng

 

 

 

 III. Tháng 10/2019

 1. Sinh hoạt chuyên môn

Môn Văn

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG: Viết đoạn văn NL về một tư tưởng đạo lý

13

2

Thảo luận, xây dựng giáo án đổi mới bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc( Nguyễn Đình Chiểu)

20- 27

 

Môn Sử

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Tiết 16, 17: Chủ đề hành trình tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

21

2

Thảo luận, xây dựng giáo án đổi mới Trung Quốc thời phong kiến

15-20

 

 1. Các nhiệm vụ khác

* Giáo viên

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Tiếp tục BD đội tuyển HSG

Giáo viên được phân công

Thi cấp trường tháng 10

2

Thi Gv dạy giỏi cấp trường

Tổ trưởng chuyên môn, GV đăng ký

Từ 10 đến 20/10

3

Thực hiện các chuyên đề các tổ đăng ký, xây dựng (nếu có)

TTCM và GV

Trong tháng

 

4

Tổ chuyên môn dự giờ, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch KT nội bộ (1/6 thành viên).

Báo cáo kinh nghiệm chuyên môn

TT và TPCM

Trong tháng

 

5

Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 10;, phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công, GV đăng ký

Trong tháng

 

6

Tổ chức dạy thêm học thêm cho hs khối 12

GV được phân công

7/10

7

Thao giảng chào mừng 20/10

CM, GV

Xong trước 15/10

8

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ , giáo án

Cả tổ

2 lần trong tháng

* Văn phòng:

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian thực hiện

1

Xây dựng và triển khai kế hoạch phân cho từng bộ phận

TTCM

Từ 01-10

2

Chuyển lương qua thẻ ATM cho cán bộ giáo viên nhà trường;

Phòng tài vụ

01-15

3

Thực hiện các khoản thu chi theo quy định của nhà trường

Thanh quyết toán kịp thời lương, chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

Phòng tài vụ

 

Trong tháng

 

Các bộ phận làm tốt phần việc đã được phân công

Cả tổ

Từ 01-15

4

 Tổ chức giới thiệu sách

 Trưng bày sách tại thư viện, chủ đề chào mừng ngày 20/10

Thư viện

Từ 01-

5

Tham gia hưởng ứng kỉ niệm ngày phụ nữ việt nam 20/10

Cả tổ

Từ 01 - 20/10

 

IV. Tháng 11/2019.

 1. Sinh hoạt chuyên môn

Môn Văn

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG: Viết đoạn văn NL về một hiện tượng đời sống

13

2

Thảo luận, góp ý xây dựng đề kiểm tra( Ngân hàng câu hỏi)

20- 27

 

Môn Sử

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Tiết 18,19: Chủ đề quá trình ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

13

2

Thảo luận, góp ý xây dựng đề kiểm tra( Ngân hàng câu hỏi)

20- 27

 

 

 1. Các nhiệm vụ khác

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Tổ chức xây dựng và giảng dạy  chuyên đề

Cả tổ

Trong tháng

2

Tổ chức thao giảng chào mừng 20/11

BGH, tổ trưởng

GVBM

10/18/11

3

Các tổ chuyên môn tiếp tục dự giờ, kiểm tra nội bộ 1/6 GV trong tổ hoàn thành 50% kế hoạch)

BGH-TT và TPCM, Gv được kiểm tra

Trong tháng

 

4

Tổ chức KTGHKI theo kế hoạch của Sở (Nếu có)

BGH-GVBM

Theo kế hoạch của Sở

5

Thực hiện giảng dạy  nghề,HDNGLL và GDHN tháng 11,dạy ôn khối 12, phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công, Gv đăng ký

Theo TKB

 

6

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM

Thường xuyên

7

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn và kiểm tra hồ sơ giáo án

TTCM, GV

2 lần/ tháng

* Văn phòng:

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian thực hiện

1

Xây dựng và triển khai công việc trong tổ theo từng tuần. Theo kế hoạch chung của nhà trường

