Kế hoạch Công Đoàn năm học 2019-2020

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC SƠN LA

CĐCS TRƯỜNG THPT CHU VĂN THỊNH

Số:  08 / KH - CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Mai Sơn, ngày 09 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

- Căn cứ Hướng dẫn số 71/HD – CĐN ngày 09/9/2019 của Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La về việc triển khai hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020.

- Căn cứ nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và những kết quả đạt được năm 2018 – 2019, BCH công đoàn xây dựng chương trình và kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2019 – 2020 như sau:

 

I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÁN BỘ GIÁO VIÊN

- Tổng số công đoàn viên: 69 , trong đó nữ: 53, nam: 26

- Ban chấp hành công đoàn: 6 đ/c  - trong đó   nữ: 3,    nam: 03

- Số tổ CĐ: 04, trong đó 04 tổ chuyên môn.

1. Chất lượng đội ngũ: Trên đại học: 15 , Đại học: 51, Cao đẳng: 0,  Trung cấp: 02 (02 văn thư).

2.Chức năng nhiệm vụ:

- Bảo vệ quyền, lợi hợp pháp chính đáng của CBGV- NV và người lao động, giáo dục, động viên CBGV phát huy vai trò làm chủ; tham gia quản lý hoạt động giáo dục trong phạm vi của nhà trường.

- Chăm lo đời sống vật chất tinh thần của CBGV và người lao động.

3. Thuận lợi:

Công đoàn nhà trường có đội ngũ giáo viên trẻ, đông về số lượng, mạnh về chất lượng. Chi bộ Đảng, lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục luôn quan tâm chỉ đạo mọi hoạt động của công đoàn Trường;

4. Khó khăn: .

- Chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 còn thấp, chưa bền vững.

- Cơ sở vật chất nhà trường tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu chung, đồ dùng học tập còn thiếu chưa đáp ứng được việc giảng dạy theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học.

- Những khó khăn đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy của thầy, học của trò và các hoạt động của công đoàn trường.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được trong năm học 2018 – 2019 BCH công đoàn tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

1. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ đoàn viên.

2. Làm tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, tham gia hiệu quả vào công tác quản lý trong nhà trường theo đúng điều lệ Công đoàn Việt Nam đã qui định.

3. Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như: “Dạy tốt - Học tốt”, “ Làm đồ dùng DH và viết “ SKKN ”, “Tự học - Tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ”;

4.Tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng Đảng

5. Chủ động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho BCH; tổ trưởng công đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam

6. Chăm lo đời sống vật, chất tinh thần của CBGV-CNV và người lao động .

III – PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Phương hướng:Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đối với đoàn viên

- Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên với nhiều hình thức phong phú, như thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tiếp tục phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”..

- Làm cho đoàn viên nhận thức sâu sắc và nêu cao tinh thần dân chủ phê bình và tự phê bình, tích cực đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục tại nhà trường.

Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% ĐVCĐ có tư tưởng chính trị vững vàng.

- 100% ĐVCĐ chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước, qui định của địa phương nơi cư trú, nội qui cơ quan.

* Biện pháp thực hiện:

- Công đoàn thường xuyên phổ biến các văn bản, chính sách mới liên quan

đến đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng,để ĐV biết và thực

hiện đúng.

- Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong nhà trường để tăng cường tính tự chủ, tự tự chịu trách nhiệm của đoàn viên.

2. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên theo hướng thiết thực.

- Thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi đoàn viên bị ốm đau, gặp khó khó khăn, hoạn nạn.

- Tổ chức tốt phong trào thể dục – thể thao – văn nghệ trong đoàn viên.

- Phối hợp cùng nhà trường xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ, quy tắc ứng xử, quy chế làm việc…

- Tăng cường hoạt động của BTTND, giám sát việc chi trả lương đúng, đủ, kịp thời và các chế độ chính sách đối với CBGV.

* Biện pháp thực hiện:

- Phối hợp chặt chẽ với nhà trường, Đoàn thanh niên trong việc chăm lo đến đời sống đoàn viên lao động.

