Công văn về việc thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19