TTCM

Từ 01-10

2

Lập danh sách học sinh khám sức khỏe định kỳ đầu năm học

Phòng y tế

 Từ 10-30

3

Chuyển lương qua thẻ ATM cho cán bộ giáo viên nhà trường;

Phòng tài vụ

01-15

4

Thu và quyết toán các hoản tiền theo quy định của nhà trường

Thanh quyết toán kịp thời lương, chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

Phòng tài vụ

Theo lịch của nhà trường

5

Chuẩn bị tốt cho ngày nhà giáo việt nam 20/11

Cả tổ

Từ 01 - 20/11

6

- Phục vụ tốt việc cho mượn sách của tủ sách dùng chung của nhà trường

Phòng Thư viện

Trong tháng

 

7

Họp tổ lên kế hoạch phục vụ ngày NGVN

Cả tổ

Từ 10 – 19

V. Tháng 12/2019.

1. Sinh hoạt chuyên môn

Môn Văn

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG: NL về một đoạn thơ

13

2

Trao đổi, thống nhất nội dung ôn tập và ra đề kiểm tra HKI.

20- 27

 

Môn Sử

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Ôn tập thi THPTQG: LS Việt Nam( 1919-1930)

13

2

Trao đổi, thống nhất nội dung ôn tập và ra đề kiểm tra HKI.

20- 27

2.Các nhiệm vụ khác

* Giáo viên

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Rà soát chương trình, thống nhất nội dung ôn tập, kiểm tra học kỳ I

TTCM, TPCM

Theo thời gian chỉ đạo của Sở

2

Kiểm định chất lượng đề tham khảo HKI khối 12 nộp qua gmail, ban ra đề chọn đề, in ấn, phô tô

Ban ra đề

Trước ngày kiểm tra 10 ngày

4

Tổ chức thi học kỳ I theo đề chung; Xét duyệt kết quả học kỳ I của các lớp

BGH-GVBM, GVCN

Theo kế hoạch của Sở

 

Tổ chuyên môn thống kê chất lượng bộ môn, so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm, thống kê tỉ lệ đạt ở các bộ môn

Tổ CM

Sau thi 5 ngày

6

Sơ kết công tác chuyên môn ở các tổ và bàn phương hướng học kỳ 2

TTCM

28-30/12

7

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM

Trong tháng

8

Thực hiện giảng dạy nghề, HDNGLL và GDHN tháng 12, dạy ôn khối 12, phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công

Trong tháng, tập trung cao độ trong tuần phụ đạo trong tuần 16-18

9

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ sổ sách

Cả tổ

2 lần trong tháng

* Văn phòng:

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian thực hiện

1

Xây dựng và triển khai công việc trong tổ theo kế hoạch chung của nhà trường

TTCM

Từ 01-10

2

Chuyển lương qua thẻ ATM cho cán bộ giáo viên nhà trường;

Phòng tài vụ

01-15

3

Thu và quyết toán các khoản tiền theo quy định của nhà trường đầy đủ kịp thời theo năm tài chính.

Thanh quyết toán chi trả kịp thời lương, chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

Phòng tài vụ

Theo lịch của nhà trường

4

Trực phô tô đề HK cho học sinh, các văn bản nhà trường;

Phục vụ tốt việc cho mượn sách của tủ sách dùng chung của nhà trường.

Phòng Thư viện

Văn thư, Thiết bị

Theo lịch của nhà trường

5

Thiết bị rà soát kiểm tra đề xuất mua bổ sung thiết bị dạy học

Thiết Bị

Từ 01 – 10

 

VI. Kế hoạch tháng 1/ 2020

1 Sinh hoạt chuyên môn

Môn Văn

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG: Dạng đề so sánh hai đoạn thơ.

13

2

Trao đổi, phân tích đề minh họa của bộ. Trao đổi, thống nhất nội dung hội thảo chuyên môn nhà trường.