- Công đoàn tiếp tục dành một nguồn quĩ để trang bị dụng cụ thể dục – thể thao cho đoàn viên hoạt động.

- Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập đoàn 26/03.

- Tăng cường hoạt động của BTTND góp phần giám sát tốt việc chi trả; đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với CBGV.

3 - Công đoàn với cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua.

* Công đoàn với phong trào thi đua “Hai tốt” :

- Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức vận động ĐV-LĐ đẩy mạnh phong trào thi đua Hai tốt, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập theo hướng tích cực, phát huy tính tự chủ của người học.

- Phát động phong trào viết SKKN và cùng hội đồng khoa học nhà trường tổ chức chấm SKKN.

- Nâng cao nhận thức và đổi mới hoạt động nữ công, động viên nữ đoàn viên lao động thực hiện tốt phong trào cố gắng vươn lên trong giảng dạy và công tác.

Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% CBGV  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình văn hóa.

- 100 % CBGV  đạt TB trở lên, trong đó 80% khá giỏi.

- 100 % Đoàn viên tham gia các cuộc vân động do trường và ngành tổ chức phát động.

- Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp, tìm biện pháp cụ thể nhằm xây

dựng đội ngũ CB, GV vừa hồng vừa chuyên, cùng nhà trường tìm biện pháp thích hợp

để giáo dục học sinh, kiên quyết khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong nhà trường.

4. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn.

- Tổ chức học tập điều lệ Công đoàn và phát triển đoàn viên mới (đối với CB-GV-NV mới hợp đồng và nhận công tác).

- Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động công đoàn phù hợp với nhiệm vụ của nhà trường trong năm học, phát hiện và bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

- Tham gia góp ý xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp: Dự kiến 02 đ/c được kết nạp.

- Phối hợp cùng nhà trường xây dựng qui chế hoạt động dân chủ trong cơ quan, qui chế thu chi tài chính trong đơn vị.

5. Đăng ký các chỉ tiêu thi đua:

   *    Danh hiệu thi đua:

  • Công đoàn trường : Vững mạnh
  • Tổ công đoàn : Vững mạnh: 04 tổ
  • Công đoàn viên xuất sắc đạt từ 20 % trở lên ( 15 đ/c).

  *    Hình thức khen thưởng:

          -   Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh: Công đoàn trường và 01 cá nhân

          -   Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 01 cá nhân

          -   Giấy khen công đoàn ngành: 10 cá nhân.

          -   Công đoàn ngành công nhận danh hiệu: “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà ” cho 15 đ/c Nữ.

* Đăng ký đơn vị : Đạt chuẩn văn hóa năm 2019.  

6. Công tác tham gia quản lý chuyên môn:

          - Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức vận động ĐV– LĐ đẩy mạnh phong trào thi đua “ Hai Tốt” đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập theo hướng tích cực, phát huy tính tự chủ của người học.

          -  Phát động dự giờ, thăm lớp; thường xuyên kiểm tra đánh giá, đôn đóc đoàn viên trong việc thực hiện nề nếp chuyên môn.

7. Công tác nữ công:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban nữ công xây dựng kế hoạch hoạt động, đổi mới hoạt động nữ công, động viên nữ đoàn viên thực hiện tốt phong trào thi đua, cố gắng vươn lên trong công tác giảng dạy và công tác.

  • Chỉ tiêu phấn đấu:

100% CBGV – NV nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

100% CBGV – NV nữ tìm hiểu luật bình đẳng giới.

100% CBGV – NV nữ đăng ký thi đua “ Giỏi việc trường, Đảm việc nhà”

100% CBGV – NV nữ tham gia các hoạt động phong trào để chào mừng các ngày lễ lớn 20/10, 08/3,...

8. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG:

Thời gian

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi

chú

8/2019

- Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức học chính trị hè cho cán bộ, công chức, viên chức, ngày 01, 02 tháng 8/2018.

