Công văn về việc triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