20- 27

 

Môn Sử

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Ôn tập thi THPTQG: LS Việt Nam( 1930-1945)

13

2

Trao đổi, phân tích đề minh họa của bộ. Trao đổi, thống nhất nội dung hội thảo chuyên môn nhà trường.

20- 27

 

2.Các nhiệm vụ khác

*Giáo viên

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM, các GV

Trong tháng

2

Phân công giảng dạy kì 2

Cả tổ

Khi gần kết thúc kì 1

2

Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 1, dạy ôn khối 12 phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công

Trong tháng

4

Hội thảo chuyên môn

BGH, TT, GV

10-15/1

5

Thi học sinh giỏi cấp trường, chọn đội tuyển thi HSG cấp tỉnh

CM, Gv ôn thi, HS

1-9/1

6

Họp tổ sơ kết thi đua kì 1

Cả tổ

Theo lịch nhà trường

 

* Văn phòng:

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian thực hiện

1

Xây dựng và triển khai công việc trong tổ theo kế hoạch chung của nhà trường

TTCM

Từ 01-10

2

Chuyển lương qua thẻ ATM cho cán bộ giáo viên nhà trường;

Phòng tài vụ

01-15

3

Thu và quyết toán các khoản tiền theo quy định của nhà trường đầy đủ kịp thời theo năm tài chính.

Thanh quyết toán chi trả kịp thời lương, chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

Phòng tài vụ

Theo lịch của nhà trường

4

Trực phô tô đề HK cho học sinh, các văn bản nhà trường;

Phục vụ tốt việc cho mượn sách của tủ sách dùng chung của nhà trường.

Phòng Thư viện

Văn thư, Thiết bị

Theo lịch của nhà trường

5

Thiết bị rà soát kiểm tra đề xuất mua bổ sung thiết bị dạy học

Thiết Bị

Từ 01 – 10

VII. Kế hoạch tháng 2/ 2019

 1. Sinh hoạt chuyên môn

Môn Văn

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG: NL về một đoạn trích văn xuôi

13

2

Trao đổi, thống nhất xây dựng giáo án đổi mới phương pháp dạy học, ra đề thi HSG cấp trường

20- 27

Môn Sử

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Ôn tập thi THPTQG: LS Việt Nam( 1954-1975)

13

2

Trao đổi, thống nhất xây dựng giáo án đổi mới phương pháp dạy học, ra đề thi HSG cấp trường

20- 27

 

2.Các nhiệm vụ khác

* Giáo viên

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM, GV

Trong tháng

2

Thực hiện giảng dạy nghề,HDNGLL và GDHN tháng 1, dạy ôn khối 12, phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công

Theo TKB

3

Thi học sinh giỏi cấp trường, chọn đội tuyển thi HSG cấp tỉnh

BGH, GV ôn, HS

14-16/2

4

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ giáo án

Cả tổ

2 lần trong tháng

* Văn phòng:

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian thực hiện

1

Xây dựng và triển khai công việc trong tổ theo kế hoạch chung của nhà trường

TTCM

Từ 01-10

2

Chuyển lương qua thẻ ATM cho cán bộ giáo viên nhà trường;

Phòng tài vụ

01-15

3

Thu và quyết toán các khoản tiền theo quy định của nhà trường đầy đủ kịp thời theo năm tài chính.

Thanh quyết toán chi trả kịp thời lương, chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

Phòng tài vụ

Theo lịch của nhà trường

4

Phục vụ tốt việc cho mượn sách của tủ sách dùng chung của nhà trường.

Mua hồ sơ dự thi và thu hồ sơ theo quy định

Phòng Thư viện

Văn thư, Thiết bị

Theo lịch của nhà trường

5

Thiết bị rà soát kiểm tra đề xuất mua bổ sung thiết bị dạy học

Thiết Bị

Từ 01 – 10

VIII. Kế hoạch tháng 3/ 2020

 1. Sinh hoạt chuyên môn

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG: Tình huống truyện trong các tác phẩm văn 12.