- Phối hợp với chuyên môn đồng cấp, tổ chức cho CBGV-NLĐ học tập chỉ thị, nhiệm vụ năm học. Phổ biến các nội quy, quy định của cơ quan. Nghị quyết Đại hội công đoàn lần thứ VII – Nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Phối hợp với chuyên môn trong việc sắp xếp, phân công lao động, xếp thời khoá biểu hợp lý.

-  Họp BCH công đoàn phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, rà soát lại tiêu chí thi đua năm học 2019 – 2020.

- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ khác của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng lương thường xuyên và trước thời hạn cho CBGV.

- Chỉ đạo BCH công đoàn làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau.

BCH, BTTND, UBKTCĐ

9/2019

 

 

- Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức lễ Khai giảng năm học mới 2019 – 2020 vào ngày 05/9/2019.

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt trong CBGV. Triển khai đăng kí thi đua năm học 2019 - 2020.

- Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị CNVC triển khai kế hoạch năm học vào 28/9/2019.

- Phối hợp với chuyên môn đồng cấp thành lập đội thi “ Tiếng hát người giáo viên nhân dân” lần thứ 3 do Sở GD&ĐT tổ chức.

- Triển khai các quy chế: Thu, chi ngân sách Công đoàn, Quy chế thăm hỏi, thăm quan, thi đua khen thưởng .

- Phối hợp với ĐTN, tổ chức phát quà trung thu cho các cháu con CBGV-NV nhà trường vào Rằm trung thu.

- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ khác của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng lương thường xuyên và trước thời hạn cho CBGV.

- Giám sát việc nấu ăn tập thể cho học sinh, việc cấp phát gạo chế độ học sinh trong năm học.

- Chỉ đạo BCH công đoàn làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau.

BCH, BTTND

 

 

10/2019

- Phát động phong trào thi đua “Hai giỏi” trong nữ CBGV.

- Phối hợp với chuyên môn nhà trường tổ chức thao giảng, dự giờ thăm lớp. Thi khảo sát giáo viên.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày PNVN 20/10: Giải bóng chuyền hơi dịp 20/10/2019.( nếu có điều kiện)

- Triển khai các cuộc vận động do công đoàn cấp trên phát động.

- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ khác của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng lương thường xuyên và trước thời hạn cho CBGV.

- Làm tốt công tác phát triển đảng, tham mưu đề xuất với cấp ủy chi bộ về phát triển đảng viên. Giới thiệu cho chi bộ 01 quần chúng ưu tú để làm hồ sơ kết nạp.

- Chỉ đạo BCH công đoàn làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau.

BCH, Ban Nữ Công

11/2019

- Phát động phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động VH,VN,TT trong CBGV-NV chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam: Dạy tốt - Học tốt chào mừng 37 năm ngày nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019).

- Phối hợp với chuyên môn, BTTND, tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nề nếp chuyên môn của CBGV.

- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ khác của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng lương thường xuyên và trước thời hạn cho CBGV.

- Tiếp tục giám sát việc nấu ăn tập thể cho học sinh, việc cấp phát gạo chế độ học sinh trong năm học.

- Chỉ đạo BCH công đoàn làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau.

BCH, BTTND

12/2019

- Tham gia họp bình xét thi đua khen thưởng học kì I

- Tổ chức sơ kết, đánh giá công tác Công đoàn học kì I

- Triển khai và tổ chức thực hiện các cuộc vận động: Ủng hộ tết vì người nghèo, các cuộc vận động do CĐ cấp trên phát động.

- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ khác của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng lương thường xuyên và trước thời hạn cho CBGV.

- Làm tốt công tác phát triển đảng, tham mưu đề xuất với cấp ủy chi bộ về phát triển đảng viên. Giới thiệu cho chi bộ 01 quần chúng ưu tú để làm hồ sơ kết nạp.

- Tiếp tục giám sát việc nấu ăn tập thể cho học sinh, việc cấp phát gạo chế độ học sinh trong năm học.

- Chỉ đạo BCH công đoàn làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau.

- Quyết toán kinh phí năm 2019.

BCH, BTTND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận kế toán – tài vụ CĐ

01/2020

- Triển khai kế hoạch học kì II.

