Công văn về việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến dịch bênh Covid-19