13

2

Trao đổi, thống nhất xây dựng giáo án đổi mới phương pháp dạy học.

20- 27

 

 1. Môn Sử

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề :Các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức ,Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

13

2

Trao đổi, thống nhất xây dựng giáo án đổi mới :Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

20- 27

 

2.Các nhiệm vụ khác

* Giáo viên

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM, GV

Trong tháng

2

Kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2 theo kế hoạch của Sở (nếu có)

BGH- TTCM và  GVBM

Theo kế hoạch của Sở

3

Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 3, dạy ôn khối 12, phụ đạo học sinh yếu, dạy bù đắp kiến thức

GV được phân công

Trong tháng

4

Tư vấn, định hướng nghề nghiệp, hướng dẫn đăng kí dự thi

GVCN

1-10/3

5

Tổ chức đăng kí, viết hồ sơ thi THPT QG

GVCN

 Theo khung thời gian chung của Bộ, Sở

6

Thi Gv giỏi cấp tỉnh

BGH, GV tham gia

 Theo kế hoạch của Sở

7

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ sổ sách

Nhóm chuyên môn

2 lần trong tháng

* Văn phòng:

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian thực hiện

1

Xây dựng và triển khai công việc trong tổ theo kế hoạch chung của nhà trường

TTCM

Từ 01-10

2

Chuyển lương qua thẻ ATM cho cán bộ giáo viên nhà trường;

Phòng tài vụ

01-15

3

Thu và quyết toán các khoản tiền theo quy định của nhà trường đầy đủ kịp thời theo năm tài chính.

Thanh quyết toán chi trả kịp thời lương, chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

Phòng tài vụ

Theo lịch của nhà trường

4

Phục vụ tốt việc cho mượn sách của tủ sách dùng chung của nhà trường.

Mua hồ sơ dự thi và thu hồ sơ theo quy định

Phòng Thư viện

Văn thư, Thiết bị

Theo lịch của nhà trường

5

Thiết bị rà soát kiểm tra đề xuất mua bổ sung thiết bị dạy học

Thiết Bị

Từ 01 – 10

IX. Kế hoạch tháng 4/ 2020

 1. Sinh hoạt chuyên môn

Môn Văn

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Chuyên đề ôn thi THPTQG: so sánh hai chi tiết, hai nhân vật trong tác phẩm văn xuôi

13

2

Trao đổi, thống nhất xây dựng đề thi thử THPTQG( dựa trên đề minh họa của Bộ GD). Thống nhất nội dung ra đề HKII khối 12.

20- 27

 

Môn Sử

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Thảo luận xây dựng Giáo án đổi mới; thành và phát triển phong trào công nhân

13

2

Trao đổi, thống nhất xây dựng đề thi thử THPTQG( dựa trên đề minh họa của Bộ GD). Thống nhất nội dung ra đề HKII khối 12.

20- 27

2.Các nhiệm vụ khác

* Giáo viên

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Đẩy mạnh công tác phụ đạo HS yếu, GVBM bổ sung HS yếu qua vào lớp phụ đạo

GVBM

15-25/4

2

 Ôn tập,Thi HKII ở khối 12 ; Chuẩn bị thi HK 2 ở khối 10 và 11

BGH-GVBM

20/4-15/5

3

Kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ về công tác chuyên môn

BGH-TTCM, GV

Trong tháng

4

Kiểm định chất lượng đề tham khảo HKII khối 12

Ban kiểm định đề của tổ CM

Trước khi thi 10 ngày

5

Tổ chức kiểm tra  hồ sơ GV HK2

BGH-TTCM-TPCM

15/4

7

Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thi nghề phổ thông ở khối 11