- Phát động thi đua mừng Đảng, mừng xuân

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm một số gia đình CBGV-NV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết cổ truyền.

- Tiếp tục giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ khác của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng lương thường xuyên và trước thời hạn cho CBGV. Tiếp tục giám sát việc nấu ăn tập thể cho học sinh, việc cấp phát gạo chế độ học sinh trong năm học.

- Chỉ đạo BCH công đoàn làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau.

- Lập dự toán kinh phí năm 2020 nộp cấp trên.

BCH, BTTND

02/2020

- Tổ chức cho CBGV-NV nghỉ tết cổ truyền theo đúng lịch, an toàn, tiết kiệm.

- Phối hợp với ĐTN tổ chức giao lưu thể thao với công đoàn bạn nhân dịp năm mới.

- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ khác của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng lương thường xuyên và trước thời hạn cho CBGV.

- Làm tốt công tác phát triển đảng, tham mưu đề xuất với cấp ủy chi bộ về phát triển đảng viên. Giới thiệu cho chi bộ 01 quần chúng ưu tú để làm hồ sơ kết nạp dịp 03/02/2020.

- Chỉ đạo BCH công đoàn làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau.

 

 

 

 

BCH, BTTND

03/2020

- Phát động phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động VH,TT chào mừng ngày QTPN 8/3/2020 cho CBGV nữ: Tổ chức thi nữ công gia chánh.

- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ khác của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng lương thường xuyên và trước thời hạn cho CBGV.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức ngày 26/3/2020.

BCH, Ban Nữ Công

04/2020

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày QTLĐ 1/5.

- Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức đi tham quan du lịch, học hỏi kinh nghiệm dịp 30/4 – 01/5( Nếu có đủ điều kiện thời gian, kinh phí)

- Tiếp tục giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ khác của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng lương thường xuyên và trước thời hạn cho CBGV.

- Chỉ đạo BCH công đoàn làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau.

- Phối hợp với Hội đồng Khoa học thu và chấm sáng kiến năm học 2019 – 2020.

Ban Chấp hành

Ban Thanh tra nhân dân

05/2020

- Động viên, nhắc nhở CBGV hoàn tất các hồ sơ chuyên môn theo quy định .

- Các tổ công đoàn họp, đánh giá thi đua, khen thưởng kì II và cả năm đối với CĐV.

- Hoàn tất các hồ sơ thi đua khen thưởng các cấp, nộp về Ban TĐKT cấp tỉnh.

- Tiếp tục giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ khác của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng lương thường xuyên và trước thời hạn cho CBGV.

- Làm tốt công tác phát triển đảng, tham mưu đề xuất với cấp ủy chi bộ về phát triển đảng viên.

- Chỉ đạo BCH công đoàn làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau.

Ban Chấp hành

 

6-7/2020

- Cùng với chuyên môn tổ chức ôn tập chuân bị cho thi THPT quốc gia tháng 6/2020, tổ chức cho CBGV học quy chế thi tốt nghiệp, quán triệt tốt để CBGV không VPQC thi.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trường tổ chức tốt các hoạt

động nhân ngày TBLS 27/7/2020.

-  Phối hợp với chuyên môn đồng cấp làm tốt công tác tuyển sinh vào 10 năm học 2019 – 2020.

- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ khác của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng lương thường xuyên và trước thời hạn cho CBGV.

- Chỉ đạo BCH công đoàn làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau, phối hợp với nhà trường, các tổ chức đoàn thể tổ chức Tết thiếu nhi cho con em CBGV dịp 01/6/2020.

 

Ban

Chấp

hành

 

 

        Trên đây là Kế hoạch hoạt động của BCH Công đoàn trường THPT Chu Văn Thịnh năm học 2019 - 2020

Nơi nhận

- Chi bộ (để chỉ đạo);

- BGH,BCH,các đoàn thể (phối hợp t/h);

- Lưu CĐ.

    TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

       Đặng Văn Thuận

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tháng 07 : 6
Năm 2022 : 3.113