Theo QĐ của Sở

15-20/4

8

Thực hiện giảng dạy HDNGLL và GDHN tháng 4

GV được phân công

Thứ 6 tuần thứ 2

9

Tổ chức thi thử THPT QG khối 12

CM, các tổ trưởng , GV 9 môn

10-20/4

10

 Làm hồ sơ thi THPT QG, nhập dữ liệu thi

CM, GVCN 12, thư kí

Theo lịch của Bộ, Sở

11

Họp tổ sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ

Nhóm tổ chuyên môn

2 lần/ tháng

*.Văn phòng

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian thực hiện

1

Xây dựng và triển khai công việc trong tổ theo từng tuần

TTCM

Từ 01- 30

2

Chuyển lương qua thẻ ATM cho cán bộ giáo viên nhà trường;

Phòng tài vụ

01-15

3

Báo cáo thanh quyết toán ngân sách

Phòng tài vụ

Theo lịch của nhà trường

4

Các bộ phận làm tốt phần việc đã được phân công

Cả tổ

Từ 01-15

5

Tiếp tục hoàn thiện HS HS theo yêu cầu của nhà trường;

Bộ phận Văn thư, Thiết bị DH

Theo lịch của nhà trường

6

Tiếp tục làm tốt công tác tuyển sinh CĐ, ĐH, TCCN năm 2019. Tiếp tục thu hồ sơ và nộp hồ sơ dự thi THPT quốc gia và xét tuyển CĐ, ĐH của học sinh;

Thư viện.

Theo lịch của sở

 

X. Kế hoạch tháng 5/ 2020

1. Sinh hoạt chuyên môn

Môn Văn

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Ra đề thi học kỳ, Nghiên cứu định dạng đề thi THPT QG

13

2

Sinh hoạt chuyên đề: Kinh nghiệm ôn thi 12

20- 27

 

Môn Sử

Lần thứ

Nội dung sinh hoạt chuyên môn

Thời gian thực hiện

1

Ra đề thi học kỳ, Nghiên cứu định dạng đề thi THPT QG

13

2

Ôn tập thi THPTQG: LS Việt Nam( 1954-1975)

20- 27

 

2.Các nhiệm vụ khác

* Giáo viên

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Tiếp tục tổ chức thi HKII ở khối 10 và 11

BGH-GVBM

Theo kế hoạch của Sở

2

Các tổ chuyên môn chấm thi HKII và tổng kết điểm trung bình môn ghi số điểm .

BGH-TT và TPCM

Sau khi thi

3

Tổ chức kiểm tra chéo việc ghi điểm và xếp loại học sinh giữa các lớp chủ nhiệm

GVCN theo phân công của BGH

Sau khi chấm, dự kiến điểm

4

Xét duyệt kết quả học kỳ II của các lớp

BGH – GVCN

Sau khi hoàn thiện

5

Các tổ chuyên môn thống kê chất lượng bộ môn, so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm, thống kê tỉ lệ đạt ở các bộ môn

Tổ CM

20-25/5

6

Tổng kết công tác chuyên môn ở các tổ, góp ý nội dung chương trình và bàn phương hướng bồi dưỡng thường xuyên hè, phân công GVBM ôn tập cho HS thi lại.

TTCM

20-25/5

7

Kiểm tra sổ gọi tên ghi điểm của GT và GVBM

BGH-TTCM

20-25/5

8

Dạy GDHN, HĐNGLL tháng 5, hướng dẫn thực hiện nội dung tháng 6-7-8

GV được phân công

Thứ 6 tuần thứ 2

*.Văn phòng

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian thực hiện

1

Xây dựng và triển khai công việc trong tổ theo từng tuần

TTCM

Từ 01- 30

2

Chuyển lương qua thẻ ATM cho cán bộ giáo viên nhà trường;

Phòng tài vụ

01-15

3

Báo cáo thanh quyết toán ngân sách

Phòng tài vụ

Theo lịch của nhà trường

4

Các bộ phận làm tốt phần việc đã được phân công

Cả tổ

Từ 01-15

5

Các bộ phận chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm học

Cả tổ

Theo lịch của nhà trường

6

Chuẩn bị cho GV các khoản tạm ứng đi coi thi tốt nghiệp

Phòng Tài vụ

Theo lịch của nhà trường

    

7

Họp tổ sơ kết thi đua của tổ cuối năm bình bầu các danh hiệu cá nhân của năm học

Cả tổ

Từ 19- 24

XI. Kế hoạch tháng 6,7/ 2020

1. Sinh hoạt chuyên môn:

 - Rà soát tổ chức kiểm tra HSSS cá nhân.

2.Các nhiệm vụ khác

*.Giáo viên

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian

1

Coi thi tốt nghiệp THPT và chấm thi

Theo QĐ của Sở

Theo lịch của Sở

3

Thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10

Ban tuyển sinh

Tháng 7

4

Tổ chức các lớp ôn tập thi lại trong hè 

GVBM theo phân công của BGH

1-10/8

6

Tổ chức xét duyệt HS lên lớp

BGH

12/8

8

Tập huấn, bồi dưỡng hè

GVBM

Theo lịch của Sở, Huyện

*Văn phòng:

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bộ phận thực hiện

Dự kiến thời gian thực hiện

1

Xây dựng và triển khai công việc trong tổ theo từng tháng

TTCM

Từ 01- 10

2

Phục vụ ôn thi tốt nghiệp và chuẩn bị cho thi tốt nghiệp

Bộ phận được phân công

Theo lịch của sở, của nhà trường

3

Nhận các bảng biểu cho thi tốt nghiệp, trực thông báo điểm thi, nhận đơn phúc khảo nếu có.

Bộ phận được phân công

Theo lịch của sở

4

Trực thu hồ sơ vào 10

Bộ phận được phân công

Theo lịch của nhà trường

5

Thực hiện công tác tuyển sinh vào 10

Bộ phận được phân công

Theo lịch của sở

6

Phân công trực hè cụ thể

TTCM

Theo lịch của nhà trường

7

Thông báo danh sách trúng tuyển vào 10

Bộ phận được phân công

Theo lịch của nhà trường

 

IV. Các hoạt động giáo dục khác liên quan đến bộ môn (công tác giáo viên chủ nhiệm, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể đục – thể thao, công tác đoàn, đội, NGLL, …vv.)           

1. Công tác chủ nhiệm lớp

Chỉ tiêu: 08 tập thể lớp chủ nhiệm có điểm thi đua nằm trong top 10 của nhà trường; 100% c¸c tËp thÓ líp ®¹t chỉ tiêu đăng kí với nhà trường từ đầu năm.

Biện pháp thực hiện:

- Giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch chủ nhiệm và hồ sơ chủ nhiệm theo yêu cầu.

- Nắm rõ đặc điểm tình hình học sinh, có phương pháp chủ nhiệm hiệu quả.

 - Phối hợp với giáo viên bộ môn, các tổ chức trong và ngoài nhà trường giáo dục học sinh.

- Phối hợp với phụ huynh quan tâm đến những đối tượng khác nhau trong lớp nhằm kịp thời động viên, uốn nắn học sinh.

- Tổ chức cho học sinh học tập nội quy, quy định của nhà trường.

- Duy trì sĩ số học sinh.

- Thường xuyên lồng ghép các vấn đề kĩ năng, kinh nghiệm và các văn bản chủ nhiệm vào các buổi sinh hoạt tổ nhằm giúp anh em có thêm kiến thức chủ nhiệm.

2. Các công tác khác.

Chỉ tiêu: 100% giáo viên trong tổ tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Biện pháp:

- Tham gia công tác bồi dưỡng chuẩn hoá, bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trong tỉnh theo yêu cầu của nhà trường.

- Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động, các công tác khác của nhà trường, đoàn thể, đảm bảo nề nếp giờ giấc làm việc, hội họp.

- Tham gia các phong trào thi đua đua cấp trên tổ chức, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của nhà trường, chấp hành các quy định về chuyên môn và quản lý của tổ, nhóm chuyên môn.

 

BAN GIÁM HIỆU PHÊ DUYỆT

 

TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tháng 07 : 6
Năm 2022 : 3.113